Geotechnisch Booronderzoek (BHR-GT)

Geotechnisch booronderzoek (BHR-GT) is belangrijk voor onder meer het bepalen van de draagkracht van de ondergrond zowel op land als op zee. Dat onderzoek kan bestaan uit een geotechnische boormonsterbeschrijving en een boormonsteranalyse.

Gebruik

Overal waar in Nederland  in de grond gebouwd wordt is inzicht in de ondergrond en draagkracht belangrijk. Denk aan:

 • tunnels en andere ondergrondse werken
 • funderingen
 • grondconstructies, zoals dijken
 • damwanden

Geotechnische booronderzoek

Bij een geotechnische boormonsterbeschrijving (BHR-GT-BMB) wordt de samenstelling van de bodem beschreven. Bij geotechnische boormonsteranalyses (BHR-GT-BMA) wordt een geologisch boormonster geanalyseerd. Samen vormen ze het geotechnisch booronderzoek. Vanuit de BRO zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden (normen en protocollen) waaraan geotechnische booronderzoeken moeten voldoen.

Geotechnische boormonsteranalyse

Bij deze analyse gaat het om de volgende bepalingen:

 1. Watergehalte
 2. Organischestofgehalte
 3. Kalkgehalte
 4. Volumieke Massa
 5. Volumieke massa Vaste delen
 6. Korrelgrootteverdeling
 7. Ongedraineerde schuifsterkte
 8. Zettingseigenschappen
 9. Consistentiegrenzen
 10. Schuifspanningsverloop bij belasting
 11. Schuifsterkte bij horizontale vervorming
 12. Verzadigde waterdoorlatendheid

Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 2, inwerkingtreding 1-1-2020.

De uitbreiding valt onder Tranche 3, inwerkingtreding 1-7-2021, overgangstermijn tot eind 2021.

Documenten

Alle documenten en technisch inhoudelijke instructies staan in de BRO Productomgeving

Aanleverplicht geldt voor:

Gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries van  IenW, BZK, Defensie en LNV.