Geologisch booronderzoek (BHR-G)

Geologisch booronderzoek (BHR-G) staat bijna altijd in het teken van kartering of modellering. Het bestaat uit een geologische boormonsterbeschrijving en een geologische boormonsteranalyse.

Gebruik

De gegevens van geologisch booronderzoek worden gebruikt voor kartering of modellering. Daarmee wordt in feite de basis gelegd voor andere vormen van onderzoek.

Planning

De deelonderzoeken van geologisch booronderzoek worden stapsgewijs aan de BRO toegevoegd. Dat begint met de geologische boormonsterbeschrijving in tranche 3 en daarna volgt de geologische boormonsteranalyse in tranche 4.  In tranche 4 wordt ook een uitbreiding meegenomen voor archiefgegevens van geologische boormonsterbeschrijving (IMBRO/A). Daarom kent de geologische boormonsterbeschrijving de toevoegingen 1 en 2.

Geologische boormonsterbeschrijving (BHR-G-BMB)

Bij een geologisch boormonsterbeschrijving worden boormonsters beschreven vanuit geologische kennis. Het schetst de opbouw van de ondergrond en de eigenschappen die bij de geologische lagen horen. Er is daarbij extra aandacht voor aspecten die gaan over afzettingsmilieus. Voorbeelden hiervan zijn schelpensoorten, grindsoorten en andere aspecten van een boormonster.

Geologische boormonsteranalyse (BHR-G-BMA)

Bij een geologische boormonsteranalyse worden bepalingen gedaan om de stratiegrafische indeling beter te kunnen bepalen en eigenschappen van bepaalde afzettingen te kunnen duiden. Op die manier geeft een geologische boormonsteranalyse informatie over de opbouw van de ondergrond die verwerkt kan worden in de geohydrologische modellen van de BRO.

De bepalingen die zijn opgenomen voor geologische boormonsteranalyse zijn:

 1. Korrelgrootteverdeling
 2. Kalkgehalte
 3. Organischestofgehalte
 4. Organisch koolstofgehalte
 5. Zwavelgehalte
 6. Verzadigde waterdoorlatendheid
 7. Watergehalte
 8. Volumieke massa
 9. Droge volumieke massa
 10. Volumieke massa vaste delen
Steekkernen
Steekkernen van geologisch booronderzoek die gevlagd zijn om te bemonsteren

Planning

Geologische boormonsterbeschrijving valt onder Tranche 3, inwerkingtreding 1-7-2021, met een overgangstermijn tot eind 2021.

Er is een uitbreiding gepland in Tranche 4, inwerkingtreding 1- 7-2022.

Geologische boormonsteranalyse valt onder Tranche 4, inwerkingtreding 1- 1-2022.

Documenten

Alle belangrijke documenten over dit registratieobject staan op de BRO Productomgeving. U vindt hier onder meer:

 • Catalogus
 • Storymap
 • Werkafspraken
 • Innamehandboek
 • Uitgiftehandboek
 • Berichtenschema's

Aanleverplicht geldt voor:

Gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries van  EZK, IenW, Defensie en LNV.

Publieke consultatie

Tot en met 27 oktober loopt de publieke consultatie voor de uitbreiding van de geologische boormonsterbeschrijving met historische gegevens (IMBRO/A). Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd.