BRO nieuwsbrief januari

In deze nieuwsbrief onder meer:

  • Akkoord op Programmaplan Milieukwaliteit
  • Jaarplan Beheer en Doorontwikkeling BRO vastgesteld
  • BRO nodig bij puzzelen met ruimtelijke opgaven
  • Nieuw bodemonderzoek voor beter landgebruik
  • Twee nieuwe bodemkaarten
  • Bewust instellen meetfrequentie sensoren grondwaterstandonderzoek

Akkoord op Programmaplan Milieukwaliteit

Het programmaplan Milieukwaliteit is vastgesteld. “Dit is een belangrijke stap in de programmatische aanpak van BRO fase 2”, zegt Ruud Boot, programmamanager Milieukwaliteit. “We werken ook nu weer met een stapsgewijze (agile) aanpak. Kaders en mijlpalen zijn daarbij belangrijk en die staan voor de komende vier jaar in het programmaplan.”

Jaarplan Beheer en Doorontwikkeling BRO vastgesteld

Het jaarplan 2023 is vastgesteld door de Regieraad BRO. In het plan is ook het Jaarverslag 2022 opgenomen en het Meerjarenperspectief 2023 t/m 2026. Nieuw is dat het Kwaliteitsbeleid voor de BRO wordt ingericht. Dat betekent dat we beginnen bij het begin: we onderzoeken of alle bronhouders inmiddels verplichte data aanleveren en gebruiken.

BRO nodig bij puzzelen met ruimtelijke opgaven

puzzel-nederland

Het Rijk en de provincies maken eind dit jaar bestuurlijke afspraken over de ruimtelijke inpassing van opgaven op het gebied van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur. De afspraken vormen de basis voor een nieuwe nota ruimte in 2024. Vooruitlopend daarop leggen de provincies samen met het Rijk, gemeenten en waterschappen de ingewikkelde ruimtelijke puzzel. Daarbij zijn data nodig. Vanuit de BRO hebben we in de ‘ruimtelijke startpakketten’ daarom onze BRO-modellen toegevoegd. Maar er zal waarschijnlijk vraag naar meer data op jullie afkomen.

Nieuw bodemonderzoek voor beter landgebruik

Boringen in BRO loket

Wageningen Environmental Research heeft bodemonderzoek gedaan in de gemeente Vijfheerenlanden. Het onderzoek is gebruikt om de Bodemkaart van Nederland te actualiseren voor het gebied. Met de nieuwe booronderzoeken zijn ook een detailbodemkaart gemaakt en kaarten van de veen- en kleilagen in de bodem.

Twee nieuwe bodemkaarten

Twee nieuwe bodemkaarten

Wageningen Environmental Research (WENR) heeft twee nieuwe bodemkaarten ontwikkeld. De eerste is de Landschappelijke Bodemkaart, ofwel de nieuwe fysiografische kaart van Nederland. Deze is ontwikkeld om de kenmerken van het natuurlijke landschap voor een breed publiek toegankelijk te maken. Daarnaast maakte WENR bodemgeschiktheidskaarten voor landbouw in de provincie Noord-Brabant. Deze worden ingezet om grondgebruik af te stemmen op het bodem-watersysteem.

Bewust instellen meetfrequentie sensoren grondwaterstandonderzoek

grondwatermonitoring

Voor een effectief gebruik van het BRO Bronhouderportaal vragen we iedereen om de sensoren voor grondwaterstandonderzoek bewust in te stellen op de meetfrequentie die aan de gegevensbehoefte voldoet. Voor het monitoren van de grondwaterstand of -stijghoogtedynamiek is een meetfrequentie van 1 x per uur in de meeste gevallen ruim voldoende. Daarmee wordt voorkomen dat de gegevensleveringen onnodig groot en zwaar worden en dat komt de verwerkingssnelheid in het Bronhouderportaal voor ons allemaal ten goede.

Werken aan de veiligheid van het Bronhouderportaal

Wij verbeteren de veiligheid van het Bronhouderportaal. Daarom gaan we toe naar een systeem waar er slechts 1 machtiging wordt gegeven per dataleverancier per project. Aan deze partij is straks maar 1 token verbonden. Hierover hebben we vorig jaar een mail verzonden. Om deze stap te kunnen zetten, moeten we ook onze eigen code aanpassen. Dit kan de komende weken leiden tot enige instabiliteit in het Bronhouderportaal.

BRO'tje 16 februari: Toepassingen BRO-ondergrondmodellen in Noord-Brabant

Het provinciaal beleid van Noord-Brabant leunt nu al sterk op de inhoud van de BRO. In het volgende BRO'tje krijgen we een inkijkje in het organisatorische proces dat is doorlopen om actuele grondwaterstanden van het provinciaal meetnet op dagelijkse basis te kunnen registreren in de BRO. Vervolgens licht de provincie toe hoe deze grondwaterstandsgegevens en ook het model Grondwaterspiegeldiepte gebruikt worden in nationale en regionale beleidsstudies op het gebied van verdroging en vernatting.

Veelgestelde vragen aan de BRO

1. Wat is het verschil tussen corrigeren en aanvullen?

Bij correcties gaat het om het corrigeren van een geregistreerd gegeven, omdat er een fout is gemaakt. Bij ‘aanvullingen’ worden nieuwe gegevens toegevoegd aan een in de LV-BRO geregistreerde object. Dat is van toepassing op registratieobjecten die een zogenaamde ‘levensloop’ en dus een materiële geschiedenis hebben. Meer uitleg vind je in de Handreiking BRO-gegevens aanleveren (paragraaf 3.4.1 over Materiële geschiedenis).

2. Moet ik een NITG-nummer opnemen bij het aanleveren van gegevens van een grondwatermonitoringput als die put ook in DINO staat?

Ja, dat moet. Een NITG-nummer van een grondwatermonitoringput is de identificatie die een put in DINO had, een voorloper van de BRO. Het is belangrijk dat als er een NITG-nummer bekend is bij een put, dat dat dan ingevuld wordt bij het juiste veld bij aanlevering van die gegevens aan de BRO, namelijk het veld ‘NITG-code’.

3. Kan ik projecten waar ik niet meer aan werk, verwijderen uit het Bronhouderportaal?

Als je als dataleverancier heel veel projecten in je overzicht hebt staan van het Bronhouderportaal, dan is het prettig om afgesloten projecten te kunnen verbergen. Verwijderen kan niet. Maar het is sinds kort wel mogelijk om machtigingen in je overzicht te verbergen. Op die manier kun je het nieuwe jaar dus opgeruimd beginnen. Deze nieuwe functionaliteit wordt binnenkort ook beschreven in de handleiding van het Bronhouderportaal.

BRO Ondersteuning

Kun je niet vinden wat je zoekt of loop je vast? De Servicedesk helpt je graag bij het beantwoorden van alle BRO-vragen - niet alleen de technische. Bel 088-8664 999 of vul het contactformulier in.

Wist je dat...

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse (online) bijeenkomsten om bij te praten, jouw feedback te krijgen en samen te werken. We zien je graag bij een van onze bijeenkomsten!

Donderdag 16 februari staat het eerstvolgende BRO'tje gepland over toepassingen van BRO-ondergrondmodellen in Noord-Brabant. Je kunt je alvast aanmelden.

Op de kalender in februari:

Volg jij ons al op LinkedIn?

BRO LinkedIn

Via onze LinkedIn-pagina blijf je gemakkelijk op de hoogte van de laatste updates!

Je bent ingeschreven voor de BRO nieuwsbrief. Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven? In- of uitschrijven nieuwsbrief.