Booronderzoek (BHR)

Booronderzoek onderzoekt de bodemkundige of geologische opbouw van de ondergrond via een geboord gat in de grond.

In het vlakke Nederland is de ondergrond bijna overal aan het oog onttrokken. Boren en graven zijn van oudsher de manieren om informatie over de opbouw van de ondergrond te verkrijgen. Lange tijd zijn het zelfs de enige manieren geweest, want pas tegen het midden van de twintigste eeuw kwamen andere technieken beschikbaar.

Wat is booronderzoek?

Booronderzoek omvat de vormen van onderzoek die ermee beginnen dat de ondergrond door boren wordt ontsloten. In verreweg de meeste gevallen wordt geboord om monsters uit de ondergrond naar boven te halen en die monsters worden dan onderzocht.  In bepaalde gevallen komt het voor dat er onderzoek gedaan wordt aan het gat dat door boren is ontstaan en dat gebeurt door een meetapparaat in het gat neer te laten. Het uitvoeren van dergelijke boorgatmetingen is betrekkelijk kostbaar en wordt weinig gedaan. Alleen bij hoge uitzondering is het de enige vorm van onderzoek die wordt uitgevoerd, bijna altijd gebeurt het in combinatie met het voor onderzoek naar boven halen van monsters.

Ordening van onderzoek via vakgebieden

Boren is dé manier om informatie uit de ondergrond in te winnen; de doelen en de variatie in onderzoek zijn groot. Er zijn dus vele soorten booronderzoek. Een belangrijke factor voor het ordenen van de informatie is het vakgebied waarbinnen het onderzoek wordt uitgevoerd en dan met name het toepassingsgebied.

Zo houdt de geotechniek zich bezig met bouwen op of in de grond en de cultuurtechniek met het in cultuur brengen van het land of het ervoor zorgen dat het in cultuur gehouden kan worden. In de vakgebieden bodemkunde en geologie staat booronderzoek bijna altijd in het teken van kartering of modellering. Dat zijn activiteiten die erop gericht zijn een goed fundament te leggen voor de andere vormen van onderzoek.

Niet opgenomen zijn:

 • het booronderzoek dat voor mijnbouwdoeleinden wordt verricht
 • archeologisch onderzoek
 • het onderzoek gericht op bepaling van de kwaliteit van de bodem vanuit milieukundig perspectief.

Mijnbouw kent namelijk een wettelijk kader en dat vormt in de basisregistratie ondergrond een apart registratiedomein en daarin heeft het desbetreffende booronderzoek zijn eigen plaats. Archeologisch en milieukundig onderzoek vallen buiten het bereik van de basisregistratie ondergrond.

De soorten onderzoek die in de BRO horen bij het registratieobject booronderzoek zijn:

 • Bodemkundige Boormonsterbeschrijving (deze kunt u nu aanleveren bij de BRO)
 • Bodemkundige Boormonsteranalyse
 • Cultuurtechnische Boormonsterbeschrijving
 • Cultuurtechnische boormonsteranalyse
 • Geotechnische Boormonsterbeschrijving
 • Geotechnische Boormonsteranalyse
 • Geologische Boormonsterbeschrijving
 • Geologische Boormonsteranalyse

Doel van het onderzoek

De BRO maakt  onderscheid tussen:

 1. het beschrijven van boormonsters
 2. het veelal in een laboratorium analyseren van monsters en het eventueel maken van foto’s
 3. het uitvoeren van metingen in het boorgat.

Het booronderzoek wordt toegepast om inzicht te krijgen in:

 • de aanwezige lagen en hun samenstelling in de ondergrond;
 • het gedrag van de ondergrond (in combinatie met laboratoriumonderzoek);
 • de vraag of activiteiten/ingrepen watervoerende en -scheidende lagen gaan verstoren;
 • de plaatsingsdiepte van peilfilters voor grondwatermonitoring.

Boormonsterprofiel

In veel gevallen bestaat het booronderzoek uit niet meer dan een boormonsterprofiel. Dit is een beschrijving van het doorboorde deel van de ondergrond in termen van lagen. In het meest uitgebreide geval omvat het booronderzoek ook de resultaten van boormonsteronderzoek en boorgatmeetgegevens. Het boormonsterprofiel komt tot stand door de samenstelling van de monsters uit een booronderzoek macroscopisch te beschrijven, maar wordt niet onder boormonsteronderzoek geplaatst.

Boormonsteronderzoek

Boormonsteronderzoek is het uitvoeren van analyses die tot doel hebben eigenschappen van de doorboorde lagen te bepalen. Het onderzoek kan binnen alle geo-wetenschappelijke disciplines worden uitgevoerd en heeft veelal tot doel nader inzicht te krijgen in de genese, de ouderdom, de fysische eigenschappen of de chemische samenstelling van de ondergrond. Ook fotografische opnamen van monsters worden hieronder geplaatst.

Boorgatmeetgegevens

Boorgatmeetgegevens tenslotte, zijn de gegevens die worden geregistreerd door meetapparatuur in het geboorde gat te laten zakken en/of de gegevens die uit de bewerking van de meetgegevens voortkomen. Traditioneel wordt een sonde in het gat neergelaten en gaat het er met name om fysische eigenschappen van de ondergrond, zoals de natuurlijke gammastraling of elektrische geleidbaarheid, te meten.


Uitleg Booronderzoek

Context

Het scopedocument geeft uitleg van de context van de deelonderzoeken van booronderzoek en is de start van de standaardisatie.

U kunt aan de slag met