Onderzoek maatschappelijke kosten en baten van de BRO

Het ministerie van BZK wil een beter beeld krijgen van de totale kosten en baten van de Basisregistratie Ondergrond. Door de jaren heen zijn er namelijk veel verschillende onderzoeken uitgevoerd, zoals lastendrukstudies, ex ante en tussentijdse maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s), impactanalyses en businesscases. Het bureau Ecorys heeft de effecten van de BRO in kaart gebracht.

Belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de BRO een goede investering is geweest. Kosten van de BRO zijn opgeteld €263,4, de baten €494,9 miljoen. Dit betekent dat de BRO in het meest conservatieve scenario tot 2031 231,5 miljoen euro aan baten oplevert.

Daarnaast is het aannemelijk dat dit positieve saldo in werkelijkheid nog groter is als gevolg van de niet gekwantificeerde baten.  Zo kan het projectrisico door gebruik van de BRO afnemen.  Dan kunnen baten al gauw oplopen tot zo'n 600 miljoen.

Conclusies

Op basis van deze maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

  • Met een conservatieve insteek van de MKBA levert de invoering van de BRO voor de maatschappij baten op die in omvang opwegen tegen de te maken kosten;
  • Positieve MKBA in lijn met door ministerie I&M opgestelde businesscase uit 2015/2016;
  • Potentie voor extra baten vanuit niet gekwantificeerde posten, met name ook voor de maatschappij zeer belangrijk;
  • De gevoeligheidsanalyse laat zien dat de resultaten van de kosten-batenanalyse robuust zijn.