GUF en GPD per overheid

Welke bronhouders hebben welke aanleverplicht in het domein Grondwatergebruik?

Het domein grondwatergebruik omvat de gegevens van alle vergunnings- of meldingsplichtige vormen van grondwatergebruik: grondwateronttrekkingen en infiltraties (ongeacht gebruiksdoel of grootte) en de gesloten en open bodemenergiesystemen. Gemeenten, waterschappen en provincies moeten hiermee aan de slag. Het LGR (Landelijk Grondwater Register) speelt hierbij een belangrijke rol.

De gegevens vallen onder 2 registratieobjecten: Grondwatergebruiksysteem (GUF) en Grondwaterproductiedossier (GPD). GUF omvat gegevens van de ondergrondse constructie van een grondwatersysteem, terwijl in GPD de hoeveelheden geproduceerd of teruggepompt water worden geregistreerd.

In de wettelijke kaders van de Waterwet, Wet Milieubeheer en binnenkort ook de Omgevingswet, is de verantwoordelijkheid voor verschillende vormen van grondwatergebruik ’verdeeld’ over verschillende bestuursorganen. Vanuit deze bevoegd gezag-rol hebben die bestuursorganen vanaf 1 juli 2022 de plicht om gegevens van grondwatergebruiksystemen die onder hun verantwoordelijkheid vallen, aan te leveren aan de BRO. Dit aanleveren gaat bij voorkeur via  het Landelijk Grondwater Register (LGR).

Het LGR regelt aanleverplicht bij BRO

Het Landelijk Grondwater Register (LGR) is al langere tijd een bekende en veelgebruikte ingang voor gegevens vergunningsplichtige en meldingsplichte vormen van grondwatergebruik.  Alle grondwaterontrekkings- en infiltratie-inrichtingen die met een vergunning gerealiseerd zijn, worden bij het LGR geregistreerd. Het LGR is in beheer bij de provincies en wordt aangepast voor rechtstreekse koppeling met de BRO. Ook worden deze gegevens doorgevoerd in de WKO-tool. Deze ingang is daarom preferent  voor het aanleveren van gegevens van Grondwatergebruik. Hieronder leggen we uit welke systemen van welke bronhouders via het LGR in de BRO geregistreerd worden.

Gemeenten: GUF

Voor gemeenten zijn de gegevens van gesloten bodemenergiesystemen (GBES) van belang (ook wel bodemwarmtewisselaars genoemd). Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van deze energiesystemen binnen hun gemeentegrenzen. De initiatiefnemer/exploitant/eigenaar van ’een dergelijk systeem moet bij de aanleg een aantal gegevens over dat systeem aanleveren aan de gemeente. Bij gesloten bodemenergiesystemen wordt geen grondwater gebruikt.

Dit betekent dat voor gemeenten alleen het registratieobject GUF van belang is om vanaf 1 juli 2022 aan te leveren aan de BRO; GPD is voor gemeenten niet relevant.

De meeste gemeenten hebben hun toezicht en handhavingsrol voor gesloten bodemenergiesystemen (en daarmee ook het gegevensbeheer) gedelegeerd aan de Omgevingsdienst waartoe ze behoren. De Omgevingsdiensten moet dus zorgen dat de gegevens goed worden geregistreerd, bij voorkeur via het LGR. Het LGR wordt hiervoor aangepast.

Provincies: GUF en GPD

De provincies zijn verantwoordelijk voor de drinkwateronttrekkingen van de waterbedrijven, de grotere industriële grondwateronttrekkingen (>150.000 m3/jr) en voor de open bodemenergiesystemen. Ook hier geldt vanuit de vergunningsvoorwaarden dat de initiatiefnemer/exploitant/eigenaar bij de aanleg van een dergelijk systeem gegevens van de onttrekkingsconstructie aan de provincie moet aanleveren en dat de hoeveelheden onttrokken water worden gerapporteerd gedurende de onttrekkingsperiode.

Provincies moeten als bronhouder zowel GUF als GPD vanaf 1 juli 2022 registreren in de BRO. Bij voorkeur via het LGR. Het LGR is hiervoor aangepast.

Waterschappen: GUF en GPD

Waterschappen zijn het bevoegd gezag van industriële onttrekkingen die minder dan 150.000 m3/jr onttrekken en alle andere, grote en kleinere grondwateronttrekkingen die buiten verantwoordelijkheid vallen van provincies. Dit betreft bijvoorbeeld onttrekkingen voor bluswater, veedrenking, beregening, bronbemaling, bodem- en/of grondwatersanering, maar ook peilgestuurde drainage met een pomp. Let wel: in buitendijkse gebieden van rijkswateren voert Rijkswaterstaat het bevoegd gezag. Ook voor deze grondwaterwinning geldt dat vanuit de vergunningsvoorwaarden de initiatiefnemer/exploitant/eigenaar bij de aanleg ervan gegevens van de onttrekkingsconstructie aan het waterschap moet aanleveren. Ook moeten de hoeveelheden onttrokken water gedurende de onttrekkingsperiode worden gerapporteerd.

Waterschappen, die bronhouder zijn van deze grondwateronttrekkingen, moeten zowel GUF,- als GPD-gegevens vanaf 1 juli 2022 aanleveren. Bij voorkeur via het LGR. Het LGR is hiervoor aangepast.