Grondwatergebruik

Het gebruik van de belangrijke hulpbron grondwater is wettelijk geregeld. Het onttrekken van grondwater en het infiltreren ervan hebben direct invloed op de omvang van de voorraad grondwater.

Voor deze vormen van gebruik is een vergunning nodig onder de Waterwet. Het domein Grondwatergebruik beslaat in de eerste plaats de onder die vergunningen gerealiseerde onttrekkings- en infiltratieinrichtingen. Ook meer indirecte vormen van gebruik van de hulpbron grondwater vallen in dit domein.

Meer specifiek wordt het gebruik van de warmtecapaciteit van het grondwater bedoeld. Voor zover dat met zogenaamde open bodemenergiesystemen gebeurt, wordt dat gebruik ook gedekt door de Waterwet. Voor het gebruik via zogenaamde gesloten bodemenergiesystemen geldt een ander wettelijk kader: het Activiteitenbesluit (gebaseerd op Wet milieubeheer) en het Besluit lozen buiten inrichtingen (gebaseerd op Wet milieubeheer, Wet bodembescherming en Waterwet).

Dit domein kent 2registratieobjecten:

  • Grondwatergebruikssysteem
  • Grondwaterproductiedossier


Scopedocument grondwatergebruik