GeoTOP (GTM)

GeoTOP is een 3D-model dat de ondergrond tot maximaal 50 meter onder NAP in blokken (voxels) van 100 x 100 x 0,5 meter weergeeft. Het model geeft informatie over de laagopbouw en grondsoort (zand, grind, klei of veen) van de ondiepe ondergrond van Nederland.

In feite voegt GeoTOP meer detail toe aan de top van REGIS II en DGM. Aan elke voxel zijn eigenschappen gekoppeld, zoals de lithostratigrafische of geologische eenheid (laag) waartoe een voxel behoort, de lithoklasse (grondsoort) die representatief is voor die voxel en een aantal attributen die samen een maat van modelonzekerheid vormen.

Behalve het voxelmodel bevat GeoTOP ook een gedetailleerd lagenmodel, waarvan de geologische eenheden verwijzen naar de Nomenclator. In de Nomenclator staat aanvullende informatie over en eigenschappen van de verschillende geologische eenheden. Met onzekerheidskaarten wordt inzicht gegeven in modelonzekerheid van de gemodelleerde lagen. Naast het voxelmodel en het lagenmodel bevat GeoTOP ook de geïnterpreteerde boorbeschrijvingen die bij het maken van het model zijn gebruikt.

Voor welk gebruik geschikt?

GeoTOP geschikt voor vraagstukken waarbij de ondiepe ondergrond een rol speelt. Bijvoorbeeld in de planningsfase van infrastructurele werken, bij grondwaterstudies, het voorspellen van bodemdaling door veenoxidatie, inzicht in de funderingsdiepte, het inschatten van risico’s op dijkfalen, en het berekenen van de volumes aan oppervlaktedelfstoffen (klei, zand en grind).

Het model is in het voorjaar van 2020 uitgebreid met Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg. In het voorjaar van 2023 zijn Zeeland en Goeree-Overflakkee vernieuwd en in het najaar van 2023 is Almere toegevoegd. Stapsgewijs wordt het model verder uitgebreid naar landsdekkend. Ook het IJsselmeer, de Waddenzee en andere binnenwateren zijn meegenomen in het model. De ondergrond van het Nederlandse deel van het Continentaal Plat is niet in GeoTOP opgenomen.

De gebruiksschaal voor GeoTOP varieert van landelijk tot gemeentelijk. GeoTOP is zonder aanvullende gegevens niet geschikt voor lokale toepassingen, bijvoorbeeld op straat- of gebouwniveau. Voor het gebruik is het raadzaam een expert te raadplegen bij het interpreteren van het model, zoals een hydroloog, geoloog of geotechnisch ingenieur.

View en download

Op BROloket kun je GeoTOP en alle andere BRO-modellen bekijken. BROloket biedt bovendien online visualisatiemogelijkheden, zoals een verticale dwarsdoorsnede, appelboor en kaartbeelden. Behalve het voxelmodel kun je op BROloket ook een gedetailleerd lagenmodel van GeoTOP bekijken en de geïnterpreteerde boorbeschrijvingen die bij het maken van het model gebruikt zijn. Ook is er een directe link vanuit het model naar de Nomenclator met aanvullende informatie over de lagen.

Verder kun je op BROloket of via PDOK het model als een zip-file downloaden. Bij de download ontvang je naast het model zelf ook een totstandkomingsrapport, een kwaliteitstoetsingsrapport en een beschrijving van de data en bestandsformaten.

Bij het downloaden van GeoTOP op BROloket kun je ook de gratis professionele software, de SubsurfaceViewer, downloaden om de modellen op je eigen computer te kunnen bekijken en gebruiken. Dit biedt extra mogelijkheden.

Ook is GeoTOP beschikbaar via de BRO 3D webservices. Ga naar BROloket en kies daar ‘webservices’ om naar de BRO 3D webservices te gaan. Of ga direct naar de portal met de BRO 3D webservices. Ook zijn ze te vinden in de Living Atlas van Esri.


Wettelijke plicht per 1-1-2020

Model aanleveren en gebruiken bij de uitvoering van publieke taken van of in opdracht van bestuursorganen

Help de modellen te verbeteren

Doe een terugmelding als je twijfelt over een bepaald aspect van een model

Documenten

De catalogus staat in de BRO Productomgeving

Aanleverplicht geldt voor

Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is bronhouder van GeoTOP. Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, is de leverancier.