Onderzoek

Het programma Basisregistratie Ondergrond laat onderzoek uitvoeren naar stand van zaken en behoefte bij bronhouders en bijvoorbeeld het lastenonderzoek onder bedrijven. Ook anderen, zoals VNG, doen onderzoek. Hier verzamelen we voor jou de resultaten van deze onderzoeken.

Onderzoek programma BRO

Afnemersonderzoek BRO

Het programma BRO heeft voor het eerst een onderzoek laten doen naar het afnemen van BRO-gegevens en -modellen.

Bronhouderonderzoek

Het programma BRO doet onderzoek naar de stand van zaken van de implementatie van de BRO onder bronhouders. Ook willen we weten wat wensen en behoeften in het land zijn.

Media-analyse 2015-2021

Is de aandacht voor bodem en ondergrond de laatste 6 jaar toegenomen? Jazeker! Onderzoeksbureau Monalyse deed een media-analyse.

Evaluatie BRO Praktijkvoorbeelden

Bureau Arcadis heeft 30 Praktijkvoorbeelden begeleid voor de BRO. Zij bekeken de opbrengsten daarvan in een evaluatierapport.

Maatschappelijke kosten en baten BRO

Onderzoeksbureau Ecorys heeft onderzocht wat de totale kosten en baten van de Basisregistratie Ondergrond zijn.

Bodemkwaliteit in de BRO

Het programmabureau BRO heeft een uitgebreid onderzoek laten doen naar de meerwaarde van mylieuhygiënische bodemkwaliteitsgegevens als onderdeel van de BRO.

Onderzoek BRO en de Omgevingswet

In dit onderzoek staat de vraag centraal of het wenselijk en noodzakelijk is  een koppeling te maken tussen de BRO en het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Procesanalyses

Procesanalyses maken het voor overheden inzichtelijk waar de BRO de uitvoering van hun wettelijke taken raakt.

Lastendrukonderzoek

Op 1 januari 2020 treedt tranche 2 van de BRO in werking. Onderzoeksbureau Ecorys heeft in opdracht van het programma BRO een onderzoek uitgevoerd, waarin de lasten voor het bedrijfsleven in kaart zijn gebracht.

Onderzoek door anderen

BIT-onderzoek

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) toetst grotere ICT-projecten van de Rijksoverheid. Het bureau heeft het programma Basisregistratie Ondergrond onderzocht en komt met aanbevelingen.

VNG Impactanalyses

De VNG heeft twee impactanalyses laten uitvoeren: voor de implementatie van de BRO en voor het bodemenergiesystemen en PFAS in de BRO.