BRO nieuwsbrief januari

In deze nieuwsbrief onder meer:

 • Praktijkfestival Ondergrond 17 maart
 • Kamerbrief voortgang BRO
 • BROloket live!
 • BRO en Geotechnisch Booronderzoek
 • Waterschap Scheldestromen onderzoekt zijn dijken regelmatig
 • Monsterverzameling door WENR

Praktijkfestival Ondergrond 17 maart 2020

Schermafbeelding 2020-01-22 om 10.33.46

U komt toch ook naar het Praktijkfestival Ondergrond op 17 maart? Het programma is bekend en het inschrijfformulier voor de sessies is geopend. Het belooft een interessant en feestelijk programma te worden. Feestelijk omdat we iets te vieren hebben met jullie: op een paar gemeenten na, is iedereen aangesloten op de BRO en er zijn al veel gegevens aangeleverd! Interessant omdat er in de praktijk mooie dingen gebeuren waar jullie kennis, maar vooral ook inspiratie uit kunnen halen. Let op: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar per sessie, dus wees er snel bij!

Kamerbrief voortgang BRO

Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de ontwikkeling van de BRO volgens planning verloopt. Ook laat de minister weten dat zij positief staat ten opzichte van het opnemen van gegevens over bodemverontreiniging, inclusief PFAS in de BRO. Zij laat onderzoeken hoe deze uitbreiding van de BRO na afloop van het huidige programma in 2022 gestalte zou moeten krijgen en hoe de organisatie en de financiering daarvan kunnen worden ingericht.

BROloket live!

broloket_1

Het nieuwe BROloket staat live. Het loket ontsluit alle gegevens en modellen uit de Basisregistratie Ondergrond. Het loket is te vinden via: www.broloket.nl.

BRO en Geotechnisch Booronderzoek

De regelgeving voor de verplichte aanlevering van Geotechnisch Boormonsteronderzoek is per 1 januari 2020 in werking getreden. Door een samenloop van omstandigheden viel dit samen met de release van de nieuwe versie van de NEN-EN-ISO 14688 norm. Om zo spoedig mogelijk over te kunnen gaan naar deze nieuwe norm zijn werkafspraken gemaakt met de ketenpartners en brancheorganisatie VOTB. Boormonsterbeschrijvingen en -analyses op basis van de laatste aanpassingen, kunnen naar verwachting rond 1 mei 2020 aan de BRO worden aangeleverd.

Waterschap Scheldestromen prikt regelmatig in de dijk

sonderingen_op_dijken_3

4000 kilometer dijk, waarvan jaarlijks zo'n 200 kilometer wordt onderzocht door de waterschappen. Dat moet heel veel sonderingen opleveren. Waterschap Scheldestromen geeft het goede voorbeeld en onderzoekt zijn dijken regelmatig. En levert de gegevens aan de BRO.

Monsterverzameling door WENR

monsters_wenr

Wageningen Environmental Research (WENR) zet jaarlijks vele honderden boringen en heeft inmiddels een uitgebreide monsterverzameling. De gegevens van oudere profielen zijn al langer in de BRO opgenomen. Sinds kort levert WENR ook de nieuwe boormonsterprofielen aan via het Bronhouderportaal. Daar registreert een nieuwe bronhouder ze in de BRO: de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

BRO Hitparade

Untitled design(2)

Meest geregistreerde sonderingen

 • Afgelopen maand: Waterschap Rivierenland
 • Overall: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Meest geregistreerde putten

 • Afgelopen maand: Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Overall: Wetterskip Fryslân

Stand in het land

Door veel bronhouders en leveranciers is hard gewerkt - door sommigen zelfs heel hard. De feiten van de afgelopen maand op een rij:

 • 386 bronhouders hebben zich aangemeld bij de BRO, bij 4 gemeenten worden nog voorbereidingen getroffen.
 • 492 organisaties hebben gezamenlijk 46.961 brondocumenten aangeleverd aan het Bronhouderportaal. Hiervan zijn 40.984 brondocumenten aangeleverd aan de LV BRO

Aantal geregistreerde objecten in de BRO tot nu toe:

 • Geotechnische sondeeronderzoeken: 112.246
 • Grondwatermonitoringputten: 14.548
 • Bodemkundige boormonsterprofielen: 332.072

Totaal: 458.866

Vragen aan de BRO Servicedesk

Servicedesk_1

1. Tranche 2 is gestart en ik wil aan de slag met ‘Booronderzoek’. Waar begin ik?

Als het gaat om het aanleveren van gegevens van tranche 2, ligt de focus op geotechnisch booronderzoek. Dit komt veelal voor waar op of in de grond wordt gebouwd, zoals bij tunnels, funderingen, dijken, en damwanden. Dit soort projecten zijn dus een goede plek om als BRO-coördinator te starten. U kunt vervolgens via uw projectleiders de leverancier van deze gegevens opdracht geven om de gegevens voor u klaar te zetten in het Bronhouderportaal. Als u de gegevens volgens NEN-EN-ISO 14688 wil aanleveren, wacht dan nog even tot 1 mei 2020. De Nen-norm krijgt namelijk nog een wijziging. ‘Werken met de BRO’ is een handig startpunt. De oude norm, NEN 5104, geldt alleen voor opdrachten die voor 2020 zijn gegeven.

2. Ik heb nog gegevens liggen van geotechnisch sondeeronderzoek. Hoe kan ik die aanleveren?

Vaak staan deze gegevens nog in het GEF-formaat. Met de GEF-converter kunt u deze gegevens omzetten om ze aan te kunnen leveren via het Bronhouderportaal BRO aan de BRO. Dat vraagt wel wat inhoudelijke kennis. Heeft u hulp nodig? Het Implementatieteam kan u daar eventueel bij helpen. Bel of mail de Servicedesk. Samen met het Implementatieteam zorgen we dat de gegevens omgezet worden en voor u klaargezet worden in het Bronhouderportaal.

3. Wanneer wordt GeoTOP verder uitgebreid?

We verwachten dat rond april 2020 het modelgebied Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg toegevoegd wordt aan GeoTOP. Er is daarnaast al gestart met onderhoud aan de twee oudste modelgebieden van GeoTOP, namelijk Zeeland en Goeree-Overflakkee. Het zal waarschijnlijk nog tot 2022 duren voordat deze modelgebieden beschikbaar komen. Onderhoud, maar ook nieuwbouw vergt zo’n 2 tot 3 jaar per modelgebied. Vervolgens wordt in overleg met het ministerie en de stakeholders (provincies, waterschappen en gemeenten) bepaald aan welk gebied daarna wordt gewerkt. Het gaat dan enerzijds om onderhoud aan bestaande modelgebieden, en anderzijds om het toevoegen van Oost-Nederland, Drenthe, Flevoland en Zuid-Limburg.

BRO Ondersteuning

Heeft u ondersteuning nodig?

Kunt u niet vinden wat u zoekt of loopt u vast? De BRO Servicedesk helpt u graag bij het beantwoorden van uw vragen en bij het oplossen van problemen. Soms kan een telefoontje naar 088-8664 999 al genoeg zijn.

Als uw vraag of probleem meer voeten in aarde heeft, ondersteunt het BRO Implementatieteam bronhouders. Een van de teamleden komt dan bij u langs. Het kan ook zijn dat het implementatieteam vragen heeft aan u over sonderingen of grondwatermonitoringsputten die nog niet in de BRO staan. Het team neemt dan contact met u op.

Nieuwe versie Bronhouderportaal live

De techniek achter het Bronhouderportaal is vernieuwd. Het portaal staat in een nieuwe omgeving. Dit geeft helderheid voor de gebruiker en maakt het portaal beter te beheren. Ook zijn er nieuwe functies bijgekomen en zijn verbeteringen doorgevoerd.

BRO Ketendemo-dagen

Ketendemo_1

De Basisregistratie Ondergrond is op stoom. Tijdens de ketendemo-dag in december werd tranche 2 volledig opgeleverd en gepresenteerd aan Noud Hooyman, clusterhoofd Geoinformatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, in bijzijn van programmamanager Martin Peersmann. In 2020 gaan we fris verder: enthousiast, agile, met gezond verstand en realistisch en vooral met alle gebruikers van de basisregistratie.

Tijdens de ketendemo-dag van 16 januari zijn de producten van tranche 2 getoond zoals ze opgevraagd kunnen worden via het BROloket en PDOK. Hier werden de verschillen in toepassingen voor gebruikers duidelijk. Het BROloket is sinds kort live. Op de volgende ketendemo's halen we graag uw verbetervoorstellen op, zodat we kunnen blijven ontwikkelen op basis van uw wensen.

Bezoek de 4-wekelijkse demodagen in Utrecht en help de BRO tot stand te brengen. De eerstvolgende ketendemo-dag is 13 februari, meld u aanAltijd op de hoogte blijven van de BRO Ketendemo-dagen? Schijf u dan in via de mailinglist. U ontvangt dan maandelijks een uitnodiging.

Op zoek naar een evenwichtige risicoverdeling

Voor veel bouwprojecten is de bodem een onzekere factor. In aannemingsovereenkomsten is daarom doorgaans een risicoverdeling opgenomen. Daarin is geregeld wie voor (afwijkende) bodemgesteldheid verantwoordelijk is en wie de kosten daarvan draagt. Deze risicoverdeling kan impasses niet altijd voorkomen, met faalkosten van dien. Georg Huith van Croon advocaten, zoekt in vakblad Otar naar oplossingen voor deze problematiek en ziet een lichtje aan de horizon met de BRO.

Gebruikersonderzoek basisregistraties

Gebruik van basisregistraties_1

Als lezer van deze nieuwsbrief bent u wellicht gebruiker van de BRO, maar misschien ook van andere basisregistraties. Op dit moment loopt een breed onderzoek onder (potentiële) gebruikers naar het gebruik van deze basisregistraties. Uw inbreng hierin is hard nodig. Ook als u (de gegevens van) de basisregistraties niet kent of niet wenst te gebruiken, wordt uw deelname aan dit onderzoek zeer op prijs gesteld. Invullen duurt ongeveer 15 minuten, afhankelijk van het aantal registraties dat u gebruikt. Heeft u vragen over dit onderzoek? Mail dan naar DISGEO@minbzk.nl

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse bijeenkomsten om bij te praten, uw feedback te krijgen en samen te werken. Onze medewerkers zijn ook aanwezig in het land bij bijeenkomsten van andere organisaties en overheden. Zoek ons op, we zien u graag!

Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven?