Voorbeelden leverplicht

Als overheden samenwerken of bijvoorbeeld subsidieverstrekker zijn, is soms niet meteen duidelijk wie de plicht heeft BRO-gegevens aan te leveren. Hieronder een paar voorbeeldsituaties.

NB Het gaat in onderstaande voorbeelden over de verplichting voor bestuursorganen vanuit de wet om gegevens te aan te leveren bij de BRO. Als de verplichting niet geldt, is het wel waardevol om met partijen afspraken te maken over vrijwillige aanlevering van gegevens aan de BRO. Deze extra informatie kan dan later weer hergebruikt worden voor andere doeleinden binnen het werkgebied.

8 voorbeelden:

Casus 1: samenwerkingsverband

Een samenwerkingsverband van gemeenten is opdrachtgever van een infrastructureel project. Geldt hier de leverplicht? En zo ja, voor welk bestuursorgaan? Omgevingsdienst geldt niet.

Ja, de leverplicht geldt hier. De gemeenten kunnen één gemeente kiezen die als bronhouder optreedt.

Casus 2: overheden in een NV

Diverse gemeenten zijn medeaandeelhouder van de NV Schiphol. Geldt hier de leverplicht? En zo ja, voor welk bestuursorgaan?

Een gemeente die aandelen bezit in een NV is NIET leverplichtig. Het bezitten van aandelen is namelijk geen wettelijke taak van een bestuursorgaan, en de Wet Bro is dan niet van toepassing.

Met andere woorden: de wet Bro is niet geschreven vanuit de eigenaarsrol, maar vanuit de opdrachtgeversrol. Als de gemeenten opdracht geven aan de NV om bijvoorbeeld sonderingen te (laten) doen, dan geldt de leverplicht wel voor deze overheden en moeten zij onderling uitmaken wie als bronhouder optreedt.

Casus 3: subsidieverlening

Wanneer een gemeente subsidie verleent voor een project, bijvoorbeeld voor de bouw van een museum, geldt dan de leverplicht?

Nee. Subsidiëring brengt geen leverplicht met zich mee voor de subsidiegever.

Als er een expliciete opdrachtrelatie ligt (als de gemeente ook opdrachtgever is voor het project), dan geldt deze leverplicht wel.

Casus 4: uitbesteding

Een gemeente heeft het beheer van het watermonitoringsnet uitbesteed aan een bedrijf. Moet hun contract uitgebreid worden met de verplichting om aan te leveren aan het Bronhouderportaal, te controleren en om mee te werken bij terugmeldingen?

Ja, dit moet. De opdrachtgever is een bestuursorgaan en daarvoor geldt de leveringsplicht. Die plicht moet het bestuursorgaan in de opdrachtverlening opnemen.

Casus 5: opdracht consortium

Een gemeente heeft opdracht gegeven aan een consortium van bedrijven om een gebied te ontwikkelen. Mogelijk wordt een deel van de infrastructuur later in beheer gegeven aan de gemeente. Geldt hier de leverplicht en zo ja, geldt dat voor het gehele gebied?

Jazeker, de gemeente is opdrachtgever en moet dus optreden als bronhouder. Ook als de infrastructuur later niet in beheer wordt gegeven aan de gemeente.

Casus 6: beheer

Voor een bouwproject van ca 2500 woningen in de komende 10 jaar, dat wordt uitgevoerd door een bouwconsortium van vijf bouwbedrijven, zijn geen afspraken gemaakt in het kader van de BRO. De gemeente is hier geen opdrachtgever, maar uiteindelijk na oplevering zal de openbare ruimte wel in beheer genomen worden door de gemeente.

In dit geval is er geen sprake van werkzaamheden die in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd. Het enkele feit dat de gemeente een omgevingsvergunning afgeeft aan een private partij, leidt niet tot leverplicht. De gemeente kan uiteraard met de projectontwikkelaar afspraken maken over levering van ondergrondgegevens aan de gemeente, die deze gegevens dan via het bronhouderportaal aan de BRO kan toevoegen. Dit kan echter niet verplicht worden opgelegd.

Casus 7: waterschap en gemeente

In opdracht van een gemeente wordt een grondwateronttrekking uitgevoerd waarvoor een vergunning bij het waterschap wordt aangevraagd. Wie is dan de bronhouder van het grondwatergebruiksysteem en het grondwaterproductiedossier?

Het bevoegd gezag ofwel de vergunningverlener is de bronhouder. Dus in tegenstelling tot de situatie bij andere registratieobjecten waarbij de gemeente de opdracht geeft en de bronhouder is, is in deze casus het waterschap de bronhouder.

Casus 8: wko

Een gemeente wil een warmte/koude-opslag (wko) systeem plaatsen. Het gaat om een groot gesloten systeem of een open systeem. Ook worden boringen gedaan om te kijken of de ondergrond geschikt is. Wie is de bronhouder van het grondwatergebruiksysteem (en het grondwaterproductiedossier) en de gegevens van het booronderzoek?

Bij een groot gesloten systeem of een open systeem is de provincie het bevoegd gezag. Dat betekent dat de provincie de bronhouder is van zowel het grondwatergebruiksysteem (en het grondwaterproductiedossier) als het booronderzoek. De gegevens van het booronderzoek heeft de provincie namelijk ook nodig om de vergunningsaanvraag te beoordelen.