Digitaal Geologisch Model (DGM)

Het Digitaal Geologisch Model (DGM) is een regionaal lagenmodel van de Nederlandse ondergrond tot een diepte van ongeveer 500 meter. De bodemlagen in dit deel van de ondergrond bestaan hoofdzakelijk  grondsoorten als klei, zand, grind en veen.

De lagen worden op basis van verschillen in lithologie (gesteentekunde) en andere  eigenschappen ingedeeld in lithostratigrafische eenheden. Het DGM is een model van de opbouw en de samenhang (geometrie) van deze  lithostratigrafische eenheden.

Het modelgebied van het DGM bestaat uit het vasteland van Nederland. De ondergrond van het Nederlandse deel van het Continentaal Plat (in zee) is niet in het DGM opgenomen.  DGM is een regionaal model. Het is niet geschikt voor gebruik op lokale schaal; voor het maken van een lokaal ondergrondmodel zullen altijd aanvullende gegevens nodig zijn.

Bronhouder van DGM is het  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 2, inwerkingtreding 1-1-2020.

Aanleverplicht geldt voor:

Ministerie van BZK.