Booronderzoek (BHR)

Als met een grondboring gegevens worden verzameld uit de ondergrond, dan valt dat onder booronderzoek. Er zijn veel verschillende soorten booronderzoek. Voor de BRO wordt dit registratieobject daarom per vakgebied ontwikkeld. We geven u hier wat extra toelichting, zodat u een beeld krijgt hoe de BRO voor booronderzoek stapsgewijs wordt ontwikkeld.

Soorten booronderzoek

De behoefte voor het uitvoeren van booronderzoek ontstaat als bij een project waarbij nog geen, of te weinig, informatie van de ondergrond beschikbaar is om bijvoorbeeld iets te bouwen of een weg aan te leggen. Daarnaast wordt booronderzoek gedaan om bijvoorbeeld een brandput, een WKO-installatie, een onttrekkingsput of grondwatermonitoringsput op de juiste manier in de ondergrond aan te brengen.

Boren is dé manier om informatie uit de ondergrond in te winnen; de doelen en de variatie in onderzoek zijn groot. Er zijn dus vele soorten booronderzoek. Om daar wat meer grip op te krijgen is een ordening van deze onderzoeken via vakgebieden praktisch.

Zo houdt de geotechniek zich bezig met onderzoek naar de draagkracht van de ondergrond voor bijvoorbeeld bouwen. Cultuurtechniek richt zich op het in cultuur brengen van het land of het ervoor zorgen dat het in cultuur gehouden kan worden. Dat is bijvoorbeeld van toepassing bij sportvelden of het aanbrengen van drainage. Booronderzoek voor bodemkunde wordt veelal vanuit de landbouw en natuurontwikkeling uitgevoerd in het kader van kartering of modellering. Voor geologie richt booronderzoek zich op een breed scala aan toepassingen, zoals het aanbrengen van constructies, het inventariseren van zand- en kleivoorraden of ook karteren of modelleren. Daarnaast is er nog booronderzoek gericht op archeologie en milieukunde.

Bij het formuleren van de opdracht voor het uitvoeren van booronderzoek moeten veel keuzes gemaakt worden om de juiste informatie te krijgen, zoals:

  • Op welke locatie?
  • Tot welke diepte?
  • Voor welk vakgebied is de informatie nodig?
  • Welke boortechniek wordt gebruikt?
  • Welke type boormonsteranalyses zijn nodig, op welke diepte en hoeveel
  • Aan wie en hoe moet ik de informatie aanleveren? (ook vanwege de BRO)

Al deze keuzes worden gemaakt door de opdrachtgever, eventueel in combinatie met adviseurs. Deze beslissingen bepalen de samenstelling van het gehele booronderzoek. Daarbij kan het onderzoek uit verschillende deelonderzoeken bestaan: boormonsterbeschrijving, boormonsteranalyses, boormonsterfoto’s of boorgatlogging. Veel van deze gegevens uit die onderzoeken moeten verplicht aangeleverd worden bij de Basisregistratie Ondergrond. Het is handig om dit in de opdrachtomschrijving gelijk mee te nemen, zodat de gegevens direct bij de BRO worden aangeleverd.

Welke gegevens van booronderzoek naar de BRO?

Voor booronderzoek wordt de BRO per vakgebied stapsgewijs ontwikkeld, te weten:

Archeologisch onderzoek en milieukundig onderzoek zijn voorlopig niet opgenomen in de BRO. Verder valt booronderzoek in het kader van mijnbouwactiviteiten onder een apart registratieobject. U leest daar meer over bij het domein Mijnbouw.

Op de pagina’s van de soorten booronderzoek, vindt u verdere informatie over het aanleveren van gegevens aan de BRO. Omdat de BRO stapsgewijs wordt ontwikkeld, kunt u in het begin nog niet alle gegevens aanleveren bij de BRO, maar later misschien wel of u kunt die gegevens in de tussentijd aanleveren bij DINO. Ook is het mogelijk dat in een later stadium nog een aanvulling op een vakgebied of deelonderzoek voor de BRO volgt. Bij de planning houden we u daarvan op de hoogte.

Hoe aanleveren bij de BRO?

Tot slot is er nog een aandachtspunt bij het aanleveren van gegevens aan de BRO bij booronderzoek. Meestal bestaat een booronderzoek uit 4 deelonderzoeken:

  1. Boormonsterbeschrijving (bestaande uit 1 tot 3 boorprofielen)
  2. Boormonsteranalyses (bestaande uit 1 of meer bepalingen)
  3. Boormonsterfotografie (momenteel buiten scope van de BRO)
  4. Boorgatlogging (momenteelbuiten scope van de BRO)

Ook is het mogelijk om de deelonderzoeken afzonderlijk aan te leveren. Elk deelonderzoek moet dan in 1 keer compleet worden aangeleverd. Dus bijvoorbeeld bij het aanleveren van de boormonsteranalyse moet men alle bepalingen op de verschillende dieptes als 1 geheel aanleveren.

Alle deelonderzoeken van 1 booronderzoek horen uiteraard bij elkaar en vallen dus onder 1 BRO-ID. Levert u per deelonderzoek de gegevens van een booronderzoek aan, dan krijgt u bij de levering van het eerste onderdeel het BRO-ID retour. Dit BRO-ID moet u dus gebruiken bij de vervolglevering van de andere deelonderzoeken.

Meer weten?

De storymaps geven een verdere toelichting op booronderzoek, de vakgebieden, de classificatiemethoden en het proces van booronderzoek. Wilt u specifiek meer weten over welke gegevens u moet aanleveren? In de catalogi vindt u die informatie. U zult daarbij merken dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van bestaande normen en protocollen. Zo is ook de nieuwe NEN-EN-ISO 14688 meegenomen.
Kijk hiernaast en bij het deelonderzoek wat al beschikbaar is.


Uitleg Booronderzoek

Context

Het scopedocument geeft uitleg van de context van de deelonderzoeken van booronderzoek en is de start van de standaardisatie.

U kunt aan de slag

In alle tranches zijn onderdelen van booronderzoek opgenomen. U kunt al aan de slag met: