Booronderzoek (BHR)

Als met een grondboring gegevens worden verzameld uit de ondergrond, dan valt dat onder booronderzoek. Er zijn veel verschillende soorten booronderzoek. Voor de BRO wordt dit registratieobject daarom per vakgebied ontwikkeld. We geven u hier wat extra toelichting, zodat u weet hoe de BRO voor booronderzoek stapsgewijs wordt ontwikkeld.

De behoefte voor het uitvoeren van booronderzoek ontstaat als bij een project waarbij nog geen, of te weinig, informatie van de ondergrond beschikbaar is om bijvoorbeeld iets te bouwen of een weg aan te leggen. Daarnaast wordt booronderzoek gedaan om bijvoorbeeld een brandput, een WKO-installatie, een onttrekkingsput of grondwatermonitoringsput op de juiste manier in de ondergrond aan te brengen.

Boren is dé manier om informatie uit de ondergrond in te winnen; de doelen en de variatie in onderzoek zijn groot. Er zijn dus vele soorten booronderzoek. Om daar wat meer grip op te krijgen is een ordening van deze onderzoeken via vakgebieden praktisch.

Soorten booronderzoek

De geotechniek zich bezig met onderzoek naar de draagkracht van de ondergrond voor bijvoorbeeld bouwen. Booronderzoek voor bodemkunde wordt veelal vanuit de landbouw en natuurontwikkeling uitgevoerd in het kader van kartering of modellering. Voor geologie richt booronderzoek zich op een breed scala aan toepassingen, zoals het aanbrengen van constructies, het inventariseren van zand- en kleivoorraden of ook karteren of modelleren. Daarnaast is er nog booronderzoek gericht op in cultuur brengen van het land, archeologie en milieukunde.

Bij het formuleren van de opdracht voor het uitvoeren van booronderzoek moeten veel keuzes gemaakt worden om de juiste informatie te krijgen, zoals:

  • Op welke locatie?
  • Tot welke diepte?
  • Voor welk vakgebied is de informatie nodig?
  • Welke boortechniek wordt gebruikt?
  • Welke type boormonsteranalyses zijn nodig, op welke diepte en hoeveel
  • Aan wie en hoe moet ik de informatie aanleveren? (ook vanwege de BRO)

Al deze keuzes worden gemaakt door de opdrachtgever, eventueel in combinatie met adviseurs. Deze beslissingen bepalen de samenstelling van het gehele booronderzoek. Daarbij kan het onderzoek uit verschillende deelonderzoeken bestaan: boormonsterbeschrijving, boormonsteranalyses, boormonsterfoto’s of boorgatlogging. Veel van deze gegevens uit die onderzoeken moeten verplicht aangeleverd worden bij de Basisregistratie Ondergrond. Het is handig om dit in de opdrachtomschrijving gelijk mee te nemen, zodat de gegevens direct bij de BRO worden aangeleverd.

Welke gegevens van booronderzoek naar de BRO?

Voor booronderzoek wordt de BRO per vakgebied stapsgewijs ontwikkeld, te weten:

Archeologisch onderzoek, cultuurtechnisch onderzoek en milieukundig onderzoek zijn voorlopig niet opgenomen in de BRO. Verder valt booronderzoek in het kader van mijnbouwactiviteiten onder een apart registratieobject. U leest daar meer over bij het domein Mijnbouw.


Uitleg Booronderzoek

Context

Het scopedocument geeft uitleg van de context van de deelonderzoeken van booronderzoek en is de start van de standaardisatie.

U kunt aan de slag

In alle tranches zijn onderdelen van booronderzoek opgenomen. U kunt al aan de slag met: