Grondwatergebruiksysteem (GUF)

Een grondwatergebruikssysteem is een systeem voor direct of indirect gebruik van het grondwater.  Denk bijvoorbeeld aan bodemenergie-systemen.

Onder direct gebruik wordt verstaan het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water in de ondergrond. Onder indirect gebruik valt het
benutten van de warmtecapaciteit van het grondwater:  een gesloten bodemenergiesysteem.

Het registratieobject is een systeem waarvoor het bevoegd gezag een vergunning heeft afgegeven of die bij het bevoegd gezag is aangemeld met een adequate aanduiding van het door het gebruik beïnvloede ondergrondse volume. Het registratieobject verwijst naar een gerealiseerd systeem.

De meeste vergunningen worden verleend door de provincie. Ook Rijkswaterstaat (RWS) is in een aantal gevallen bevoegd gezag. RWS zal in de rol van aanvrager het meest met deze vergunning en daarmee registratie te maken krijgen. Verleende waterwetvergunningen kunnen ook relevant zijn bij het aanleggen van infrastructuur die stroming van grondwater beïnvloedt.


Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 4, inwerkingtreding: 1 januari 2022.

Aanleverplicht geldt voor:

Provincies, waterschappen en ministerie van IenW.