Milieukwaliteit

Voor een gezonde leefomgeving is het belangrijk te weten hoe het staat met de milieukwaliteit van bodem en ondergrond. Daarbij gaat het om alle stoffen die invloed hebben op de kwaliteit van leven. Het gaat dus niet alleen om bodemverontreiniging.

Een gezonde bodem:

 • matigt de klimaatverandering doordat koolstof in de bodem wordt opgeslagen en bodemenergie wordt gebruikt
 • zorgt voor biodiversiteit, voedselvoorziening, grondstoffen, en voedingsstoffen voor planten en dieren
 • houdt grond- en drinkwater vast en zuivert dit
 • zorgt voor een basis om op te bouwen en om landbouw en bosbouw op te bedrijven
 • filtert chemische stoffen en zet deze om in onschadelijke stoffen
 • kan cultuurhistorie bevatten (archeologie)
 • beschermt tegen overstromingen

Eerst bestaande datasets, dan nieuwe informatie

Het domein milieukwaliteit zal focussen op bestaande digitaal beschikbare datasets. Daarna is verzamelen van nieuw ontstane informatie over milieukwaliteit van bodem en ondergrond aan de beurt. De nieuwe en bestaande verzamelde datasets bieden samen een volledig inzicht in de omvang en aard van relevante locaties. De registratie van PFAS-stoffen zal hier onderdeel van uitmaken.

De registratieobjecten

Bij dit domein horen twee registratieobjecten:

 • Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD – Site Assessment Data)
  Het kwantitatieve onderzoek naar de aard en gehalten van stoffen in de bodem met als doel vast te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging.
 • Overheidsbesluit bodemverontreiniging (SLD – Site Legal Decisions)
  De wettelijke status van de onderzoekslocatie binnen het kader van de aanpak van bodemverontreiniging op grond van de Wet bodembescherming (Wbb) of uitvoeren van milieubelastende activiteiten onder de Omgevingswet.

In stappen

Fase 2 van het programma verloopt, net als Fase 1, in stappen (agile). In de periode 2022-2023 worden de standaarden en ketensystemen ontwikkeld. Daarna volgt in de periode 2024 - 2026 het aansluiten van de bronhouders en de migratie van de bestaande gegevens. Het programma stuurt daarbij op maatschappelijke waardecreatie - in lijn met het regeerakkoord. Grote baten liggen in centrale opslag en ontsluiten van bestaande publieke en private gegevens in de BRO. Daarna volgt het opnemen van de nieuw ingewonnen data.

Planning

De beleidsvoorbereiding voor fase 2 is formeel op 1 mei 2022 gestart met het maken van een gedetailleerd van plan van aanpak voor deze fase. SIKB is hiervoor penvoerder en werkt samen met Geonovum (standaarden), TNO-GDN (realisatie ketensystemen) en Programmabureau BRO (wetgeving, gebruik & baten en communicatie). Verwachting is dat dit plan dit jaar goedgekeurd kan worden door de Minister voor VRO. Daarna is de preciezere planning ook bekend en kan het plan uitgerold worden.

Standaard SIKB0101 is basis

Bij de standaardisatie van de milieukwaliteit (inclusief PFAS) is het uitgangspunt dat de huidige SIKB0101-standaard als basis dient voor de ontwikkeling van IMBRO/IMBRO-A standaard. Geonovum en SIKB zetten zich samen met de sector in voor de realisatie van deze standaarden. TNO Geologische Dienst Nederland realiseert, net als in Fase 1, de benodigde ketenvoorzieningen voor leveringen aan de Landelijke Voorziening BRO, en voor het verstrekken van gegevens.


Handige links

Op de hoogte blijven?

Wil je nieuws en aankondigingen van diverse bijeenkomsten van Milieukwaliteit volgen? Meld je dan aan voor de BRO Nieuwsbrief.

Documenten

Zodra programmaplan, scopedocument en andere documentatie vastgesteld zijn, vind je die op deze pagina.

Sprintreviews

Iedere 4 weken vindt een sprintreview plaats voor Milieukwaliteit.

Een uitnodiging hiervoor wordt breed verspreid onder iedereen op de mailinglist Ketendag en via SIKB gestuurd naar alle relaties. Per reviewsessie kun je je aanmelden.

Wil je je aanmelden als vaste gast voor de sprintreviews van Milieukwaliteit? Vul dan het formulier in. Je ontvangt dan een dag tevoren de link naar de online sessie.

Sessie terugkijken?

Wil je een reviewsessie terugkijken? Presentaties en opnamen zijn beschikbaar op de documentatiepagina van de sprintreviews Milieukwaliteit.