Bodemkaart (SGM)

De Bodemkaart beschrijft de bodem van Nederland tot een diepte van 1,2 meter gemaakt voor een schaal van 1:50.000. In dit model wordt informatie gegeven over de ruimtelijke verbreiding van bodemtypen en belangrijke kenmerken van de bodemopbouw (het bodemprofiel.)

De Bodemkaart bevat gegevens over de de grondsoort en afzettingswijze, bodemvorming , aard, dikte en samenstelling van lagen in de grond en het kalkgehalte. Ook de aanwezigheid van afwijkende lagen in het bodemprofiel worden weergegeven in de Bodemkaart.

Zo geeft het voorkomen van zand in de profielopbouw aan of er kan worden gefundeerd en het organische stofgehalte geeft aan of de grond geschikt is als groeiplaats en of het water vasthoudt. De afgeleide profielen, zoals nu toegevoegd aan de Bodemkaart, worden onder andere toegepast in modellering van bijvoorbeeld het bodem-watersysteem. Al deze informatie is per eenheid op de kaart weergegeven en wordt toegelicht in de online legenda.

Voor welk gebruik geschikt?

De Bodemkaart is geschikt voor vraagstukken over bijvoorbeeld bodemgeschiktheid, bodem-kwetsbaarheid, natuurontwikkeling, landschapsplanning en ruimtelijke planvorming.

Het model is landsdekkend, maar in stedelijke gebieden is weinig tot geen informatie gegeven omdat onder de bebouwing (nog) niet gebiedsdekkend is gekarteerd. Ook over de ondergrond van open water en het Nederlandse deel van het Continentaal Plat biedt de Bodemkaart geen informatie.

De gebruiksschaal voor de Bodemkaart varieert van landelijk tot regionaal. De Bodemkaart is zonder aanvullende gegevens niet geschikt voor lokale toepassingen, bijvoorbeeld op perceelsniveau. Daarvoor is het advies om een bodemexpert te raadplegen bij het interpreteren van de kaart.

Preview en download

Wil je een preview van de Bodemkaart bekijken? Op BROloket kun je de Bodemkaart en alle andere BRO-modellen bekijken.

Verder kun je op BROloket of via PDOK het model downloaden. Bij de download ontvang je naast het model zelf ook een totstandkomingsrapport, een kwaliteitstoetsingsrapport en een beschrijving van de data met de bestandsformaten.

Grondwatertrappenkaart

De Grondwatertrappenkaart was voorheen een gecombineerde laag in de Bodemkaart van Wageningen Environmental Research. In de BRO zijn deze kaarten opgenomen als 2 aparte registratieobjecten bij de Modellen. De nieuwste versie van de Grondwatertrappenkaart is in tranche 4 (1 januari 2022) als onderdeel van het model Grondwaterspiegeldiepte in de BRO beschikbaar gekomen.


Wettelijke plicht per 1-1-2020

Model aanleveren en gebruiken bij de uitvoering van publieke taken van of in opdracht van bestuursorganen

Help de modellen te verbeteren

Doe een terugmelding als je twijfelt over een bepaald aspect van een model.

Documenten

De catalogus staat  in de BRO Productomgeving

Bodemkaart in de praktijk

Aanleverplicht geldt voor:

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is bronhouder van de Bodemkaart. Wageningen Environmental Research is de leverancier.