Geotechnisch Booronderzoek (BHR-GT)

Geotechnisch booronderzoek (BHR-GT) is belangrijk voor onder meer het bepalen van de draagkracht van de ondergrond. Dat onderzoek kan bestaan uit een geotechnische boormonsterbeschrijving en een boormonsteranalyse.

Gebruik

Overal waar in Nederland  in de grond gebouwd wordt is inzicht in de ondergrond en draagkracht belangrijk. Denk aan:

 • tunnels en andere ondergrondse werken
 • funderingen
 • grondconstructies, zoals dijken
 • damwanden

Geotechnische boormonsterbeschrijvingen (BHR-GT-BMB)

Van geotechnisch booronderzoek worden de deelonderzoeken, de beschrijvingen en de analyses, stapsgewijs aan de BRO toegevoegd. Het begint met de geotechnische boormonsterbeschrijving  waarbij de samenstelling van de bodem wordt beschreven.

Geotechnische boormonsteranalyse (BHR-GT-BMA)

Daarna volgt geotechnische boormonsteranalyse (BHR-GT-BMA), waarbij een geologisch boormonster geanalyseerd wordt. Samen vormen ze het geotechnisch booronderzoek.

Planning

Geotechnisch booronderzoek valt onder Tranche 2, maar in Tranche 3 staat voor geotechnische boormonsteranalyse een uitbreiding gepland. Daarom kent het deelonderzoek van de boormonsteranalyse de toevoegingen 1 en 2. Het 1e deel van geotechnische boormonsteranalyse valt in tranche 2 en het 2e deel van geotechnische boormonsteranalyse valt in tranche 3. Hieronder wordt aangegeven welke bepalingen in deel 1 en 2 zitten.

Geotechnische boormonsteranalyse

Deel 1 bevat 7 bepalingen:

 1. Watergehalte
 2. Organischestofgehalte
 3. Kalkgehalte
 4. Volumieke Massa
 5. Volumieke massa Vaste delen
 6. Korrelgrootteverdeling
 7. Ongedraineerde schuifsterkte

Deel 2 voegt  nog 5 bepalingen toe:

 1. Zettingseigenschappen
 2. Consistentiegrenzen
 3. Schuifspanningsverloop bij belasting
 4. Schuifsterkte bij horizontale vervorming
 5. Verzadigde waterdoorlatendheid

Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 2, inwerkingtreding 1-1-2020.

In Tranche 3 is een uitbreiding gepland, inwerkingtreding 1-7-2021, overgangstermijn tot eind 2021.

Catalogus

In de catalogus staat welke gegevens van dit registratieobject in de BRO staan.

Aanvullende werkafspraak bij catalogus

Voor dit registratieobject zijn deze aanvullende werkafspraken gemaakt in overleg met stakeholders.

Stand van zaken BHR-GT tranche 3

Over het geotechnisch boormonsteronderzoek zijn nadere afspraken gemaakt. Met een nieuwe werkafspraak kan vanaf 1 juli 2021 gewerkt worden met de Catalogus, versie 2.1.  Die is ook backwards compatible met versie 1.1 uit tranche 2.  De definitieve werkafspraak nu beschikbaar. 
Het aanleveren van gegevens volgens versie 2.1 kan vanaf 1 juli 2021.

De software met bijbehorende documentatie is in acceptatieomgeving beschikbaar voor de ketenacceptatietest:

Lees ook het nieuwsbericht uit januari  voor meer achtergronden

Aanleverplicht geldt voor:

Gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries van  IenW, BZK, Defensie en LNV.