VNG Impactanalyse

De implementatie van de BRO bij gemeenten bleef achter op de planning, zo bleek na de inwerkingtreding van de wet. Naar aanleiding van een motie in de Algemene Ledenvergadering stelde de VNG een impactanalyse op. Daaruit blijkt dat de impact van de BRO voor gemeenten vooral organisatorisch van aard is. In de analyse worden voorstellen gedaan hoe de implementatie van de BRO goed kan worden georganiseerd, onder meer met een stappenplan en adviezen. Daarnaast helpt het om het belang van de registratie te concretiseren aan de hand van actuele beleidsthema’s als gasloos bouwen en de energietransitie. Op die manier kan bestuurlijke betrokkenheid worden gegenereerd.

Impactanalyse BRO voor gemeenten

De wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) is op 1 januari 2018 in werking getreden. De uitvoering is gefaseerd in vier tranches, waarbij in totaal 25 registratieobjecten worden opgenomen in deze nieuwe registratie. De implementatie bij gemeenten bleef achter op de planning, zo bleek na de inwerkingtreding van de wet. Op de ALV van de VNG in juni 2018 is een motie ingediend om op te roepen tot het benadrukken van het belang van bodeminformatie, meer ondersteuning van gemeenten en het opstellen van een impactanalyse.

Het doel van de impactanalyse was drieledig:

  1. Inzicht geven in de uitvoerbaarheid en de impact van de BRO en het bieden van handvatten voor een succesvolle implementatie.
  2. Inzicht geven in hoe gemeenten de maatschappelijke opgave kunnen vormgeven in relatie tot de energietransitie en Nederland aardgasvrij. In beeld brengen wat de behoeften zijn van gemeenten aan informatie over de ondergrond.
  3. Inzicht geven in de impact voor gemeenten als informatie over bodemverontreiniging wordt opgenomen in de BRO. Dit derde doel is opgenomen na een motie in de Tweede Kamer over dit onderwerp in december 2018.

Impact vooral organisatorisch

De impact van de BRO op gemeenten is voor een groot deel organisatorisch van aard, blijkt uit de analyse. Zij moeten diverse processen aanpassen om te kunnen voldoen aan de verplichtingen uit de Wet Bro. Bestuurlijke aandacht is heel belangrijk om de juiste randvoorwaarden (budget, beschikbaarheid en betrokkenheid van de juiste medewerkers, prioriteit voor de uitvoering) te creëren voor een succesvolle implementatie van de BRO.

Aanhaken op gemeentelijke thema’s helpt

Gemeenten hebben behoefte aan informatie over maatschappelijke opgaven zoals gasloos bouwen en de energietransitie. Deze thema’s helpen om het belang van de informatie over de ondergrond te concretiseren en bestuurlijke betrokkenheid te genereren. Informatie over bodemverontreiniging is nog niet in de planning van de BRO opgenomen. Deze heeft potentieel een grote impact op gemeenten, afhankelijk van de precieze definiëring en uitgangspunten. Hierover zijn aanbevelingen opgenomen in de analyse.

In het rapport zijn, in aanvulling op de huidige implementatieondersteuning, gewenste vervolgacties opgenomen die gemeenten kunnen helpen bij een succesvolle implementatie van de BRO. Uit het rapport blijkt daarnaast dat gemeenten behoefte hebben aan een integraal beeld met ook informatie van private partijen en een verdere integratie van diverse bronnen en wetten tot één geheel.

Aanbevelingen en vervolg

De VNG is in gesprek gegaan met het ministerie van BZK, dat zich herkent in een groot deel van de analyse en aanbevelingen. Het ministerie had en heeft acties ondernomen om gemeenten verder op weg te helpen. Zo is de informatie met de vernieuwde BRO-website verbeterd en is het stappenplan (op pagina 45 van het rapport) aangepast. Bekijk hier een overzicht met de huidige status van alle vervolgacties.