REGIS II, hydrogeologisch model (HGM)

REGIS II is een 3D-lagenmodel dat de ondergrond van Nederland tot ongeveer 500 meter onder NAP in blokken van 100 x 100 meter weergeeft. Er zijn ook uitschieters in REGIS II tot circa 1.200 meter. Het model geeft aan wat goed doorlatende en slecht doorlatende lagen in de ondergrond zijn. Deze lagen worden hydrogeologische eenheden genoemd en hebben min of meer uniforme hydraulische eigenschappen.

De hydrogeologische eenheden van REGIS II vallen samen met, of zijn onderdeel van, de in DGM onderscheiden lithostratigrafische eenheden. Deze lithostratigrafische eenheden verwijzen naar de Nomenclator. In de Nomenclator staat aanvullende informatie en eigenschappen van de verschillende lithostratigrafische eenheden. Naast geometrische gegevens bevat het model voor nagenoeg elke eenheid ook gegevens over de doorlatendheid. Met onzekerheidskaarten wordt inzicht gegeven in de bandbreedte waarbinnen de doorlatendheid verwacht wordt te liggen. Ook bevat REGIS II de geïnterpreteerde boorbeschrijvingen die bij het maken van het model zijn gebruikt.

Voor welk gebruik geschikt?

REGIS II is primair bedoeld voor het grondwaterbeheer en het daaraan gerelateerde grondwateronderzoek ofwel hydrogeologische vraagstukken. Het model vormt de basis voor het maken van bijvoorbeeld landelijke en regionale grondwatermodellen.

Het model is landsdekkend. Ook het IJsselmeer, de Waddenzee en andere binnenwateren zijn meegenomen in het model. De ondergrond van het Nederlandse deel van het Continentaal Plat is niet in REGIS II opgenomen.

De gebruiksschaal voor REGIS II varieert van landelijk tot gemeentelijk. REGIS II is zonder aanvullende gegevens niet geschikt voor lokale toepassingen, bijvoorbeeld op straat- of gebouwniveau. Voor het gebruik is het raadzaam een expert te raadplegen bij het interpreteren van het model, zoals een hydrogeoloog.

Preview en download

Wil je een preview van REGIS II bekijken? Op BROloket kun je REGIS II en alle andere BRO-modellen bekijken. BROloket biedt bovendien online visualisatiemogelijkheden, zoals een verticale dwarsdoorsnede, appelboor en kaartbeelden. Verder kun je de laaginformatie bekijken en de geïnterpreteerde boorbeschrijvingen die bij het maken van het model zijn gebruikt. Ook is er een directe link vanuit de hydrogeologische eenheid in het model naar de Nomenclator met aanvullende informatie over de bijbehorende geologische eenheid en bijhorende eigenschappen.

Verder kun je op BROloket of via PDOK het model als een zip-file downloaden. Bij de download ontvang je naast het model zelf ook een totstandkomingsrapport, een kwaliteitstoetsingsrapport en een beschrijving van de data en bestandsformaten.

Bij het downloaden van REGIS II op BROloket kun je ook de gratis professionele software, de SubsurfaceViewer, downloaden om de modellen op je eigen computer te kunnen bekijken en gebruiken. Dit biedt extra mogelijkheden.

Ook is REGIS II beschikbaar via de BRO 3D webservices. Ga naar BROloket en kies daar ‘webservices’ om naar de BRO 3D webservices te gaan. Of ga direct naar de portal met de BRO 3D webservices. Ook zijn ze te vinden in de Living Atlas van Esri.


Icoon_Hydrogeologisch model (REGIS II)_jpg

Wettelijke plicht per 1-1-2020

Model aanleveren en gebruiken bij de uitvoering van publieke taken van of in opdracht van bestuursorganen

Help de modellen te verbeteren

Doe een terugmelding als je twijfelt over een bepaald aspect van een model.

Documenten

De catalogus staat  in de BRO Productomgeving

Aanleverplicht geldt voor:

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is bronhouder van REGIS II. Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, is de leverancier.