Releasenotes Bronhouderportaal

Hier vind je alle releasenotes van het Bronhouderportaal.

GEPLAND

In april 2020 | Versie 2.9 en hoger

 • Rapporten, toevoegingen:
  • Voor bronhouders, voor gebruikers met de rol van Coördinator:
   • Machtigingenlijst
 • Verbetering kwaliteitsborging, vermijding van duplicaten:
  • Foutmelding geven bij het controleren en vaststellen van een nieuw brondocument als blijkt dat al eerder een brondocument met exact dezelfde inhoud in de BRO was geregistreerd.
 • Te herstellen fouten:
  • Bij het doorbladeren van grafieken vanuit de Landkaart-weergave springt de Grafiek-weergave bij een volgend een brondocument terug van Grafiek naar Brondocument-weergave waardoor snel grafieken vergelijken wordt gehinderd.
  • Bij het aanmaken, aanpassen of overdragen van Beheerder-rechten raakt een gebruiker die rechten soms juist kwijt waarna dit weer hetsteld moet worden.
GEREALISEERD IN 2020

01 mei 2020 | Versie 2.9.2

 • De in het Bronhouderportaal voor gebruikers beschikbare Rapporten zijn uitgebreid:
  • Voor leveranciers met het overzicht "Machtigingenlijst voor leveranciers" in dit overzicht de onderstaande velden, zodat een leverancier hiermee een comlpeet overzicht krijgt van ontvangen en gedelegeerde machtigingen en zo ziet waarop aangeleverd kan worden (verzoek o.a. van RWS)  (dit overzicht komt overeen met informatie op het tabblad "Ontvangen machtigingen" in het "Home" scherm);
   • kvk_leverancier
   • ontvangen_van
   • ontvangen_op
   • referentie
   • omschrijving
   • automatisch_goedkeuren
   • automatisch_accorderen
   • type
   • gedelegeerd_aan
   • gedelegeerd_op
   • referentie_gedelegeerde_machtiging
   • omschrijving_gedelegeerde_machtiging
 • De rapporten "Leveringenlijst" en "Brondocumentenlijst voor bronhouders" zijn aangepast; voortaan worden niet-valide leveringen door derden niet meer getoond in dit overzicht en komt het rapport overeen met het "overzicht leveringen" uit het menu.
 • De naam van het rapport (beschikbaar voor bronhouders) "Projecten met rollen" is aangepast naar "Autorisatielijst"
 • De email notificatie "Overzicht lang openstaande leveringen" is aangepast, vanaf nu zijn de verschillende notificaties gecombineerd tot één overzichtelijk bericht dat voor het eerst na 25 dagen wordt verstuurd. In deze notificatie een compleet overzicht van alle leveringen die lang openstaan.

24 april 2020 | Versie 2.8.0

 • Handleiding:
  • Pagina's in de handleiding zijn nu elk voorzien een datumstempel en met een korte omschrijving van de laatste wijziging op die pagina.
 • Nieuw registratieobject "Grondwatermonitoringnet (GMN)" beschikbaar in Bronhouderportaal.
  vanaf deze versie is het in het Bronhouderportaal ook mogelijk om Grondwatermonitoringnet (GMN) bestanden aan te leveren. Dit object kent 5 berichten;
  1. GMN-StartRegistratie
  2. GMN-MeetPunt
  3. GMN-BuisVerwijzing
  4. GMN-EinddatumMeetpunt
  5. GMN-EindeRegistratie
 • In totaal kunnen nu 92 verschillende registratie- aanvullings- en correctieverzoeken worden ingediend. Voor een compleet overzicht van alle mogelijkheden: Overzicht mogelijkheden.

17 april 2020 | Versie 2.7.1

 • Het detailgegeven Maaiveldpositie (groundLevelPosition) is toegevoegd aan de weergave van details bij grondwatermonitoringputten zodat deze ook te controleren is bij goedkeuren en/of accepteren van de levering. (BM20 03 00088),
 • De brondocumentenlijst in een levering kan nu gesorteerd worden op: bestandsnaam, bestandsgrootte, datum laatste wijziging en BRO-ID, zo kan een Controleur een levering naar eigen inzicht kan sorteren en zo sneller kan controleren (M20030011)
 • Herstelde fouten:
  • De weergave van het Onderwerp in e-mailnotificatieberichten is technisch aangepast (UTF-8 weergave), zodat nu ook bijzondere tekens zoals diakrieten juist worden weergegeven.
  • Het aanmaken van nieuwe emailadressen en toetsing aan ehet maildomein van de bronhouderorganisatie is niet langer gevoelig voor gebruik van hoofd- en kleine letters.
  • Op de Inlogpagina werd het inlogmenu voor Inloggen met e-mailadres soms ten onrechte geopend afgebeeld

03 april 2020 | Versie 2.6.3

 • Projectgegevens zijn uitgebreid met een Omschrijving waar informatie en notities over een project kunnen worden opgenomen (wens van gemeente Schiedam, BM2002 00053).
 • De in het Bronhouderportaal voor gebruikers beschikbare Rapporten zijn uitgebreid:
  • Voor leveranciers met het overzicht "Brondocumentenlijst voor leverancier" in dit overzicht de onderstaande velden, zodat een leverancier hiermee een koppeling kan maken tussen bijvoorbeeld het BRO-ID en de eigen administratie (verzoek o.a. van Eijkelkamp Soil & Water B.V.) ;
   • kvk_bronhouder
   • bronhoudernaam
   • kvk_leverancier
   • leveranciernaam
   • levering_id
   • leveringstatus
   • document_id
   • brondocumenttype
   • bestandsnaam
   • documentstatus
   • broid
   • object_id_bronhouder
   • referentie_leverancier
 • Het aantal notificaties is uitgebreid en aangepast. o.a. met notificatie voor goed- of afkeuren van een levering (wens van Fugro BM1912 00129 ).
  De volgende notificaties zijn nu beschikbaar en naar eigen inzicht te (de)activeren;
  • Na controle van mijn levering
  • Na vaststelling van mijn levering
  • Na doorlevering van mijn levering
  • Als mijn levering te lang open staat
  • Als ik een nieuwe machtiging ontvang
 • Herstelde fouten;
  • Startpagina opent niet automatisch het e-mail inlogscherm, dit was verwarrend voor gebruikers met eHerkenning.
  • 504 error (time-out) bij het doen van een grote levering van meer dan 2.000 bestanden met historie (BM20 03 00048 / M2003 0008). De levering wordt nu opgesplitst bij het verwerken, waardoor time-out issue niet meer voorkomt.

27 maart 2020 | Versie 2.4.8

 • De in het Bronhouderportaal voor gebruikers beschikbare Rapporten uitgebreid:
  • Voor Bronhouders, voor gebruikers met de rol van Coördinator toegevoegd:
   • Gebruikerslijst
   • Brondocumentenlijst (specifiek voor bronhouders)
   • Leveringenlijst
   • Projectenlijst
  • Voor leveranciers, voor alle gebruikers toegevoegd:
   • Brondocumentenlijst (specifiek voor bronhouders)
 • Handleiding: Helppagina's voorzien van een tijdstempel met een korte omschrijving van de laatste wijziging.
 • Herstelde fouten:
  • Syntaxfout wanneer een grafiek van een eerder aangeleverd object op een nieuw tabblad wordt geopend
  • Onjuiste tekstkleur in menuoptie: Voeg een nieuwe levering toe.

6 maart 2020 | Versie 2.4.1

 • Foutmelding bij aanlevering van een nieuw brondocument als al eerder een brondocument met exact dezelfde inhoud in de BRO was geregistreerd.
 • Betere weergave van namen van objectdetails van eerder in de BRO geregistreerde registratieobjecten:
  - broId wordt nu weerggeven als "BRO-ID"
  - qualityRegime als Kwaliteitsregime
  - correctionReason als Correctiereden
  -
  requestReference als Referentie Leverancier
  - objectIdAccountableParty als Object-ID bronhouder
  - dateToBeCorrected als Te corrigeren datum
  -
  deliveryAccountableParty als Bronhouder
  -
  underPrivilege als Onder voorrecht.
 • Betere weergave van documentdetails van bij een registratieverzoek voor een geotechnische sondeeronderzoek:
  • Herstel foute aanduiding Datum uitvoering daar waar dat Starttijd meten moet zijn.
  • Weergave nieuw veld Rapportagedatum om te verduidelijken dat dit verschilt van Startijd meten.
 • Als bronhouder is het mogelijk om een afgekeurde levering te verwijderen,  (BM2002 00066 / M2002 0018).
 • Overzicht toegevoegd van de historie van wijzigingen in de pagina's in de handleiding.

28 februari 2020 | Versie 2.3.10

 • Kolom "organisatienaam" toegevoegd aan rapport "Alle gebruikers"
 • Herstelde fout: Onjuiste weergave van letters met diakrieten in rapportages.

21 februari 2020 | Versie 2.3

 • Toevoeging van een nieuwe online handleiding voor het Bronhouderportaal.
 • Profielpagina voorzien van een nieuw linkermenu als voorbereiding op komende uitbreidingen.
 • Toevoeging van de mogelijkheid voor bronhouders om tweefactorauthenticatie te gebruiken voor inloggen met e-mailadres.
 • BM 1912 000129 / M2001 0001: "Maaiveldhoogte CPT in tabblad 'Brondocument' tonen" (wens van provincie Limburg). Voorlopig alleen bij nieuwe leveringen.

7 februari 2020 | Versie 2.2

 • Nieuwe rapporten, voor gebruikers bij bronhouderorganisaties met de rol van Coördinator:
  • Brondocumenten met actuele status
  • Projecten met projectrollen.
 • Verwijdering van de ondersteuning voor Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR), omdat dit door de BRO-Keten verder nog niet wordt ondersteund.

31 januari 2020 | Versie 2.1

 • E-mailnotificaties:
  • Gebruikers in een bronhouderorganisatie met de rol van Bronhouder en Coördinator ontvangen nu een herinnering bij lang openstaande leveringen.
  • Deze gebruikers kunnen in hun gebruikersprofiel de voorkeur voor het wel of niet ontvangen van deze herinnering zelf instellen.
 • Herstelde fouten:
  • Bij het printen vanuit Firefox werd de lijst van brondocumenten in een levering onvolledig afgedrukt. De lijst is nu altijd volledig.
  • In Firefox werden webpagina's niet altijd automatisch vernieuwd als dat wel moet. Deze webpagina's zijn nu aangepast op de wijze waarop Firefox hiermee omgaat.
   Let op: Open nog één keer de inlogpagina van het Bronhouderportaal in Firefox en druk dan op F5 om deze verbetering in de browser te activeren.
  • Bij aanlevering van zeer grote aantallen bestanden brak de aanlevering in bepaalde situaties af waardoor maar een deel van de bestanden werden afgehandeld. Dit is hersteld.
  • In automatische communicatie met het Bronhouderportaal via API's stuurde het Bronhouderportaal bepaalde berichten onversleuteld terug naar de aanvrager. Deze zijn nu volgens voorschrift versleuteld.
 • Alternatieve oplossingen:
  • In Internet Explorer wordt de grafische weergave (bijvoorbeeld een meetgrafiek of contructieschema) van de inhoud van een brondocument niet goed getoond. Dit is technisch niet op te lossen. Als alternatieve oplossing is het via een nieuwe menu-optie: Open grafiek in nieuwe tab nu mogelijk de grafische visualitie in een apart tabblad te openen. Dan werkt het wel.
  • Het printen van de landkaarten vanuit de browser niet langer ondersteund vanwege technische problemen. De kaarten zijn uit te printen door er een schermafdruk van te maken (bijvoorbeeld met printscreen) en schermafdruk vervolgens uit te printen.

6 december 2019 | Versie 2.0.38

 • Verbeterde voorpagina:
  • De voorpagina van het Bronhouderportaal is vernieuwd. Het is in kleur én in tekst duidelijker te zien of je op de demo-omgeving zit of in de productieomgeving.
  • Ook in e-mailnotificatieberichten is nu beter te zien vanuit welke omgeving ze zijn verzonden.
  • Mededelingen op de voorpagina zijn na lezing weg te klikken.
 • Compactere overzichten:
  • Leveringen kunnen worden voorzien van een eigen label. In het leveringengsoverzicht kunnen leveringen op label worden gefilterd.
  • Het overzicht van ontvangen machtigingen is compacter gemaakt en kan worden gesorteerd en gefilterd.
 • Nieuwe functionaliteit:
  • Bij een machtiging wordt bovenaan de pagina nu ook duidelijk de verstrekker van de machtiging getoond.
  • Brondocumenten die diakrieten bevatten worden nu correct naar de BRO doorgestuurd.
  • Het toestaan van automatisch accorderen en/of goedkeuren voor machtigingen kan alleen nog op organisatieniveau ingesteld worden.
  • De validatie-API kan nu ook controleren of de bronhouder die in een brondocument is vermeld dezelfde is als de bronhouder bij wie het bestand wordt aangeleverd.
 • Nieuwe e-mailnotificaties:
  • Een gebruiker bij een bronhouderorganisatie die beheerder wil worden krijgt nu een e-mailnotificatie om deze autorisatie te kunnen activeren.
  • Een gebruiker bij een leveranciersorganisatie kan nu:
   • een notificatie krijgen bij het ontvangen van een nieuwe machtiging om aan te leveren aan het Bronhouderportaal.
   • een notificatie krijgen als een door de leverancier aangeleverde levering nadien succesvol is afgehandeld en is geregistreerd in de BRO.
   • het wel of niet ontvangen van notificaties zelf instellen op de eigen profielpagina.
 • Nieuwe rapportages:
  • Bronhouders kunnen nu rapportages als CSV-bestand downloaden.Dergelijke bestanden zijn te openen in Excel en kunnen daar voor eigen gebruik verder verwerkt worden.
  • Het is nu ook makkelijker om nieuwe rapportages toe te voegen. (Heeft u nieuwe rapportagewensen? Dien dan uw verzoek in bij de BRO Servicedesk.)
 • Nieuwe autorisatiemogelijkheid:
  • Beheerders van bronhoudersorganisaties kunnen aan bestaande projecten zelf een gebruiker als bronhouder toevoegen. Dat is wenselijk als de vorige bronhouder niet meer actief is.
  • Administrators kunnen beheerders die een voorlopige autorisatie hebben ontvangen maar nog nooit zijn ingelogd weer verwijderen.
 • Nieuwe inlogmogelijkheid:
  • Gebruikers die op het Bronhouderportaal inloggen met eHerkenning kunnen dit account nu ook gebruiken om in te loggen op de demo-omgeving.
 • Nieuw objecten:

In totaal kunnen voor deze objecten nu 78 verschillende registratie- aanvullings- en correctieverzoeken worden ingediend. Ga naar de pagina met het overzicht van alle mogelijkheden

De API-url's zijn versimpeld: '/bpbro-frontend/external' is nu '/api'. Zie de API-documentatie.

7  augustus 2019 | Versie 1.34.305

 • Er zijn performanceverbeteringen doorgevoerd in het leveringoverzicht waardoor het tonen van de brondocumenten bij een levering sneller gaat.
 • Bij sonderingen zijn, op verzoek, de getoonde attributen uitgebreid met de "Datum uitvoering".
 • Bij grondwatermonitorputten is het vanaf deze versie mogelijk om de aanvullingen te vergelijken met de actuele situatie in de Landelijke Voorzieningen, zodat de juiste controle uitgevoerd kan worden bij het goedkeuren en accorderen van de levering.
 • Wanneer een levering fouten bevat, worden deze voortaan in een apart tabblad bij leveringdetails overzichtelijk getoond.
 • De profielpagina is uitgebreid met het notificatie e-mailadres (voor e-mailaccounts).
 • In deze versie zijn een aantal visuele wijzigingen doorgevoerd in de kaart;
  • Bij een ‘mouse-over’ wordt de bestandsnaam en type brondocument getoond.
  • "Eigen" brondocumenten worden met een groen symbool (afhankelijk van type object) op de de kaart getoond en zijn daardoor duidelijker te onderscheiden van de achtergrond.
 • Van de geotechnische boormonster aanleveringen zijn nu ook de attributen zichtbaar wanneer deze aangeleverd worden.
 • Geheugengebruik op de server gereduceerd bij het verwerken van grote hoeveelheden bestanden.
 • Er is een probleem opgelost bij het downloaden van de brondocument XML via de API waarbij een 500 error werd teruggegeven.

7  juni 2019 | Versie 1.34.203

 • De API-documentatiepagina's  voor geautomatiseerde aanlevering en verrijking van brondocumenten zijn nu aangepast om aan te sluiten bij de verplichte Open API-standaard;
 • Als leverancier kunt u de API-service gebruiken om een lijst van uw eerdere leveringen op te vragen zodat u daarvan een overzicht heeft;
 • Als leverancier ziet u in uw machtiging of uw bronhouder uw levering automatisch zal goedkeuren en/of accorderen, zodat u beter zicht heeft op wat er na uw aanlevering met de levering gebeurt;
 • Herstelde fouten:
  • API-tokens die u nodig heeft om automatisch aan te leveren werden in sommige browsers met bepaalde instellingen niet getoond.
  • Informatiemeldingen die horen bij bepaalde gebruikersacties werden soms ten onrechte telkens opnieuw op het scherm getoond.

17  mei 2019 | Versie 1.34.200

 • Van aangeleverde brondocumenten worden nu meer inhoudelijke details getoond. Bijvoorbeeld:
  • Bij een grondwatermonitoringput met meerdere peilbuizen zijn de technische details per pijlbuis in te zien;
  • Bij de registratie van een put met een historie aan wijzigingen wordt de reeks van opeenvolgende wijzigingen in chronologische volgorde getoond;
 • De weergave van inhoudelijke details van een brondocument is nu in- en uitklapbaar;
 • Leveranciers kunnen terugkijken in hun historie van leveringen, ook nadat deze leveringen door de bronhouder verder zijn afgehandeld en gearchiveerd.

12  april 2019 | Versie 1.34.110

 • Bij geautomatiseerde aanlevering via de API-service zijn nu meerdere brondocumenten tegelijk in één levering gebundeld aan te leveren, zodat ze voor de ontvanger makkelijker zijn te verwerken;
 • Terugmelding van leveringdetails aan leveranciers die via de API-service automatisch hebben aangeleverd is uitgebreid met: Transactie-ID;
 • Het is mogelijk om ontvangen machtigingen te filteren per bronhouder om het vinden van de juiste machtiging te vergemakkelijken;
 • Grondwaterputten met een historie aan wijzigingen kunnen via het Bronhouderportaal aangeleverd worden in één registratieverzoek waarin al deze wijzigingen in één keer zijn opgenomen.
 • Herstelde fouten:
  • Het webformulier om een machtiging aan te maken werd niet automatisch leeg gemaakt bij het aanmaken van meerdere machtingingen na elkaar.
  • Bij aanlevering van grotere aantallen brondocumenten (denk aan duizend of meer) kon een storing optreden.

29 maart 2019 | Versie 1.34.107

 • Bij het inzoomen op de landkaart om een levering te bekijken schakelt het Bronhouderportaal nu automatisch tussen grootschalig topografische en gewone topografische weergave
 • Op de landkaart zijn alle brondocumenten in een levering terug te zien;
 • Bij selectie van een brondocument op de landkaart worden inhoudelijke details getoond;
 • Bij de weergave van inhoudelijke details is het mogelijk te schakelen tussen tekstuele details en - als beschikbaar - een grafiek of grafische weergave van die details;
 • Met vorige/volgende-knoppen is het mogelijk om sneller door de details van alle brondocumenten in de levering te bladeren;
 • In de landkaart worden ook de al in de BRO aanwezige ondergrondgegevens getoond;
 • De inhoudelijke details van die oudere gegevens zijn in te zien om ze in het Bronhouderportaal te kunnen vergelijken met de nieuwe levering;
 • Herstelde fouten:
  • In Internet Explorer 11 was het niet mogelijk om in het leveringoverzicht alle leveringen in één keer te selecteren voor goedkeuring;
  • Bij gebruik van Internet Explorer 11 in combinatie met Windows 10 werden in een aantal situaties lege schermen getoond;
  • Na archivering van een levering werd ten onrechte als ‘volgende actie’ weer ‘Archiveren’ getoond;
  • Een leverancier mocht een document ná succesvolle aanlevering alsnog verwijderen.

15 maart 2019 | Versie 1.34.101

 • In het leveringsoverzicht kan er nu op elke gegevenskolom gesorteerd en gefilterd worden zodat het overzicht beter naar behoefte is aan te passen;
 • In het projectenoverzicht kunnen projecten open- en dichtgeklapt worden om bij veel projecten sneller te kunnen scrollen;
 • Met een bedieningsknop kunnen alle projecten tegelijk open- of dichtgeklapt worden;
 • Notificatieberichten die als e-mailbericht worden uitgestuurd zijn voor betere leesbaarheid opgezet in HTML;
 • In deze berichten staan nu ook aanklikbare hyperlinks naar de juiste plek in het Bronhouderportaal;
 • De API-documentatie voor het gebruiken van automatische koppelingen met het Bronhouderportaal is bijgewerkt.

08 maart 2019 | Versie 1.34.8

 • Het is nu mogelijk om meerdere leveringen tegelijk te selecteren om in één keer te downloaden;
 • Wanneer een levering succesvol is gearchiveerd, kan deze verwijderd worden uit een nog actief project;
 • Na archivering zijn de details van een levering alleen nog via de archiefknop in het Bronhouderportaal op te vragen;
 • Herstelde fout:
  • Bij een gedelegeerde machtiging bleef na selectie van het filter “Alles” het leveringsoverzicht leeg.

15 februari 2019 | Versie 1.34.4

 • Het is nu mogelijk om meerdere leveringen tegelijk goed te keuren of te accorderen;
 • De filteropties in het “Overzicht leveringen” zijn uitgebreid met de status: “Overleg gewenst”;
 • De grafiekenviewer voor sonderingen is uitgebreid met zeven nieuwe grafiektypen, zo kan er vanaf deze versie behalve de gecombineerde grafiek voor diepte, ook voor lengte of bijvoorbeeld waterspanningsgrafieken gekozen worden;
 • Gebruikers kunnen zich voortaan afmelden (‘opt-out’) voor het ontvangen van mailnotificaties;
 • Wanneer een machtiging ontvangen wordt, wordt vanaf nu ook het KvK-nummer getoond;
 • Vanaf deze versie worden de ontvangen machtigingen gesorteerd op organisatienaam en omschrijving, zodat de leverancier alle machtingen overzichtelijk per verstrekker van de machtiging bij elkaar ziet.

10 februari 2019 | Versie 1.34.0

 • Brondocumenten worden nu direct na succesvol doorleveren aan de BRO gearchiveerd;
 • In het leveringsoverzicht zijn gearchiveerde documenten herkenbaar aan het archiefsymbool links in de kantlijn;
 • Dit symbool is ook elders in de applicatie terug te zien als het gearchiveerde informatie betreft;
 • Alle eerder doorgeleverde documenten zijn met terugwerkende kracht ook gearchiveerd;
 • In een archiefviewer kunnen alle gearchiveerde documenten via een zoekscherm opgevraagd worden;
 • De details van een geachiveerde levering zijn te downloaden.

25 januari 2019 | Versie 1.33.2

 • Het is nu mogelijk om in het leveringenoverzicht de leveringen te selecteren die dezelfde status hebben;
 • Een teller toont per status hoeveel leveringen die status hebben.

2018

14 december 2018 | Versie 1.32.3

 • Een ‘grondwatermonitorputtenviewer’ is nu beschikbaar waarin per put peilbuizen, filter en zandvang getoond worden om de controle te vergemakkelijken;
 • Het is het mogelijk om een eigen kwaliteitssysteem met het Bronhouderportaal te verbinden:
  • Het eigen kwaliteitsysteem kan controleren of er leveringen klaar staan in het Bronhouderportaal;
  • Leveringen kunnen automatisch gedownload worden en door het eigen kwaliteitssysteem automatisch gecontroleerd;
  • Het resultaat van de controle kan als notitie automatisch in het Bronhouderportaal worden toegevoegd;
  • De controleur krijgt een melding als er notities aanwezig zijn en kan die gegevens meenemen in de beoordeling;
 • Bij het aanleveren is een beperking toegevoegd dat brondocumenten alleen nog kunnen worden aangeleverd bij de bronhouder voor wie ze volgens informatie in het brondocument zijn bestemd.

26 oktober 2018 | Versie 1.30.2

 • Een ‘sonderingenviewer’ is nu beschikbaar waarin onder anderen de weerstand en de wrijving als grafiek getoond worden om de controle te vergemakkelijken;
 • Bij het terugvragen van de leveringstatus bij geautomatiseerde aanlevering via API worden ook de bestandsnaam en andere referenties mee teruggegeven voor de eigen administratie;
 • Wanneer bij een bronhouderorganisatie een inlogaccount is geblokkeerd, kan de beheerder dit account zelf deblokkeren. Dit betreft gebruikersaccounts die zijn gebaseerd op een e-mailadres.

5 oktober 2018 | Versie 1.29

 • Bronhouders kunnen per project nu ook zelf een token aanmaken waarmee zij geautomatiseerd kunnen aanleveren, net zoals leveranciers dat al konden;
 • Zowel voor bronhouders als leveranciers is het mogelijk om via een API automatisch snel even te testen of een brondocument valide is;
 • Bij het geautomatiseerd aanleveren via API kan ook de bestandsnaam meegegeven worden;
 • Herstelde fout:
  • Het opnieuw instellen van een wachtwoord werkte niet voor een gebruiker als een nieuw account door een beheerder was uitgegeven.

21 september 2018 | Versie 1.28

 • Ook van niet-valide documenten worden in het leveringoverzicht nu inhoudelijke details getoond (voor zover mogelijk). Hierdoor zijn deze documenten beter herkenbaar;
 • De tab-indeling in de verschillende schermen is overal gelijk getrokken;
 • De sortering in het autorisatiescherm voor beheerders is aangepast. Voortaan staan de verschillende rollen per gebruiker per rol bij elkaar;
 • Bij het aanmaken van een nieuwe organisatie wordt nu ook aangegeven welk maildomein deze organisatie gebruikt. (Een maildomein is het rechterdeel van een mailadres, na de apenstaart.)
 • De 'automatisch aanvullen'-optie is uitgezet bij invoervelden waar deze aanvulling niet logisch is;
 • Herstelde fout:
  • Bij het valideren en doorleveren van grote hoeveelheden brondocumenten ontstond een geheugenprobleem

10 september 2018 | Versie 1.27

 • Twee cryptisch omschreven gegevens bij een brondocument  die bedoeld zijn om te refereren naar de opdracht zijn nu hernoemd tot: “Referentie leverancier” en “Objectidentificatie Bronhouder”;
 • De coördinator kan alle rollen binnen een project zien;
 • Voor de applicatiebeheerder zijn diverse functies toegevoegd om het beheer te vergemakkelijken;
 • Diverse kleine, vaak cosmetische foutjes zijn hersteld.

27 augustus 2018 | Versie 1.26.2

 • De gebruiker kan nu een onbeperkt aantal brondocumenten in één keer tegelijk aanbieden aan het Bronhouderportaal;
 • Als de levering voor het Bronhouderportaal te groot wordt kan de aanlevering in het Bronhouderportaal worden opgesplitst in meerdere leveringen;
 • Er is een nieuwe rol “opdrachtgever” toegevoegd voor speciale rapportages voor de opdrachtgever voor de BRO;
 • Voor deze rol zijn nieuwe rapportagemogelijkheden toegevoegd;
 • Diverse kleine, vaak cosmetische foutjes zijn hersteld.

2 augustus 2018 | Versie 1.26.0

 • Een beheerder van een bronhouderorganisatie kan nu zelf gebruikersaccounts aanmaken en verwijderen;
 • Een gebruiker krijgt een melding als de validatieservice die wordt gebruikt om brondocumenten te valideren niet beschikbaar is;
 • De gebruiker kan aangeleverde brondocumenten alsnog laten valideren als de validatieservice weer beschikbaar is;
 • De omschrijvingen die de status van afhandeling van een levering aangeven zijn verbeterd;
 • De omschrijvingen die de status van afhandeling van een brondocument aangeven zijn verbeterd;
 • In de weergave van brondocumentgegevens is nu ook de lokatie op een landkaart getoond;
 • In het scherm van een levering wordt de status van afhandeling en de volgende uit te voeren stap getoond;
 • De voortschrijding van een doorlevering die soms even kan duren is nu 'live'te volgen met een voortgangsbalk;
 • De weergave van letters, lijnen, iconen en het gebruik van kleuren is aangepast aan de Rijkshuisstijl.

1 juni 2018 | Versie 1.22.1

 • eHerkenning geldt nu voor bronhouderorganisaties als voorwaarde voor het verkrijgen van beheerrechten;
 • Het in een brondocument beschreven kwaliteitsregime wordt op het scherm getoond;
 • Bij documentdetails wordt een uniek document-ID getoond;
 • Bij inlog via e-mailadres is het nu mogelijk zelf het wachtwoord te herstellen;
 • In projecten kunnen daarin aanwezige machtiging worden gesloten en heropend;
 • Brondocumenten zijn terug te zoeken op basis van het Levering-ID en BRO-ID;
 • Er is een nieuwe mogelijkheid om een rapportage als CSV-bestand te kunnen downloaden;
 • De voortschrijding van een validatie van een aanlevering die soms even kan duren is nu 'live'te volgen met een voortgangsbalk;
 • In verband met de AVG wordt een nieuwe gebruiker bij activering van het gebruikersaccount om akkoord gevraagd.

26 april 2018 | Versie 1.21.2

 • Het Bronhouderportaal maakt nu gebruik van een nieuwe gemeenschappelijke BRO bestandsvalidatieservice;
 • Het is mogelijk om geautomatiseerd aan te leveren vanuit een eigen applicatie (via REST-api);
 • Ook is het mogelijk om geautomatiseerd vooraf te testen of een IMBRO/XML-bestand valide is (via REST-api);
 • Voor bronhouderorganisaties is de nieuwe rol van ‘Coördinator’ toegevoegd;
 • Bronhouderorganisaties kunnen het goedkeuren en accorderen van leveringen nu instellen op 'automatisch';
 • Het is mogelijk een e-mailadres op te geven voor notificatieberichten;
 • Dit mailadres hoeft niet hetzelfde te zijn als het e-mailadres dat wordt gebruikt om in te loggen;
 • Bij een nieuwe aanlevering krijgen bronhouders een e-mailnotificatie;
 • De inlogpagina is gebruiksvriendelijker gemaakt.

2 maart 2018 | Versie 1.18.4

 • Het is nu mogelijk om meerdere brondocumenten logisch te bundelen in één levering;
 • Meerdere bestanden tegelijk zijn te downloaden voor controles;
 • De afhandeling van grotere leveringen is storingsbestendiger gemaakt;
 • Bij elke stap in de levering is een toelichting toe te voegen;
 • Alle stappen in een levering zijn terug te zien, met doorlooptijden;
 • Details van een levering zijn geschikt om te printen (naar papier of pdf);
 • Het keuzemenu voor beheerders bij toekenning van rollen aan gebruikers bij bronhouderorganisaties is duidelijker gemaakt;
 • Op de startpagina zijn verwijzingen naar helpinformatie toegevoegd.

2 januari 2018 | Versie 1.16.4

 • Het Bronhouderportaal is nu gereed voor dagelijks gebruik;
 • De aanlevering van ondergrondgegevens is te ordenen in projecten;
 • Ondergrondgegevens kunnen via handmatige upload worden aangeleverd en waar nodig ook weer gedownload;
 • Per project is de taakverdeling in het leveringsproces te organiseren;
 • De technische kwaliteit van aangeleverde gegevens is te borgen;
 • De inhoudelijke kwaliteit van aangeleverde gegevens is te borgen;
 • Het is mogelijk om grip te houden op lopende leveringen en hun status in het verwerkingsproces;
 • Ondergrondgegevens zijn in het Bronhouderportaal formeel vast te stellen en als zodanig aan te bieden aan de BRO.