Milieukwaliteit

Voor een gezonde leefomgeving is het belangrijk te weten hoe het staat met de milieukwaliteit van bodem en ondergrond. Daarbij gaat het om alle stoffen die invloed hebben op de kwaliteit van leven. Het gaat dus niet alleen om bodemverontreiniging.

Een gezonde bodem:

  • matigt de klimaatverandering doordat koolstof in de bodem wordt opgeslagen en bodemenergie wordt gebruikt
  • zorgt voor biodiversiteit, voedselvoorziening, grondstoffen, en voedingsstoffen voor planten en dieren
  • houdt grond- en drinkwater vast en zuivert dit
  • zorgt voor een basis om op te bouwen en om landbouw en bosbouw op te bedrijven
  • filtert chemische stoffen en zet deze om in onschadelijke stoffen
  • kan cultuurhistorie bevatten (archeologie)
  • beschermt tegen overstromingen

Eerst nieuwe informatie, dan bestaande datasets

Het domein milieukwaliteit zal focussen op het verzamelen van nieuw ontstane informatie over milieukwaliteit van bodem en ondergrond. Daarna zijn de bestaande digitaal beschikbare datasets aan de beurt. De nieuwe en bestaande verzamelde datasets bieden samen een volledig inzicht in de omvang en aard van relevante locaties. De registratie van PFAS-stoffen zal hier onderdeel van uitmaken.

In stappen

Fase 2 van het programma verloopt, net als Fase 1, in stappen (agile). In de periode 2022-2023 worden de standaarden en ketensystemen ontwikkeld. Daarna volgt in de periode 2024 - 2026 het aansluiten van de bronhouders en de migratie van de bestaande gegevens. Het programma stuurt daarbij op maatschappelijke waardecreatie - in lijn met het regeerakkoord. Grote baten liggen in centrale opslag en ontsluiten van bestaande publieke en private gegevens in de BRO. Daarna volgt het opnemen van de nieuw ingewonnen data.

Planning

De beleidsvoorbereiding voor fase 2 is formeel op 1 mei 2022 gestart met het maken van een gedetailleerd van plan van aanpak voor deze fase. SIKB is hiervoor penvoerder en werkt samen met Geonovum (standaarden), TNO-GDN (realisatie ketensystemen) en Programmabureau BRO (wetgeving, gebruik & baten en communicatie). Verwachting is dat dit plan dit jaar goedgekeurd kan worden door de Minister voor VRO. Daarna is de preciezere planning ook bekend en kan het plan uitgerold worden.

Standaard SIKB0101 is basis

Bij de standaardisatie van de milieukwaliteit (inclusief PFAS) is het uitgangspunt dat de huidige SIKB0101-standaard als basis dient voor de ontwikkeling van IMBRO/IMBRO-A standaard. Geonovum en SIKB zetten zich samen met de sector in voor de realisatie van deze standaarden. TNO Geologische Dienst Nederland realiseert, net als in Fase 1, de benodigde ketenvoorzieningen voor leveringen aan de Landelijke Voorziening BRO, en voor het verstrekken van gegevens.