Grondwaterstandonderzoek (GLD)

Het registratieobject grondwaterstandonderzoek bevat de metingen van de variatie in de stand van het grondwater dat in een bekende grondwatermonitoringput met een zekere buis wordt ontsloten.

Met het monitoren van het grondwater gebeurt al lange tijd, op vele locaties in ons land. Met die informatie is het mogelijk om karakteristieke kenmerken van de beweging van het grondwater vast te stellen, ruimtelijke patronen te herkennen en trendmatige veranderingen te analyseren.

Belangrijke kenmerken zijn bijvoorbeeld de hoogste en laatste grondwaterstand die in een bepaald gebied zijn te verwachten als gevolg van het jaarlijkse seizoenpatroon. Die kennis is niet alleen van belang voor de landbouw en natuurontwikkeling, maar ook voor het ontwerpen van nieuwe woonwijken en infrastructuur.

De meetgegevens geven inzicht in de reactie van het grondwater op  veranderingen zoals de verlaging van een polderpeil, of grondwaterwinning. Op basis van die informatie kunnen voorspellingen worden gedaan over het verloop van de grondwaterstand in de toekomst. Hoe langer de tijdreeksen zijn, des te nauwkeuriger de voorspellingen zijn over het lange termijn gedrag van het grondwater.

Een van de belangrijke uitdagingen van nu is het voorspellen van de invloed van de klimaatverandering op het grondwatersysteem. Zowel in nationaal als internationaal verband worden richtlijnen ontwikkeld voor een duurzaam beleid en beheer van onze grondwatersystemen.


Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 3. inwerkingtreding 1-1-2021 ingevoerd hebben in de BRO.

Context

Het scopedocument is de start van de standaardisatie en geeft een uitleg van de context van het registratieobject.

Aanleverplicht geldt voor:

Gemeenten,  provincies, waterschappen, ministeries van  IenW, Defensie en  LNV.