Grondwaterstandonderzoek (GLD)

Het registratieobject grondwaterstandonderzoek bevat de metingen van de variatie in de stand van het grondwater dat in een grondwatermonitoringput met een buis wordt ontsloten.

Met het monitoren van het grondwater gebeurt al lange tijd, op vele locaties in ons land. Met die informatie is het mogelijk om karakteristieke kenmerken van de beweging van het grondwater vast te stellen, ruimtelijke patronen te herkennen en trendmatige veranderingen te analyseren.

Belangrijke kenmerken zijn bijvoorbeeld de hoogste en laatste grondwaterstand die in een bepaald gebied zijn te verwachten als gevolg van het jaarlijkse seizoenpatroon. Die kennis is niet alleen van belang voor de landbouw en natuurontwikkeling, maar ook voor het ontwerpen van nieuwe woonwijken en infrastructuur.

De meetgegevens geven inzicht in de reactie van het grondwater op  veranderingen zoals de verlaging van een polderpeil, of grondwaterwinning. Op basis van die informatie kunnen voorspellingen worden gedaan over het verloop van de grondwaterstand in de toekomst. Hoe langer de tijdreeksen zijn, des te nauwkeuriger de voorspellingen zijn over het lange termijn gedrag van het grondwater.

Een van de belangrijke uitdagingen van nu is het voorspellen van de invloed van de klimaatverandering op het grondwatersysteem. Zowel in nationaal als internationaal verband worden richtlijnen ontwikkeld voor een duurzaam beleid en beheer van onze grondwatersystemen.

Naast inzicht over veranderingen op lange termijn, geven de grondwatergegevens van de BRO ook een beeld van veranderingen in kortere periodes. Fluctuaties van de grondwaterstand en/of stijghoogte kunnen snel optreden. Bijvoorbeeld door neerslag, invloed van getij, seizoenen en/of menselijk handelen. Het is daarom waardevol om snel actuele gegevens in de BRO te krijgen. Dat is de reden dat er in de BRO 2 reeksen van grondwaterstanden geregistreerd worden. Eerst moet de bronhouder zo snel mogelijk na het meten een stukje van de ‘meetreeks’ met voorlopige gegevens registreren. Op een later tijdstip volgt dan een grotere meetreeks met de volledig beoordeelde gegevens.


Storymap

Voor een snelle start: bekijk de storymap grondwaterstandonderzoek.

Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 3. inwerkingtreding 1-1-2021. Let op: Vanaf dat moment is het mogelijk om software te ontwikkelen die aansluit op de BRO. Om deze reden is er een overgangsperiode tot 1 juli 2021. Voor provincies en RWS geldt een overgangsperiode tot 1 oktober 2021.

Context

Het scopedocument is de start van de standaardisatie en geeft een uitleg van de context van het registratieobject.

Catalogus

In de catalogus staat welke gegevens van dit registratieobject in de BRO staan.

Aanvullende werkafspraak bij catalogus

Voor dit registratieobject is deze aanvullende werkafspraak gemaakt in overleg met stakeholders.

Aanleverplicht geldt voor:

Gemeenten,  provincies, waterschappen, ministeries van  IenW, Defensie en  LNV.