Geotechnisch Booronderzoek (BHR-GT)

Geotechnisch booronderzoek (BHR-GT) is belangrijk voor onder meer het bepalen van de draagkracht van de ondergrond zowel op land als op zee. Dat onderzoek kan bestaan uit een geotechnische boormonsterbeschrijving en een boormonsteranalyse.

Gebruik

Overal waar in Nederland  in de grond gebouwd wordt is inzicht in de ondergrond en draagkracht belangrijk. Denk aan:

 • tunnels en andere ondergrondse werken
 • funderingen
 • grondconstructies, zoals dijken
 • damwanden

Geotechnische booronderzoek

Bij een geotechnische boormonsterbeschrijving (BHR-GT-BMB) wordt de samenstelling van de bodem beschreven. Bij geotechnische boormonsteranalyses (BHR-GT-BMA) wordt een geologisch boormonster geanalyseerd. Samen vormen ze het geotechnisch booronderzoek. Vanuit de BRO zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden (normen en protocollen) waaraan geotechnische booronderzoeken moeten voldoen.

Planning

Geotechnisch booronderzoek valt onder Tranche 2, maar in Tranche 3 is geotechnisch boormonsteranalyse uitbreid met een aantal extra bepalingen. Daarom kent het deelonderzoek van de boormonsteranalyse de toevoegingen 1 en 2. Het 1e deel van geotechnische boormonsteranalyse valt in tranche 2 en het 2e deel van geotechnische boormonsteranalyse valt in tranche 3. Hieronder wordt aangegeven welke bepalingen in deel 1 en 2 zitten.

Geotechnische boormonsteranalyse

Deel 1 bevat 7 bepalingen:

 1. Watergehalte
 2. Organischestofgehalte
 3. Kalkgehalte
 4. Volumieke Massa
 5. Volumieke massa Vaste delen
 6. Korrelgrootteverdeling
 7. Ongedraineerde schuifsterkte

Deel 2 voegt  nog 5 bepalingen toe:

 1. Zettingseigenschappen
 2. Consistentiegrenzen
 3. Schuifspanningsverloop bij belasting
 4. Schuifsterkte bij horizontale vervorming
 5. Verzadigde waterdoorlatendheid

Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 2, inwerkingtreding 1-1-2020.

In Tranche 3 is een uitbreiding gepland, inwerkingtreding 1-7-2021, overgangstermijn tot eind 2021.

Documenten

Alle belangrijke documenten over dit registratieobject staan op de BRO Productomgeving. U vindt hier onder meer:

 • Catalogus
 • Storymap
 • Werkafspraken
 • Innamehandboek
 • Uitgiftehandboek
 • Berichtenschema's

Aanleverplicht geldt voor:

Gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries van  IenW, BZK, Defensie en LNV.