BRO nieuwsbrief februari

In deze nieuwsbrief onder meer:

 • BRO-fakkeldraagsters pakken stokje over
 • Nieuw BRO Praktijkvoorbeeld: zandwinning en windenergie op de Noordzee
 • StoryMap Geomorfologie van de Hondsrug
 • Grondwatertekorten vragen om rigoureuze oplossingen
 • BRO'tje 4 maart: De BRO en grootschalige opslag grondwater
 • Nieuw: Geo-inspiratiedagen!
 • Nieuws uit Wageningen
 • Lopende publieksconsultaties

BRO-fakkeldraagsters pakken stokje over

Samenwerking, oog voor wat binnen, maar ook buiten de organisatie speelt en structuur aanbrengen. Zowel Dorothée van Tol (WENR) als Denise Maljers (TNO) geven hier in hun nieuwe functie voorrang aan. Zij namen onlangs het stokje over van BRO-pioniers Joop Okx en Michiel van der Meulen onder het motto: elk einde kent een nieuw begin!

3D ondergrondinformatie helpt bij zandwinning en windenergie op zee

Ondergrondinformatie helpt ook bij het maken van beleidskeuzes voor zandwinning en aanleg van windmolenparken in zee. Dat blijkt uit een praktijkproef met Rijkswaterstaat, waarin er een afweging gemaakt moest worden tussen zandwinning en windenergie voor de kust van IJmuiden. Het kan allebei, maar 3D-inzicht in de ondergrond helpt om tot werkbare oplossingen te komen.

Storymap Geomorfologie van de Hondsrug

De Geomorfologische kaart van Nederland wordt in de komende jaren stapsgewijs geactualiseerd. In de nieuwe StoryMap over de geomorfologie van de Hondsrug is te zien hoe dit deel van Nederland opnieuw gekarteerd is en welke bijdrage dit levert aan het detail van de kaart.

Grondwatertekorten vragen om rigoureuze oplossingen

nationale gieter , deltares

Hoe kan de BRO als informatiebron helpen bij de ontwikkeling en uitvoering van initiatieven op het gebied van verdroging en vernatting? Met deze vraag van de BRO is organisatieadviseur Dick Konings het land in gegaan. Conclusie: de echte oplossing voor verdroging ligt in het infiltreren van miljarden liters zoet water in hooggelegen zandgebieden als de Veluwe. En als je dat wil, moeten er véél meer gegevens komen om gedetailleerde modellen te kunnen maken.

BRO'tje 4 maart: BRO en grootschalige opslag grondwater

Dit keer een webinar dat de BRO verbindt aan een maatschappelijke opgave waar we in Nederland voor staan: verdroging. Grondwater is een belangrijk onderwerp en het leek ons goed om vanuit een bredere blik naar de BRO te kijken.  Welke ondergrondinformatie is nodig om grondwatervoorraden te monitoren en veilige en efficiënte ondergrondse wateropslag te selecteren? En waar is men in het land mee aan de slag? Dick Konings, organisatieadviseur, deed een onderzoek en vertelt hier meer over. Lees ook het artikel over dit onderzoek in deze nieuwsbrief! Geohydroloog Liduin Bos-Burgering neemt u mee in een aantal voorbeelden van grootschalige ondergrondse opslag van water. Meld u nu aan!

Nieuw: Geo-inspiratiedagen!

Het programma BRO is medeorganisator van de Geo-inspiratiedagen. In 2021 zijn er vier gepland. Tijdens de geo-inspiratiedagen praten we makers en gebruikers van (geo-)data bij op actuele ontwikkelingen, inspireren we met praktijkvoorbeelden, stippen we aandachtspunten aan èn bieden we gelegenheid om onderling weer even bij te praten. De eerste inspiratiedag is op 20 april en gaat over Digital Twins. Schrijf snel in!

Lopende publieksconsultaties

Van 1 februari tot en met 15 maart lopen er drie publieke consultaties. Het gaat om de registratieobjecten: Mijnbouwconstructie (EPC), Mijnbouwwetvergunning (EPL) en Grondwatergebruiksysteem (GUF). Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Verrijk het BRO bronhouderonderzoek

Het jaarlijkse onderzoek naar de stand van zaken BRO onder bronhouders loopt nog tot 4 maart. Het doel is om inzicht te krijgen in de voortgang van de implementatie en het gebruik van de BRO. Wij stellen uw deelname zeer op prijs. Vult u de enquête in?

Nieuws uit Wageningen

Bekijk de nieuwsbrief Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) van WENR. In deze nieuwsbrief onder meer:

 • Joop Okx draagt het stokje over aan Dorothée van Tol
 • Storymap Geomorfologie van de Hondsrug
 • In 3D de bodem bekijken
 • Nieuwe rapporten

BRO website - Pagina's uitgelicht

We werken iedere dag aan de website om alle informatie actueel te houden en om de informatie zoveel mogelijk aan te laten sluiten op uw behoeften. Hieronder een aantal pagina's die we graag uitlichten.

 • De pagina Werken met de BRO is vernieuwd. Vanaf nu kunt u gemakkelijk informatie zoeken op rol in het BRO-proces of op thema.
 • De  medewerkers van de BRO servicedesk beantwoorden elke dag veel vragen. De meestgestelde vragen nemen we iedere maand op in de FAQ-pagina's op onze website. Neem eens een kijkje!

Veelgestelde vragen aan de BRO

1. Wat is het verschil tussen het domein Grondwatermonitoring en het domein Grondwatergebruik?

Diverse bestuursorganen monitoren de grondwaterstand of grondwaterkwaliteit in hun beheersgebied om het beheer van grondwater goed te kunnen uitvoeren. Deze meetgegevens, die inzicht bieden in de toestand va het grondwater, vallen onder het domein Grondwatermonitoring. Onder het domein Grondwatergebruik vallen alle gegevens van vergunnings- of meldingsplichtige vormen van grondwatergebruik die vallen onder de Waterwet (toekomst Omgevingswet). Het gaat om zowel onttrekkingen (ongeacht gebruiksdoel en/of grootte) als open en gesloten bodemenergiesystemen waarbij de warmtecapaciteit van het grondwater wordt gebruikt.

2. Moeten gegevens van bronbemaling aangeleverd worden aan de BRO?

De gegevens van een bronbemaling - een proces waarbij tijdelijk grondwater wordt opgepompt - horen bij het domein Grondwatergebruik en vallen onder het registratieobject grondwatergebruiksysteem (1 januari 2022) als de bronbemaling vergunnings- of meldingsplichtig is. Vaak is dat het geval. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn bij een bouwput of sleufbemalingen (drooghouden van bouwputten of sleuven) of een grondsanering (een grondwateronttrekking om een verontreiniging mechanisch te verwijderen).

3. Wie is bronhouder van gegevens van een WKO-systeem?

Een WKO-systeem is allereerst een ondiep bodemenergiesysteem (max 500 meter diep), waarbij gebruik gemaakt wordt van het bufferende vermogen van de ondergrond. Als het een gesloten systemen is, dan valt dat onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Bij grote gesloten systemen is de provincie bronhouder. Gaat het daarentegen om een open systeem waarbij grondwater wordt ‘verpompt’ uit een watervoerende laag, dan is de provincie sowieso het bevoegd gezag en dus bronhouder. Een WKO-systeem valt onder de Waterwet (toekomst Omgevingswet) en het domein Grondwatergebruik.

4.  Waarom moet ik BRO XML als standaard gebruiken?

De BRO moet, net als alle basisregistraties, voldoen aan door de overheid opgestelde regels, zoals:  werken onder architectuur en zoveel mogelijk houden aan geldende nationale en internationale standaarden.  In de architectuur BRO hebben wij vastgelegd welke standaarden gebruikt moeten worden binnen de systemen van de BRO.

Voor de communicatie via webservices kan dit als volgt worden samengevat: De basisregistratie is ontworpen als een informatiesysteem dat via webservices communiceert met andere systemen (machine to machine).  Voor de uitwisseling van gegevens via deze webservices is gesteld dat dit moet voldoen aan de internationale standaarden: OGC en W3C. Dit maakt dat we, net als de andere basisregistraties, gebruik moeten maken van XML-formaten. Deze worden nu nog hoofdzakelijk aangeboden via een SOAP-protocol. Sinds kort worden de webservices ook steeds vaker via het Rest-protocol aangeboden. Dat gebeurt nog vooral in het XML-formaat maar ook al deels in JSON. In de toekomst zal de BRO meer en meer  gebruik gaan maken van JSON als formaat.

5. Wat moet er gebeuren met gegevens van de grondwatermonitoringputten van vóór 1 januari 2018?

Als antwoord op deze vraag is een beslisboom gemaakt. Lees er meer over in het artikel 'Handreiking aanlevering grondwatermonitoringputten'.

BRO Ondersteuning

Kunt u niet vinden wat u zoekt of loopt u vast? De Servicedesk helpt u graag bij het beantwoorden van al uw BRO-vragen - niet alleen de technische. Ook zorgen de medewerkers voor het oplossen van uw problemen. Bel 088-8664 999 of vul het contactformulier in.

BRO Ketendag 11 maart

Tijdens de maandelijkse Ketendag kunt u helpen bij het maken van de BRO. Hier demonstreren de BRO teams de  technische resultaten over de afgelopen vier weken. De dag staat vooral in het teken van uw feedback, zodat we de BRO nog verder kunnen ontwikkelen. De eerstvolgende Ketendag staat gepland op donderdag 11 maart. U bent van harte welkom!  Als eerste op de hoogte zijn? Meld u dan aan voor de mailinglijst, dan ontvangt u iedere maand een uitnodiging inclusief het programma.

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse online bijeenkomsten om bij te praten, uw feedback te krijgen en samen te werken. We hopen dat u met ons mee wil blijven denken en zien u graag bij een van onze videoconferenties of online vergaderingen!

U bent ingeschreven voor de BRO nieuwsbrief. Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven? In- of uitschrijven nieuwsbrief.