Grondwaterdynamiek

De kaart Grondwaterdynamiek laat de diepte van de grondwaterstanden door het jaar heen zien.

Actuele kaarten van de grondwatersituatie zijn bij waterschappen en provincies nodig voor het vaststellen van het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) en voor regionaal waterbeheer. In het landelijk beleid is deze informatie nodig voor het vaststellen van uitspoelingsgevoelige gronden in het kader van de mestwetgeving.

Sinds 1997 is Wageningen Environmental Research daarom bezig met de ontwikkeling van een nieuwe methode en het uitvoeren van projecten om de grondwaterdynamiek (Gd) in kaart te brengen en de, veelal verouderde, Gt-informatie uit de bodemkaart 1: 50.000 te actualiseren.

Bronhouder van de kaart grondwaterdynamiek is het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.


Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 4, inwerkingtreding 1-1-2022.

Aanleverplicht geldt voor:

Ministerie van LNV.