Hydrogeologisch model, REGIS II (HGM)

In het model REGIS II zijn de goed- en slechtdoorlatende lagen in kaart gebracht.  Het is een lagenmodel van de hydrogeologische (grondwater) en lithostratigrafische (volgorde van gesteentelagen) eenheden. Het model gaat tot een diepte van 500 meter en is op regionale schaal.

De diepteligging van de onder- en bovenkant en de dikte van de eenheden zijn vastgelegd in gridbestanden met celgrootte van 100 bij 100 meter. Naast de geometrische gegevens bevat het model voor elke eenheid ook gegevens over de doorlatendheid.

REGIS II is gemaakt voor landelijke en regionale overheden, waterbeheerders, adviesbureaus, opleidingscentra en de geïnteresseerde burger. Het model vormt de basis voor het maken van bijvoorbeeld landelijke en regionale grondwatermodellen.
Bij het gebruik van het kaartmateriaal moet steeds in acht worden genomen dat REGIS II een regionaal model is. Aangevuld met lokale informatie uit booronderzoeken en andere meetgegevens is REGIS II ook een uitgangspunt voor het samenstellen van lokale grondwatermodellen.

Bronhouder voor dit registratieobject is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 2, inwerkingtreding 1-1-2020.

Aanleverplicht geldt voor:

Ministerie van BZK