GeoTOP (GTM)

GeoTOP is een volledig 3D model waarbij tot een diepte van maximaal 50 meter onder NAP de ondergrond in voxels (3D cellen) van 100 x 100 x 0.5 meter is ingedeeld. Iedere voxel bevat informatie over de geologische eenheid, de grondsoort en (in de toekomst) diverse fysische en chemische eigenschappen.

GeoTOP is breed in te zetten voor toepassingen waarbij de ondiepe ondergrond een rol speelt, zoals grondwaterstudies, het voorspellen van de bodemdaling, inzicht in de funderingsdiepte, de ligging van zandbanen en het berekenen van de volumes aan delfstoffen.

Basisgegevens

Uitgangspunt voor het maken van GeoTOP zijn de boorbeschrijvingen in de BRO-database. Daar zijn ook de DINO-gegevens in opgenomen. Het gaat om ongeveer 430.000 booronderzoeken. Voor de modellen Zeeland en Zuid-Holland zijn respectievelijk ongeveer 23.000 en 50.000 booronderzoeken gebruikt. In het Rivierengebied is ook gebruik gemaakt van boormonsterprofielen van de Universiteit Utrecht. Naast deze informatie wordt voor GeoTOP gebruik gemaakt van sonderingen en van digitaal kaartmateriaal, zoals geologische kaarten.

GeoTOP geeft een schatting van de geometrie en een aantal eigenschappen van de ondergrond van het vasteland van Nederland tot een diepte van maximaal 50 m onder NAP.  In GeoTOP is zoveel mogelijk van de beschikbare gegevens van en aanwezige kennis over de Nederlandse ondiepe ondergrond samengevat in geïnterpreteerde boormonsterprofielen, een lagenmodel en een voxelmodel die via BROloket te raadplegen en te bestellen zijn.

Voor het maken van GeoTOP is Nederland onderverdeeld in een aantal regio's. Op dit moment zijn de modellen van Zeeland, Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland, Noord-Holland, het Rivierengebied, Westelijke en Oostelijke Wadden gereed.
De ondergrond van het Nederlandse deel van het Continentaal Plat is niet in het GeoTOP model opgenomen.

Bronhouder is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 2, inwerkingtreding 1-1-2020.

Aanleverplicht geldt voor:

Ministerie van BZK.