Nieuw bodemonderzoek voor beter landgebruik

Gepubliceerd 31 januari 2023

Wageningen Environmental Research heeft bodemonderzoek gedaan in de gemeente Vijfheerenlanden. Het onderzoek is gebruikt om de Bodemkaart van Nederland te actualiseren voor het gebied. Met de nieuwe booronderzoeken zijn ook een detailbodemkaart gemaakt en kaarten van de veen- en kleilagen in de bodem.

Hoe meer data in de BRO, hoe nauwkeuriger de modellen worden. En hoe aantrekkelijker het wordt om de data te hergebruiken. In dit geval is de Bodemkaart in opdracht van het ministerie van LNV geactualiseerd en voor de provincie Utrecht is een detailbodemkaart gemaakt. Ook Waterschap Rivierenland maakt gebruik van de gegevens.

Kennis over de bodem is nodig, want bodem, terreinvormen en grondwater bepalen welke locaties geschikt zijn voor verschillende vormen van landgebruik en hoe gebieden optimaal kunnen worden ingericht. De profielbeschrijvingen van de nieuwe boringen zijn nu al beschikbaar voor downloaden op BROloket.

Nieuwe boringen in BROloket
Nieuwe boringen in BROloket

Kennis over veengronden

Via het bodemonderzoek in Vijfheerenlanden doen gemeente, provincie en waterschap kennis op over de veengronden. Dit is nodig om de uitstoot van broeikasgassen en bodemdaling in de veengebieden te beperken. Inzicht in de aard van de bovengrond en de ondiepe ondergrond helpt om de gebiedsprocessen te ondersteunen. Bijvoorbeeld de dikte van kleidekken en onderliggende veenlagen.

WENR heeft een film gemaakt die laat zien hoe gegevens verzameld worden in de gemeente Vijfheerenlanden. Bekijk de video hierboven of op YouTube.