Model Grondwaterspiegeldiepte (WDM)

Het model Grondwaterspiegeldiepte is een tweedimensionaal ruimtelijk model dat de diepte tot de grondwaterspiegel weergeeft met een resolutie van 50 bij 50 meter. Het model geeft aan tussen welke gemiddelde dieptes, in centimeters beneden maaiveld, de grondwaterspiegel jaarlijks varieert.

Model Grondwaterspiegeldiepte

Het Grondwaterspiegeldieptemodel geeft voorspellingen van de grondwaterspiegeldiepte van een locatie. De gegevens in het model zijn gebaseerd op metingen en daarmee samenhangende informatie, zoals statistische seizoensfluctuaties van de grondwaterspiegeldiepte in Nederland.

De belangrijkste informatie in het model zijn de gemiddeld kleinste diepte (GHG), gemiddeld grootste diepte (GLG) en de gemiddelde diepte van de grondwaterspiegel in het voorjaar (GVG). De gemiddeld hoogste grondwaterspiegeldiepte geeft een indicatie van de grondwaterspiegeldiepte in de winter. De gemiddeld grootste diepte geeft een indicatie van de grondwaterspiegeldiepte in de zomer. Deze informatie is vervolgens gebruikt voor een classificatie in Grondwatertrappen (Gt’s).

Verder heeft het model een groot aantal realisaties die de nauwkeurigheid weergeven van de karakteristieken van de grondwaterspiegeldiepte. Met deze realisaties kunnen gebruikers andere statistische kengetallen berekenen. Een voorbeeld is een bepaald ‘percentiel’ of de ‘gemiddelde waarde’ in plaats van de ‘middelste waarde’ (mediaan). Ook kunnen deze realisaties als invoer worden gebruikt in numerieke rekenmodellen.

Voor welk gebruik geschikt?

Het model Grondwaterspiegeldiepte kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij vraagstukken over de conditie van de natuur op een bepaalde plek, berekeningen van gewasopbrengsten, voorspelling van uitspoeling van nutriënten en bestrijdingsmiddelen naar het grondwater en bij ruimtelijke planvorming. Het model wordt ook gebruikt bij schadeberekeningen van ingrepen in het grondwatersysteem en bij natuurherstel- en ontwikkeling, voor het aanwijzen van beschermde gebieden in het kader van de Habitatrichtlijn en voor onderbouwing van aanvragen voor derogatie in de Nitraatrichtlijn van de EU.

Het model is landsdekkend en richt zich primair op het niet-verharde, niet-bebouwde deel van Nederland. Er zijn geen waarden waar de grondwaterspiegel permanent dieper is dan 2,5 meter (bijvoorbeeld onder duinen en stuwwallen) en in de uiterwaarden.

De gebruiksschaal varieert van lokaal tot nationaal niveau. Vaak zal het model Grondwaterspiegeldiepte worden gebruikt in combinatie met de Bodemkaart, bijvoorbeeld omdat de vochtleverantie aan vegetaties en gewassen van zowel grondwaterspiegeldiepte als bodemopbouw afhankelijk is. Voor specifiek gebruik is het raadzaam een grondwater-expert te raadplegen bij het interpreteren van het model.

View en download

Op BROloket kun je het model Grondwaterspiegeldiepte bekijken. Verder kun je op BROloket of via PDOK het model downloaden. Bij de download ontvang je naast het model zelf ook een totstandkomingsrapport, een kwaliteitstoetsingsrapport en een beschrijving van de data en bestandsformaten. Meer weten over dit model? Bekijk de Storymap Modellen.


Icoon_Grondwaterdynamiek_jpg

Wettelijke plicht per 1-1-2020

Model aanleveren en gebruiken bij de uitvoering van publieke taken van of in opdracht van bestuursorganen

Documenten

De catalogus staat in de BRO Productomgeving

Aanleverplicht geldt voor:

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is bronhouder van het model Grondwaterspiegeldiepte. Wageningen Environmental Research is de leverancier.