Geomorfologische Kaart (GMM)

De Geomorfologische Kaart beschrijft de ‘landvormen’ aan het aardoppervlak van Nederland gemaakt voor een schaal van 1:50.000. De kaart geeft informatie over de vorm, het reliëf en de ontstaanswijze.

Aanvullend op de beschrijving van de landvormen is op de kaart informatie te vinden over afwijkende geologische afzettingen in de bovengrond zoals opgebracht materiaal en eventuele bijzonderheden in het reliëf zoals vergravingen. Ook wordt beschreven of de landvorm onder invloed staat van actieve geomorfologische processen, zoals stuivende kust- en landduinen en sedimentatie en erosie in en langs grote rivieren en op slikken en schorren. Al deze informatie is per eenheid op de kaart weergegeven en wordt toegelicht in de online legenda.

Voor welk gebruik geschikt?

De Geomorfologische Kaart is bruikbaar voor planvorming bij ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken, klimaatadaptatie, ecologie en natuurontwikkeling. De kaart kan ook gebruikt worden om de kans op de aanwezigheid van archeologische resten te bepalen.

De kaart is landsdekkend, maar in stedelijke gebieden is weinig tot geen informatie te geven. Vanaf 2019 wordt bij actualisatie van de kaart ook onder de bebouwing gekarteerd. Water en dijken van geomorfologisch belang zijn als aparte lagen beschikbaar. De ondergrond van het Nederlandse deel van het Continentaal Plat is niet in de Geomorfologische Kaart opgenomen.

De gebruiksschaal voor de Geomorfologische Kaart varieert van landelijk tot gemeentelijk. De kaart is zonder aanvullende gegevens niet geschikt voor lokale toepassingen, bijvoorbeeld op straat- of gebouwniveau. Voor het gebruik is het raadzaam een expert te raadplegen bij het interpreteren van de kaart.

Bekijken en download

Wil je de Geomorfologische Kaart bekijken? Op BROloket kun je deze en alle andere BRO-modellen vinden. De toelichtende legenda van de Geomorfologische Kaart staat ook online.

Verder kun je op BROloket of via PDOK de kaart downloaden. Bij de download ontvang je naast de kaart zelf ook een totstandkomingsrapport, een kwaliteitstoetsingsrapport en een beschrijving van de data en bestandsformaten. In de attributentabel van de Geomorfologische Kaart zijn links naar de online legenda opgenomen.

Bronhouder

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is bronhouder van de Geomorfologische Kaart. Wageningen Environmental Research is de leverancier.


Help de modellen te verbeteren

Doe een terugmelding als je twijfelt over een bepaald aspect van een model.

Documenten

Voor dit registratieobject zijn documenten beschikbaar op de BRO Productomgeving:

  • Catalogus

Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 2, inwerkingtreding 1-1-2020.

Geomorfologische kaart in praktijk

Geomorfologie van de Hondsrug

Bekijk de storymap over het opnieuw karteren van de geomorfologie van de Hondsrug.

Aanleverplicht geldt voor

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is bronhouder van de Geomorfologische Kaart. Wageningen Environmental Research is de leverancier.