VNG Impactanalyses

De VNG heeft twee onderzoeken laten doen naar de impact van de BRO bij gemeenten.

Impactanalyse bodemenergie en PFAS in de BRO

De VNG heeft onderzocht wat bij gemeenten de impact is van het opnemen van gegevens over bodemenergiesystemen (BES) en PFAS in de BRO. De VNG onderschrijft de meerwaarde van deze gegevens in de BRO. Uit de analyse blijkt wel duidelijk dat de impact van het opnemen van zowel BES als PFAS sterk afhangt van de reikwijdte van de leverplicht en de gekozen oplossingsrichting: levert de gemeente alleen gegevens aan waarvoor zij zelf opdracht heeft gegeven, of moeten ook de gegevens van derden ingevoerd worden?

VNG Impactanalyse BES en PFAS in de BRO

Impactanalyse Basisregistratie Ondergrond

De implementatie van de BRO bij gemeenten bleef achter op de planning, zo bleek na de inwerkingtreding van de wet. Naar aanleiding van een motie in de Algemene Ledenvergadering stelde de VNG een impactanalyse op. Daaruit blijkt dat de impact van de BRO voor gemeenten vooral organisatorisch van aard is. In de analyse worden voorstellen gedaan hoe de implementatie van de BRO goed kan worden georganiseerd, onder meer met een stappenplan en adviezen. Daarnaast helpt het om het belang van de registratie te concretiseren aan de hand van actuele beleidsthema’s als gasloos bouwen en de energietransitie. Op die manier kan bestuurlijke betrokkenheid worden gegenereerd.

VNG Impactanalyse