Mijnbouwwet

In de diepe Nederlandse ondergrond bevinden zich diverse bestaansbronnen. Denk aan aardwarmte en delfstoffen, zoals: koolwaterstof (olie, gas, condensaat), steenzout, steenkool en kalksteen. De ondergrond kan ook worden benut voor de opslag van materialen. Dit kan in de poriën van gesteenten of in reservoirs die zijn aangelegd of gevormd bij de winning van delfstoffen. Nu het steeds drukker wordt in de ondergrond, wordt het vastleggen van informatie hierover steeds belangrijker. De vraag 'wat ligt waar in de ondergrond?' staat dan ook centraal in dit BRO domein.

(17122020) Domein_Mijnbouwwet

Mijnbouwwet en de BRO

De Mijnbouwwet (Mbw) reguleert het gebruik van bestaansbronnen in de diepe ondergrond, zoals het opsporen, winnen en opslaan van delfstoffen en aardwarmte. De Wet is, met bepaalde uitzonderingen, alleen van toepassing op delfstoffen die op een diepte van meer dan 100 meter aanwezig zijn. Voor aardwarmte geldt een grens van een diepte van meer dan 500 meter. In de ondiepe ondergrond regelt artikel 52 van de mijnbouwwet eveneens de winning van kalksteen in ondergrondse groeven in Limburg. De Mijnbouwwet reguleert ook de informatieverstrekking over het gebruik van bestaansbronnen in de diepe ondergrond.

In de Basisregistratie Ondergrond (BRO) wordt de term Mijnbouwwet gebruikt om het registratiedomein aan te duiden waarin twee registratieobjecten zijn samengebracht:

Waarom mijnbouw in de BRO?

(Historische) mijnbouwactiviteiten kunnen gevolgen hebben voor werken in de fysieke leefomgeving (veiligheid en bodembeweging), andere vergunningen, verkenningen en planstudies. Het is daarom van belang dat de locatie van mijnbouwactiviteiten en mijnbouwconstructies publiek beschikbaar komen en daarom worden ze in de Basisregistratie Ondergrond opgenomen.

De essentie is dat de Basisregistratie Ondergrond een antwoord geeft op de vraag 'wat ligt waar', aangevuld met gegevens die voldoende duiding geven aan de vergunning of aan de mijnbouwconstructie. Meer details kunnen betrokken worden uit de bestaande informatiesystemen, zoals NLOG. De Basisregistratie Ondergrond zal de bestaande informatiesystemen en -stromen niet vervangen en zal niet álle gegevens bevatten. De Basisregistratie Ondergrond bevat een verwijzing. De toegevoegde waarde om een subset van de mijnbouwgegevens in de Basisregistratie Ondergrond op te nemen, is het verplichte gebruik van de beschikbare en publieke gegevens in de BRO.


Uitleg Mijnbouwwet

Bekijk de heldere uitleg over dit domein in de storymap.