BRO en Omgevingswet

In dit onderzoek uit 2022 stond de vraag centraal of het haalbaar is om gegevens van particuliere opdrachtgevers toe te voegen aan de BRO. De focus lag daarbij op gegevens over bodemenergiesystemen (waaronder WKO-systemen ofwel warmte- koude opslag) en sonderingen. Om de haalbaarheid te bepalen is gekeken naar de informatieketen en naar de noodzakelijke aanpassingen aan wet- en regelgeving en aan het Omgevingsloket.

Onder de Omgevingswet worden sommige gegevens over de ondergrond als onderdeel van een vergunningaanvraag of meldingen door de particuliere initiatiefnemer via het nieuwe Omgevingsloket ingediend bij het bevoegd gezag.

Deze gegevens zijn niet alleen van belang voor de Omgevingswetprocessen, maar kunnen ook bijdragen aan een breder inzicht in het gebruik en de samenstelling van de ondergrond. Dat sluit aan bij de doelstelling van de BRO om toe te werken naar een vollediger en betrouwbaarder beeld van de ondergrond. Dit beeld is onder meer nodig voor de woningbouwopgave, de energietransitie en klimaatadaptatie.

Aanbevelingen

De onderzoekers komen tot een aantal aanbevelingen om het toevoegen van de gegevens aan de BRO mogelijk te maken. Het meest kansrijk blijken de gegevens over de bodemenergiesystemen te zijn

Het programma BRO gaat aan de slag met deze aanbevelingen. Zie hiervoor het overzicht 'Aanbevelingen en acties naar aanleiding van het onderzoek'.