Grondwatergebruik

In het domein grondwatergebruik staan alle systemen en gegevens centraal die invloed hebben op de omvang van de grondwatervoorraad. Ook het gebruik van de warmtecapaciteit van grondwater door bodemenergiesystemen hoort hierbij.

Alle onttrekkings- en infiltratie-inrichtingen die met een vergunning gerealiseerd zijn, vallen onder het domein Grondwatergebruik. Het wettelijk kader hierbij is de Waterwet. Daarin is de vergunnings- en meldingsplicht geregeld. Vanaf 2022 wordt dat de Omgevingswet. Ook de meer indirecte vormen horen bij dit domein: het gebruik van de warmtecapaciteit van het grondwater.

Het wettelijk kader voor de zogenaamde open bodemenergiesystemen is de Waterwet. Voor gesloten bodemenergiesystemen geldt momenteel het Activiteitenbesluit (gebaseerd op Wet milieubeheer) en het Besluit lozen buiten inrichtingen (gebaseerd op Wet milieubeheer, Wet bodembescherming en Waterwet).

Kortom: alle vergunnings- of meldingsplichtige vormen van grondwatergebruik, grondwateronttrekkingen en infiltraties (ongeacht gebruiksdoel of grootte) en bodemenergiesystemen vallen onder dit domein. Dat geldt dus ook voor onttrekkingen van grondwater voor drinkwater, bluswater, veedrenking, beregening, proceswater, koelwater, bronbemaling,  bodem- en of grondwatersanering en peilgestuurde drainage met een pomp.

De gegevens van al deze systemen zijn ondergebracht bij deze 2 registratieobjecten:

  • Grondwatergebruiksysteem
  • Grondwaterproductiedossier


Scopedocument grondwatergebruik

Gemeente, waterschap of provincie

WKO in de BRO

Warmte/koude opslagsystemen (WKO) worden geregistreerd in de BRO. Lees meer hierover op de pagina Bodemenergiesystemen in de BRO.

Themapagina's