Persoonsgegevens

De regels rond privacy zijn aangescherpt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG versterkt de rechten van burgers op hun privacy. En organisaties moeten vanaf 25 mei 2018 aan kunnen tonen dat zij op een juiste manier omgaan met persoonsgegevens.

Deze website is van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie en wordt verzorgd door Rijkswaterstaat. Ministerie en Rijkswaterstaat spannen zich in om op een juiste manier om te gaan met persoonsgegevens van burgers en medewerkers. We stellen alles in het werk om te voldoen aan de eisen van de AVG.

Onze uitgangspunten zijn daarbij in vogelvlucht de volgende:

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Ministerie en Rijkswaterstaat verwerken jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of je deze zelf aan ons hebt verstrekt.

Dataminimalisatie

We slaan niet meer persoonsgegevens op dan noodzakelijk voor het uitvoeren van onze taak.

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen

We zorgen voor passende maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen. Door aan de voorkant al securitymaatregelen te nemen, zorgen we ervoor dat persoonsgegevens altijd beveiligd zijn.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren de persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk is.

Wat doen we met jouw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

Wanneer het verwerkingsdoeleinde gerealiseerd is en daarmee de bewaartermijn verstreken is, dan worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Bij het anonimiseren worden de persoonsgegevens ontdaan van mogelijk identificerende kenmerken, zodat er statistische gegevens overblijven die op geen enkele manier meer aan een persoon gekoppeld kunnen worden. Deze statistische gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van onze producten of diensten.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw gegevens door Rijkswaterstaat, die voor de site in opdracht werkt van het programma Basisregistratie Ondergrond van het ministerie van BZK. Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van IenW en mag je gegevens verwerken volgens de Instellings- en Mandaatregeling van het ministerie van IenW. Daarbij moet Rijkswaterstaat voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf 25 mei 2018. Rijkswaterstaat formuleert wel zelfstandig het privacybeleid en voert dit zelfstandig uit.

Delen van gegevens

Jouw gegevens worden alleen gedeeld met de medewerkers van het programma Basisregistratie Ondergrond,  of met bedrijven die op ons verzoek je vraag beantwoorden. Wanneer je vraag bij een ander ministerie of een provincie thuishoort, vragen we je om zelf contact op te nemen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

Contact

Wil je een inzageverzoek doen? Stuur dan een email voorzien van:

  • je naam
  • kopie van een geldig legitimatiebewijs
  • omschrijving van je verzoek

Naar 08008002@rws.nl

Let op!

  • Wij vragen je daarbij om het BSN nummer en de pasfoto op de kopie van je ID-bewijs onzichtbaar of onleesbaar te maken. Deze gegevens hebben we niet nodig.
  • Met behulp van de KopieID app kunt je een foto maken waarbij je het BSN nummer en de pasfoto onzichtbaar kunt maken.