Lastendrukonderzoek

Aanleiding voor het lastenonderzoek is de wens van het ministerie van BZK om een beter beeld te krijgen van de effecten van de nieuwe ministeriële regeling voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO) voor het bedrijfsleven. Het ministerie heeft Ecorys gevraagd de regeldruk- en markteffecten van deze nieuwe regeling te onderzoeken.

Lastendrukonderzoek Tranche 2

Onderzoeksbureau Ecorys heeft een regeldrukonderzoek uitgevoerd, waarin de lasten voor het bedrijfsleven in kaart zijn gebracht. De kosten voor het bedrijfsleven zijn geschat op éénmalig Є1,2 miljoen en structureel €188.900,00. Daarvan kan 90% worden doorbelast. In de branche bestaat veel draagvlak voor deze tranche. Dit is vooral te danken aan de standaarden die worden ingevoerd.

Investeringen door bedrijfsleven

Verreweg de meeste bestuursorganen besteden taken die te maken hebben met de BRO, uit aan bedrijven. Deze bedrijven moeten dan ook voldoen aan de eisen van de BRO. De verwachting is dat deze bedrijven hierdoor moeten investeren in ICT en zij moeten hun huidige productie- en bedrijfsprocessen aanpassen. Volgens schatting krijgen zo’n 50 ingenieursbureaus met de BRO te maken. Dat is een beperkt aantal.

Kosten

Het merendeel van de kosten kunnen bedrijven doorbelasten aan hun opdrachtgevers, hierdoor zijn administratieve lasten voor de bedrijven netto eenmalig op €102.000 en structureel op € 22.850 geschat. Voor een aantal bedrijven zijn de benodigde investeringen relatief fors, maar deze bedrijven zien de noodzaak van de kwaliteitsslag. Vanuit de branche is veel draagvlak voor de nieuwe standaarden van de BRO.