Over ons

Organisatie

Het Programma Basisregistratie Ondergrond is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de basisregistratie wordt gerealiseerd en ook effectief gebruikt wordt. Het programma wordt uitgevoerd door een Programmabureau, dat de werkzaamheden heeft verdeeld in 5 actielijnen:

 • keten
 • standaarden
 • juridisch
 • gebruik en baten
 • implementatie (tijdelijke actielijn)

Organogram BRO

Organogram BRO

Werkwijze

Alle lijnen werken nauw samen met het werkveld: de gebruiker staat centraal.

De actielijnen die digitale acties uitvoeren, doen dit in stappen (agile). Het programma levert digitale voorzieningen en aanpassingen per tranche  op, zodat gegevens van nieuwe registratieobjecten in de BRO gezet kunnen worden. Standaarden, gemaakt met gebruikers, leveren hiervoor de basis.

Betrokken partijen

Bij de invoering en het beheer van de BRO zijn de volgende partijen betrokken:

 • Registratiehouder: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is in de wet BRO aangewezen als registratiehouder en draagt daarmee de verantwoordelijkheid voor het besturen van de BRO. Dat omvat het bepalen en creëren van de wettelijke, financiële en organisatorische kaders en voorwaarden voor de basisregistratie, en het toezien op een efficiënt en effectief gebruik ervan. BZK is ook opdrachtgever voor de bouw en het beheer van de Landelijke Voorziening BRO.
 • De Programmastuurgroep adviseert de minister van BZK over het strategisch beheer van de BRO. In deze stuurgroep werkt het ministerie van BZK samen met een brede groep stakeholders. In de Programmastuurgroep zitten vertegenwoordigers van het ministerie van EZ, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Unie van Waterschappen (UvW), Interprovinciaal Overleg (IPO), Rijkswaterstaat (RWS), TNO Geologische Dienst Nederland (TNO-GDN), Wageningen Environmental Research (WENR), Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) en Platform Netbeheer Nederland (PNBH). De Programmastuurgroep wordt voorgezeten door de directeur Ruimtelijke Ordening van DBGRW. De Programmastuurgroep wordt ambtelijk ondersteund door een Programmabegeleidingsgroep en het Programmabureau.
 • Bronhouders leveren de benodigde gegevens met een afgesproken kwaliteit aan de BRO. Het gaat om bestuursorganen (gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries), agentschappen van ministeries (zoals Rijkswaterstaat en RIVM) en zelfstandige bestuursorganen (zoals Staatsbosbeheer). Dit zijn meer dan 450 organisaties.
 • TNO voert de feitelijke werkzaamheden voor de inrichting en het beheer van de BRO uit. Ook de distributie van BRO-data wordt door TNO verzorgd via het BRO/DINO-loket. Dat gebeurt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de minister van BZK binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving rond de BRO.
 • Geonovum is verantwoordelijk voor het maken van de standaarden voor de BRO.  Geonovum heeft hier veel ervaring in, omdat dit een van haar kerntaken is:
  • het verbeteren van de toegankelijkheid van geo-informatie
  • met standaarden mogelijk maken van uitwisseling van geo-informatie onderling en met andere soorten gegevens.
 • ICTU ontwikkelt en beheert het bronhouderportaal BRO, en verzorgt de implementatieondersteuning.
 • Kadaster stelt BRO-gegevens beschikbaar via het portaal PDOK.

Waar werkt het programma BRO aan?

Het programma BRO werkt met diverse partijen en inbreng van betrokkenen aan:

ICT voorzieningen

Hieronder vallen onder meer een BRO-loket, een landelijke voorziening en standaarden.

Diensten

Ook verzorgt het programma diensten die helpen bij de implementatie en gebruik van de BRO en de gegevens in uw organisatie.

Wettelijk kader

En natuurlijk zorgt het programma voor het wettelijk kader van de Basisregistratie Ondergrond.