GeoTOP uitgebreid met Almere

Gepubliceerd 12 oktober 2023

De Geologische Dienst Nederland heeft GeoTOP verder uitgebreid. Vanaf 12 oktober 2023 is ook de ondergrond van Almere en het omringende water in het BRO-model opgenomen.

GeoTOP is uitgebreid met het gebied zuidwestelijke Flevopolder, waarin ook de gebieden om Almere heen waar nieuwbouw is gepland, zijn meegenomen. Denk hierbij aan Almere Pampus en Eemvallei Stad. Dat geldt ook voor het tracé van de mogelijke vaste oeververbinding tussen Almere Pampus en IJburg. Ook die ondergrond ligt in het nieuwe GeoTOP-modelgebied.

GeoTOP Almere (002)

Ondergrond in beeld

Voor het ontwikkelen van nieuwbouw, natuur en infrastructuur is ondergrondinformatie nodig. Dat geldt ook voor het Masterplan Ondergrond voor de ontwikkeling van het gebied Almere Pampus, waarbij water en bodem sturend zijn. GeoTOP vervult daarin een belangrijke rol. Dankzij onder meer de ondergrondinformatie van GeoTOP kan rekening gehouden worden met de bodemdaling, de waterhuishouding en het is daarmee mogelijk om geschikte locaties voor het winnen of opslaan van bodemwarmte te vinden.

Historische informatie en actualiteit

Bijzonder aan deze uitbreiding van GeoTOP is dat de datadichtheid in het bereik van de handboringen vergeleken met andere GeoTOP-gebieden zeer hoog is. Er is met hulp van gemeente Almere volop gebruikgemaakt van zowel historische informatie als de meest actuele gegevens. Uniek was ook de set vanzo’n 5.500 historische handboringen uit het archief van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP). Deze boringen zijn gezet in de eerste periode na de inpoldering (1968). Omdat het maaiveld inmiddels 1 tot 1,5 meter lager ligt, zijn die gegevens voor de opgetreden bodemdaling gecorrigeerd.

Kleine overlap Noord-Holland en Rivierengebied

Maak je gebruik van GeoTOP in de modelgebieden Noord-Holland of het Rivierengebied? Deze gebieden zijn een stukje kleiner geworden. De reden is dat het nieuwe modelgebied van Almere overlap heeft met de modelgebieden Noord-Holland en Rivierengebied. Op die manier wordt de meest actuele informatie in GeoTOP getoond. De overige modelgebieden die al in de vorige versie (GeoTOP v1.5) aanwezig waren, zijn niet gewijzigd.

Over GeoTOP

GeoTOP is een 3D-model van de ondiepe ondergrond van Nederland, gemaakt door de Geologische Dienst Nederland. Bij dit model is de ondergrond van Nederland tot maximaal 50 meter onder NAP opgedeeld in blokken van 100 x 100 x 0,5 meter. Elk blok geeft vervolgens informatie over de laagopbouw en grondsoort (zand, grind, klei of veen). Op basis van honderdduizenden boorbeschrijvingen is voor elk blokje een inschatting gemaakt van de samenstelling en kenmerken van de ondergrond.

Sinds 2020 is GeoTOP opgenomen in de Basisregistratie Ondergrond. Dat betekent onder meer dat bestuursorganen verplicht zijn om het model te gebruiken bij ruimtelijke vraagstukken. Bodem en water zijn de komende jaren sturend bij ruimtelijke planvorming. Het is daarom cruciaal die ondergrond in beeld te hebben en te kennen.

Naar een landsdekkend GeoTOP

Geologische Dienst Nederland van TNO is in 2023 gestart met het modelleren van ontbrekende delen van GeoTOP. Er wordt nu gewerkt aan Oost-Nederland: de ondiepe ondergrond van het IJsselmeergebied, Drenthe en Oost-Nederland. Naar verwachting levert TNO dit grote modelgebied in 2026 op. In de jaren daarna volgt Zuid-Limburg, waarmee GeoTOP landsdekkend wordt.

Meer weten?

Bekijk of download het BRO-model GeoTOP (versie 1.6) met het vernieuwde modelgebied Almere op BROloket. Het is ook mogelijk om het model daar te downloaden en bijvoorbeeld te gebruiken in eigen GIS-software. Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact op met de Servicedesk.