Grondwatergebruiksysteem (GUF)

Een grondwatergebruiksysteem is een systeem waarbij direct of indirect gebruik wordt gemaakt van grondwater.

Onder direct gebruik valt het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water in de ondergrond. Bij indirect gebruik wordt de warmtecapaciteit van het grondwater gebruikt: bodemenergiesysteem.

Het gaat bij zowel direct als indirect grondwatergebruik om een systeem (maximaal 500 meter diep) waarvoor het bevoegd gezag een vergunning heeft afgegeven of die bij het bevoegd gezag is aangemeld. De eigenaar van het systeem moet  een aantal gegevens over het systeem aanleveren aan het bevoegd gezag. Dit betreft ontwerpgegevens en gegevens van het gerealiseerde systeem. Deze gegevens moeten door de vergunningverleners geregistreerd worden in de BRO. Bij de uitleg van het domein Grondwatergebruik, waar dit registratieobject onder valt, staat uitgebreid aangeven om welke systemen het gaat.

De meeste vergunningen worden verleend door provincies en waterschappen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vergunningen van gesloten bodemenergiesystemen en het verwerken van gegevens uit meldingen. Ook Rijkswaterstaat is in een aantal gevallen bevoegd gezag en daarmee bronhouder.

Aanleveren via LGR

Voor de gegevens van grondwatergebruiksysteem en grondwaterproductiedossier bestaat al langere tijd een goede en bekende ingang: het Landelijk Grondwater Register (LGR). Het LGR is in beheer bij de provincies en heeft voor de BRO-plichtige gegevens een rechtstreekse koppeling met de Landelijke Voorziening van de BRO. Het LGR voedt ook de veelgebruikte WKO-tool. Deze ingang is daarom preferent voor het aanleveren van gegevens van GUF en GPD.  De gegevens kunnen ook via het BRO Bronhouderportaal ingevoerd worden, maar ze worden dan niet automatisch opgenomen in de WKO-tool.


Icoon_Grondwatergebruiksysteem_jpg

Wettelijke plicht 1-7-2022

Gegevens aanleveren + gegevens/modellen gebruiken bij de uitvoering van publieke taken van of in opdracht van bestuursorganen

Documenten

Alle documenten en technisch inhoudelijke instructies staan in de BRO Productomgeving

Aanleverplicht geldt voor:

Provincies, waterschappen, gemeenten en ministerie van IenW (RWS).

Overzicht GUF per overheid