Kamerbrief voortgang BRO

Gepubliceerd 16 januari 2020

Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de ontwikkeling van de BRO volgens planning verloopt. Ook laat de minister weten dat zij positief staat ten opzichte van het opnemen van gegevens over bodemverontreiniging, inclusief PFAS in de BRO. Zij laat onderzoeken hoe deze uitbreiding van de BRO na afloop van het huidige programma in 2022 gestalte zou moeten krijgen en hoe de organisatie en de financiering daarvan kunnen worden ingericht.

Bodemverontreiniging in de BRO

Het Programmabureau BRO heeft een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar het opnemen van bodemverontreinigingen in de Basisregistratie Ondergrond. Dit gebeurde naar aanleiding van de gewijzigde motie van de leden Ronnes en Van Gerven. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat ontsluiting van de gegevens in een centrale voorziening, zoals de BRO, significante meerwaarde heeft. Er is ook een breed draagvlak voor.

Wel is vastgesteld dat de stakeholders nog sterk uiteenlopende opvattingen hebben over welke gegevens geregistreerd moeten worden. Dit heeft invloed op de scope van dit onderwerp. In een vervolgonderzoek moet de scope dan ook duidelijk worden bepaald. Dan wordt ook meegenomen of en zo ja hoe historische gegevens in de BRO opgenomen kunnen worden. En gezien de huidige problematiek met PFAS, zal ook verkend worden hoe de gegevens over PFAS opgenomen kunnen worden in de BRO.

De minister vindt een groeimodel de beste aanpak om tot een gedegen registratie te komen. Zij wil deze extra functionaliteit niet in het lopende programma voegen. Het Programma BRO heeft nu geen financiële ruimte of capaciteit om nieuwe onderdelen op te nemen. De minister vindt dat lopende programma’s met een grote ICT-component niet moeten worden opengebroken met extra functionaliteit. Dat is ook in lijn met de adviezen van de voormalige commissie-Elias in 2014. De beoogde uitbreiding van de BRO zal daarom niet eerder dan 2022 kunnen worden uitgevoerd.

Voortgang BRO

Het programma BRO loopt op koers. De aanpak is aangescherpt in lijn met het BIT-advies: er wordt stapsgewijs gewerkt, gericht op snelle oplevering van de afgesproken registratieobjecten. Via het implementatieprogramma van de BRO is gezorgd voor aansluiten van bronhouders. Resultaat daarvan is dat, op een paar uitzonderingen na, alle gemeenten, provincies en waterschappen op het Bronhouderportaal van de BRO zijn aangesloten, en dat zij leveringen aan de BRO doen.

Een basisregistratie moet natuurlijk ook gebruikt worden. De verstrekking van gegevens via diverse kanalen is verder uitgebouwd. Ook geeft het programma BRO veel aandacht aan gebruikers. Hierdoor gaan zij in toenemende mate aan de slag met gegevens uit de BRO.

Download Kamerbrief BRO