Wandonderzoek (SFR)

Wandonderzoek onderzoekt de bodemkundige opbouw van de ondergrond door een ontgraving. Dit onderzoek wordt voornamelijk ingezet om de toepassing van de bodem te kunnen beoordelen voor landbouw of natuurbeheer.

wandonderzoek

Profielkuil

Voor dit onderzoek wordt een gedeelte van de ondergrond ontgraven, meestal door een zogenaamde profielkuil te maken. Het BRO-registratieobject bevat de gegevens die voortkomen uit een opdracht en een specifieke ontgraving.

Wandonderzoek bestaat uit 2 registratieobjecten:

  • Bodemkundige wandbeschrijving
  • Bodemkundige wandmonsteranalyse

Registratieobject Bodemkundige wandbeschrijving

Een bodemkundige wandbeschrijving is de beschrijving van bodemkundige lagen van de wand die het resultaat is van de ontgraving.

Registratieobject Bodemkundige Wandmonsteranalyse

Bij wandmonsteranalyse onderzoek je de monsters  die, bijvoorbeeld in de kuil, genomen zijn.  Het onderzoek heeft tot doel nader inzicht te krijgen in de genese (de wordingsgeschiedenis van de bodem), de fysische eigenschappen of de chemische samenstelling van de bodem.


Planning

Het registratieobject bodemkundige wandbeschrijving  valt onder Tranche 2, inwerkingtreding 1-1-2020.

Het registratieobject bodemkundige wandmonsteranalyse valt onder Tranche 3, inwerkingtreding 1-1-2021.

Aanleverplicht geldt voor:

Gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries van  IenW, BZK, Defensie en LNV.