Grondwatergebruik

In het domein Grondwatergebruik staan alle systemen (maximaal 500 meter diep) en gegevens centraal die invloed hebben op de omvang van de grondwatervoorraad. Ook het gebruik van de warmtecapaciteit van grondwater door bodemenergiesystemen hoort hierbij.

Het wordt drukker in de ondergrond en daarom is het belangrijk om Grondwatergebruiksystemen te registreren in de BRO. Het geeft inzicht in waar welke systemen in de grond zitten die grondwater gebruiken.

Alle onttrekkings- en infiltratie-inrichtingen die met een vergunning gerealiseerd zijn of die meldingsplichtig zijn, vallen onder het domein Grondwatergebruik. Het wettelijk kader hierbij is de Waterwet. Daarin is de vergunnings- en meldingsplicht geregeld. Sinds 1 januari 2024 is dat de Omgevingswet. Ook de meer indirecte vormen horen bij dit domein: het gebruik van de warmtecapaciteit van het grondwater.

Het wettelijk kader voor de zogenaamde open bodemenergiesystemen is de Waterwet. Voor gesloten bodemenergiesystemen geldt momenteel het Activiteitenbesluit (gebaseerd op Wet milieubeheer) en het Besluit lozen buiten inrichtingen (gebaseerd op Wet milieubeheer en Wet bodembescherming).

Aardwarmte ofwel geothermie is weer iets anders. Bij aardwarmte wordt in de diepe ondergrond (dieper dan 500 meter) warm water gewonnen en dat valt onder het BRO-domein Mijnbouwwet.

Ook deze vormen van grondwatergebruik

Niet alleen bodemenergiesystemen vallen onder het domein Grondwatergebruik van de BRO. Ook onttrekkingen voor:

 • drinkwater
 • bluswater
 • veedrenking
 • beregening
 • proceswater
 • koelwater
 • bronbemaling
 • bodem- en of grondwatersanering
 • peilgestuurde drainage met een pomp

Kortom: alle vergunnings- of meldingsplichtige vormen van grondwatergebruik, grondwateronttrekkingen en infiltraties (ongeacht gebruiksdoel of grootte) en bodemenergiesystemen (tot maximaal 500 meter diep) vallen onder dit domein.

De gegevens van al deze systemen zijn ondergebracht bij 2 registratieobjecten:

 • Grondwatergebruiksysteem
 • Grondwaterproductiedossier


Documentatie

Alle documentatie van de registratieobjecten van dit domein staan in de BRO Productomgeving.

Gemeente, waterschap of provincie

Aanleveren via het LGR

WKO in de BRO

Warmte/koude opslagsystemen (WKO) worden geregistreerd in de BRO. Lees meer hierover op de pagina Bodemenergiesystemen in de BRO.

Themapagina's