Over ons

Organisatie

Het Programma Basisregistratie Ondergrond is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de basisregistratie wordt gerealiseerd en ook effectief gebruikt wordt. Het programma wordt uitgevoerd door een Programmabureau, dat nauw samenwerkt met partners TNO, SIKB, Geonovum en Kadaster.

Organogram

Werkwijze

We werken nauw samen met het werkveld: de gebruiker staat centraal. Het programma levert digitale voorzieningen en aanpassingen per tranche  op, zodat gegevens van nieuwe registratieobjecten in de BRO gezet kunnen worden. Standaarden, gemaakt met gebruikers, leveren hiervoor de basis. Momenteel zijn we toe aan tranche 5 met de registratieobjecten van Milieukwaliteit. Alle andere objecten zijn opgeleverd. Lees het programmaplan over dit onderwerp.

Beheer en doorontwikkeling

Voor het beheer en doorontwikkeling van de BRO is een meerjarenperspectief gemaakt (2022-2026) en een jaarplan. Hierin staan de ambities, de acties en de governance van het programma BRO.  Download het BRO Jaarplan Beheer 2024 (pdf, 1.2 MB).

Betrokken partijen

Bij de invoering en het beheer van de BRO zijn de volgende partijen betrokken:

 • Registratiehouder: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is in de wet BRO aangewezen als registratiehouder en draagt daarmee de verantwoordelijkheid voor het besturen van de BRO. Dat omvat het bepalen en creëren van de wettelijke, financiële en organisatorische kaders en voorwaarden voor de basisregistratie, en het toezien op een efficiënt en effectief gebruik ervan. BZK is ook opdrachtgever voor de bouw en het beheer van de Landelijke Voorziening BRO.
 • De Programmastuurgroep adviseert de minister van BZK over het strategisch beheer van de BRO. In deze stuurgroep werkt het ministerie van BZK samen met een brede groep stakeholders. In de Programmastuurgroep zitten vertegenwoordigers van het ministerie van EZ, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Unie van Waterschappen (UvW), Interprovinciaal Overleg (IPO), Rijkswaterstaat (RWS), TNO Geologische Dienst Nederland (TNO-GDN), Wageningen Environmental Research (WENR), Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) en Platform Netbeheer Nederland (PNBH). De Programmastuurgroep wordt voorgezeten door de directeur Ruimtelijke Ordening van DBGRW. De Programmastuurgroep wordt ambtelijk ondersteund door een Programmabegeleidingsgroep en het Programmabureau.
 • Bronhouders leveren de benodigde gegevens met een afgesproken kwaliteit aan de BRO. Het gaat om bestuursorganen (gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries), agentschappen van ministeries (zoals Rijkswaterstaat en RIVM) en zelfstandige bestuursorganen (zoals Staatsbosbeheer). Dit zijn meer dan 450 organisaties.
 • TNO voert de feitelijke werkzaamheden voor de inrichting en het beheer van de BRO uit. Ook de distributie van BRO-data wordt door TNO verzorgd via het BRO/DINO-loket. Dat gebeurt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de minister van BZK binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving rond de BRO.
 • SIKB is expert op gebied van Milieukwaliteit en werkt mee aan de BRO standaardisatie en communicatie met het veld.
 • Geonovum is verantwoordelijk voor het maken van de standaarden voor de BRO.  Geonovum heeft hier veel ervaring in, omdat dit een van haar kerntaken is:
  • het verbeteren van de toegankelijkheid van geo-informatie
  • met standaarden mogelijk maken van uitwisseling van geo-informatie onderling en met andere soorten gegevens.
 • Kadaster stelt BRO-gegevens beschikbaar via het portaal PDOK.

Waar werkt het programma BRO aan?

Het programma BRO werkt met diverse partijen en inbreng van betrokkenen aan:

ICT voorzieningen

Hieronder vallen onder meer een BROloket, een landelijke voorziening en standaarden.

Diensten

Ook verzorgt het programma diensten die helpen bij de implementatie en gebruik van de BRO en de gegevens in uw organisatie.

Wettelijk kader

En natuurlijk zorgt het programma voor het wettelijk kader van de Basisregistratie Ondergrond.

BRO in breder verband

De BRO staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van bredere ontwikkelingen. Op deze pagina hebben we ze op een rij gezet.