Geomorfologische Kaart (GMM)

De Geomorfologische Kaart is een digitale vectorkaart die de geomorfologie, de ‘landvormen’ aan het aardoppervlak van Nederland beschrijft op een schaal van 1:50.000. De kaart geeft informatie over de vorm, het reliëf en de ontstaanswijze van het aardoppervlak.

Aanvullend op de beschrijving van de landvormen is op de kaart informatie te vinden over afwijkende geologische afzettingen in de bovengrond en eventuele bijzonderheden in het reliëf. Ook wordt beschreven of de landvorm onder invloed staat van actieve geomorfologische processen, zoals stuivende kust- en landduinen en sedimentatie en erosie in en langs grote rivieren en op slikken en schorren. Al deze informatie wordt weergegeven met specifieke codes die toegelicht zijn in de online legenda.

Voor welk gebruik geschikt?

De Geomorfologische Kaart is bruikbaar voor planvorming bij ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken, klimaatadaptatie, ecologie en natuurontwikkeling. De kaart kan ook gebruikt worden om de kans op de aanwezigheid van archeologische resten te bepalen.

De kaart is landsdekkend, maar in stedelijke gebieden is weinig tot geen informatie te geven. Vanaf 2019 wordt bij actualisatie van de kaart ook onder de bebouwing gekarteerd. Water en dijken van geomorfologisch belang zijn als aparte lagen beschikbaar. De ondergrond van het Nederlandse deel van het Continentaal Plat is niet in de Geomorfologische Kaart opgenomen.

De gebruiksschaal voor de Geomorfologische Kaart varieert van landelijk tot gemeentelijk. De kaart is zonder aanvullende gegevens niet geschikt voor lokale toepassingen, bijvoorbeeld op straat- of gebouwniveau. Voor het gebruik is het raadzaam een expert te raadplegen bij het interpreteren van de kaart.

Bekijken en download

Wilt u de Geomorfologische Kaart bekijken? Op BROloket kunt u deze en alle andere BRO-modellen vinden. De toelichtende legenda van de Geomorfologische Kaart vindt u op https://legendageomorfologie.wur.nl/.

Verder kunt u op BROloket of via PDOK de kaart downloaden. Bij de download ontvangt u naast de kaart zelf ook een totstandkomingsrapport, een kwaliteitstoetsingsrapport en een beschrijving van de data en bestandsformaten die in de download zitten. In de attributentabel van de Geomorfologische Kaart staan links naar de online legenda.

Bronhouder

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is bronhouder van de Geomorfologische Kaart. Wageningen Environmental Research is de leverancier.


Help de modellen te verbeteren

Doe een terugmelding als u twijfelt over een bepaald aspect van een model.

Documenten

Voor dit registratieobject zijn documenten beschikbaar op de BRO Productomgeving:

  • Catalogus

Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 2, inwerkingtreding 1-1-2020.

Geomorfologische kaart in praktijk

Geomorfologie van de Hondsrug

Bekijk de storymap over het opnieuw karteren van de geomorfologie van de Hondsrug.

Aanleverplicht geldt voor

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is bronhouder van de Geomorfologische Kaart. Wageningen Environmental Research is de leverancier.