Status vervolgacties VNG Impactanalyse

Uit de VNG Impactanalyse volgen een aantal aanbevelingen. Het Programma Basisregistratie Ondergrond herkent zich in een groot deel van deze aanbevelingen en neemt vervolgacties om gemeenten verder op weg te helpen. Hieronder vind je een overzicht met informatie over de aanbevelingen en de status met toelichting van deze vervolgactie.

Status vervolgacties aanbevelingen VNG Impactanalyse

Informatievoorziening richting gemeente

Aanbeveling

Status

Toelichting

Het is van belang dat er meer algemene informatie over alle registratieobjecten - te begrijpen door niet-specialisten - beschikbaar komt, die de BRO-coördinatoren kunnen gebruiken bij het organiseren van de interne voorlichting. Afgerond Deze informatie is onlangs beschikbaar gekomen op de BRO website onder registratieobjecten. Ook is er een BRO communicatiepakket beschikbaar gesteld. De PoC’s zijn hierin ook ondersteunend.
Maak de informatie uit de procesanalyse van VKA zo spoedig mogelijk breed beschikbaar voor gebruik door alle gemeenten. Afgerond Het VKA rapport is gepubliceerd op de BROwebsite onder  VKA BRO Procesanalyes.
Er moet meer informatie worden verstrekt aan gemeenten over de bodemkundige boormonsterbeschrijving en wat gemeenten hiermee als potentiële bronhouder moeten doen. Afgerond Op de website is informatie beschikbaar over de bodemkundige boormonsterbeschrijving. Hierin is opgenomen voor welke bronhouders een aanleverplicht geldt (dit is toegevoegd aan alle registratieobjecten en planning).
De gemeenten zijn geen bronhouder van de bodemkundige boormonsterbeschrijving.
Maak (verder) duidelijk aan de hand van praktijkvoorbeelden waar de grens van de aanleververplichting ligt in relatie tot de in artikel 2.1.1 van de Wet Bro genoemde passage: ‘...door of in opdracht van een bestuursorgaan...’ Afgerond Op de BRO website vind je aan de hand van verschillende casussen voorbeelden van leverplicht.
Er moeten praktische handvatten voor gemeenten (bv. voorbeelden) komen hoe zij om kunnen / moeten gaan met terugmeldingen. Afgerond Op de BRO website is informatie beschikbaar over terugmelden. Het terugmeldformulier geeft stap voor stap aan welke gegevens nodig zijn. Er zijn voorbeelden gemaakt van terugmeld-situaties specifiek voor gemeenten.
Er moet een handreiking worden opgesteld, waarin de uitzonderingsgronden en beperkingen uit artikel 10 Wob met voorbeelden worden geprojecteerd op de registratieobjecten uit de BRO. Afgerond De BRO maakte een overzicht met voorbeelden van verschillende Wob weigeringsgronden gekoppeld aan een aantal registratieobjecten.

Bronhouderportaal

Aanbeveling

Status

Toelichting

Het Bronhouderportaal moet alle relevante functionaliteiten gaan bieden voor het beheer van de BRO door de bronhouder (aanleveren, afhandelen terugmeldingen en onderzoeken). Doorlopend

De relevante functionaliteiten worden op basis van prioriteit ingevuld. Voorbeelden hiervan zijn de reeds beschikbare  visualisatieservices voor Grafieken. Ook is beschikbaar de service voor verwerkte geopackages. Hiermee kan de leverancier dagelijks checken of de bestanden zijn verwerkt.

Het Bronhouderportaal moet ook functionaliteit gaan bieden zodat de BRO-coördinator en de gegevensleverancier ook gegevens in het bronhouderportaal kunnen wijzigen of beëindigen. Afgerond Deze functionaliteit staat gereed.
Het Bronhouderportaal moet ook functionaliteit gaan bieden voor de ondersteuning van de inhoudelijke controle van registratieobjecten (extra tools). Afgerond Bij grondwatermonitorputten is het vanaf de release van 29 augustus mogelijk om de aanvullingen te vergelijken met de actuele situatie in de Landelijke Voorzieningen, zodat de juiste controle uitgevoerd kan worden bij het goedkeuren en accorderen van de levering.
Wanneer een levering fouten bevat, worden deze voortaan in een apart tabblad bij leveringdetails overzichtelijk getoond. Deze functionaliteit wordt per RO beschibaar gesteld.

Checklist implementatie

Aanbeveling

Status

Toelichting

Voeg de stap ‘pas alle bestaande gemeentelijke werkprocessen aan waarin BRO-gegevens worden ingewonnen of gebruikt’ toe aan de checklist voor de implementatie van de BRO. Afgerond Opgenomen in de onlangs vernieuwde checklist. Verspreid op verschillende pagina’s binnen de BRO website.
Voeg de stap ‘richt een proces in om aanleveringen af te handelen’ toe aan de checklist voor de implementatie van de BRO.
Voeg de stap ‘zorg voor aanlevering en doorlevering van de relevante registratieobjecten’ toe aan de checklist voor de implementatie van de BRO.

Bodemverontreiniging-/ saneringsgegevens in de BRO

Aanbeveling

Status

Toelichting

Sluit - als wordt gekozen voor het opnemen van bodemverontreiniging-/saneringsgegevens in de BRO - aan bij de SIKB-standaard. Afhankelijk van besluitvorming over  het opnemen van  bodemverontreinigingsgegevens in de BRO. Afhankelijk van besluitvorming. Dit standpunt wordt meegenomen in de zienswijze vanuit de VNG.
Sluit - als wordt gekozen voor de ruimere definitie voor het opnemen van bodemverontreiniging-/saneringsgegevens in de BRO - aan bij het huidige kwaliteitsniveau van bodemverontreiniging-/saneringsgegevens voor de initiële vulling van de BRO.
Maak - als wordt gekozen voor de ruimere definitie voor het opnemen van bodemverontreiniging-/saneringsgegevens in de BRO - op centraal niveau afspraken met de betrokken softwareleveranciers over het overzetten van de gegevens, zodat niet alle 355 gemeenten dit zelf met hun softwareleverancier moeten regelen.
Betrek - als wordt gekozen voor het opnemen van bodemverontreiniging-/saneringsgegevens in de BRO - gemeenten actief bij de verdere uitwerking van definities en uitgangspunten van dit registratieobject. De VNG heeft experts afgevaardigd in de klankbordgroep. Ook worden de Werkgroep Bodem (Web) en ook Bodemontwikkelgroep (Boog) geraadpleegd.  Bij positieve besluitvorming over het opnemen van bodemverontreinigingsgegevens in de BRO kan ook worden deelgenomen in het standaardisatietraject en in alle overleg- en besluitvormingsgremia van de BRO.
Compenseer - als wordt gekozen voor het opnemen van bodemverontreiniging-/saneringsgegevens in de BRO - gemeenten financieel voor de extra kosten die gemeenten hiervoor moeten maken. Dit wordt tzt in overweging genomen.
Overig

Aanbeveling

Status

Toelichting

De implementatieondersteuning door het implementatieteam BRO moet worden verlengd tot ten minste eind 2019 voor ondersteuning van gemeenten bij de implementatie van de eerste twee tranches van de BRO. En ook voor de implementatie van de derde en vierde tranche moet implementatieondersteuning worden aangeboden. Afgerond De inzet van het BRO implementatieteam is verlengd met een jaar.
Er moet een herijking worden gemaakt van deze impactanalyse als er meer informatie bekend is over de op te nemen registratieobjecten in de derde en vierde tranche. Initiatief ligt bij de VNG
Er moet worden heroverwogen of de bronhoudersverantwoordelijkheid kan vervallen voor gegevens uit vergunningaanvragen (die niet in opdracht van bronhouders zijn verzameld). Afgerond Zie de toelichting in de checklist.