Baten van de BRO bij ruimtelijke planvorming

Bodem en water zijn de komende jaren sturend bij ruimtelijke planvorming. Het is daarom cruciaal die ondergrond in beeld te hebben en te kennen. Bij vrijwel alle vraagstukken zoals bouw, duurzame energie, wateroverlast, bodemdaling en verontreiniging levert het namelijk grote voordelen op om data en modellen van de ondergrond in te zetten bij beleid, planvorming en beheer. We zetten hier op een rij wat het gebruiken van de gegevens uit de BRO oplevert.

Financiële baten

Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd om de kosten en de baten van de BRO in beeld te brengen. Berekend is dat het break even point in 2023 wordt bereikt, vanaf dat jaar worden de investeringen in de BRO terugverdiend. De totale baten van de BRO zullen al oplopen tot zo’n 600 miljoen.

Reductie faalkosten

Belangrijkste conclusie is dat een goed inzicht in de ondergrond tijdens de planfase en uitvoering van projecten, voorkomt dat onverwachte problemen optreden. Uit onderzoek blijkt dat dan de posten ‘onvoorzien’ en ‘projectrisico’ gemiddeld 2 tot 5% lager uitvallen.

Daarnaast zullen de kosten voor onderzoek op termijn ook lager worden. De gegevens die bekend zijn, zoals de informatie uit boringen en sonderingen, hoeven niet opnieuw ingewonnen te worden. Dit scheelt in de voorbereidingskosten.

Zelf uitrekenen

Procesanalyses laten zien waar de BRO de uitvoering van wettelijke taken van overheidsorganisaties raakt.

Met een rekenmodel kunnen overheden een concretere eerste inschatting maken van de kosten en baten per project en hoe de faalkosten omlaag kunnen.

Maatschappelijke baten

De baten van de BRO zijn niet alleen in geld uit te drukken. Onderzoeken laten zien dat het gebruik van BRO-data en –modellen veel voordelen oplevert.

 • Versnelling van processen

  Met de modellen van de BRO wordt de onzichtbare ondergrond zichtbaar gemaakt. Zo kan beter worden uitgelegd welke keuzes gemaakt kunnen worden en waar de kansen en risico’s zijn voor een project. Dit vertaalt zich naar snellere besluitvorming, betere en snellere planvorming en meer begrip tijdens het participatieproces, door betere communicatie.

 • Integraal samenwerken

  Het gebruik van BRO-gegevens, vooral als die gecombineerd worden met andere (lokale) datasets werkt integrale oplossingen in de hand. Het samenbrengen van verschillende experts rond integrale (3D)visualisaties zorgt voor gedeelde inzichten, een hoger en gelijkwaardig kennisniveau en betere samenwerking.

 • Minder kans op vertraging

  Omdat de risico’s vooraf beter ingeschat kunnen worden kan de uitvoering beter worden gepland. Dit levert niet alleen een kostenbesparing op maar ook minder vertraging in de oplevering en de kans op juridisch nasleep wordt ook kleiner.

 • Aansluiten bij ontwikkelingen

  Datagedreven werken en het zichtbaar maken van data in 3D is een ontwikkeling die in de bovengrond al gemeengoed is. De BRO sluit bij die ontwikkeling aan. De verbeelding van de onzichtbare ondergrond maakt helder wat er mogelijk is in de verschillende ondergrondlagen. En laat mogelijke gebruiksfuncties en het ruimtebeslag van alle opgaven, zowel in de boven- als ondergrond zien. Het in samenhang bekijken van verzamelde informatie leidt vaak tot nieuwe inzichten over alternatieven en gebruiksoplossingen.

Uiteindelijk vertalen maatschappelijke baten zich in financiële baten. Bijvoorbeeld door datagedreven werken worden ontwerpprocessen geoptimaliseerd waardoor sneller en met minder mensuren en budget tot een resultaat gekomen wordt. En door bestuurlijke versnelling worden uiteindelijk de administratieve lasten lager.

In onderstaande video vertellen we over de waarde van 3D beleidsvorming voor de nationale ruimtelijke ordening:

De BRO heeft meerdere praktijkvoorbeelden uitgevoerd, waarin de baten van de BRO goed zichtbaar worden. De opbrengsten van de praktijkvoorbeelden zijn in een rapport van Arcadis geëvalueerd.