Twee nieuwe bodemkaarten gemaakt met BRO-kaarten

Gepubliceerd 31 januari 2023

Wageningen Environmental Research (WENR) heeft met de BRO-kaarten twee afgeleide kaarten gemaakt voor de bodemkaart. De eerste is de Landschappelijke Bodemkaart, ofwel de nieuwe fysiografische kaart van Nederland. Deze is ontwikkeld om de kenmerken van het natuurlijke landschap voor een breed publiek toegankelijk te maken. Daarnaast maakte WENR bodemgeschiktheidskaarten voor landbouw in de provincie Noord-Brabant. Deze worden ingezet om grondgebruik af te stemmen op het bodem-watersysteem.

Landschappelijke Bodemkaart

De Landschappelijke Bodemkaart (LBK) combineert informatie van de geomorfologische kaart en bodemkaart met andere hulpinformatie. De kaart is gemaakt om te helpen bij het centraal stellen van bodem en water in de ruimtelijke ordening (NOVINationaal Programma Landelijk Gebied).

Door goed te kijken naar de geologie, geomorfologie, het reliëf en de bodem kunnen we begrijpen hoe het natuurlijke bodem- en watersysteem ontstaan is. Dan weten we ook hoe de ecosystemen binnen dit landschap werken en met elkaar samenhangen. Daarbij gaat het om de vorm van het landschap (reliëf), en de eigenschappen van bodem en ondergrond. En om de verschillen in grondwaterstanden, de stroming van grondwater door de bodem, en de stroming van oppervlaktewater via sloten, beken en rivieren. Deze inzichten kunnen helpen bij het beantwoorden van vragen over klimaatadaptatie, waterbeheer, natuur en biodiversiteit, landbouw en verstedelijking.

De Landschappelijke Bodemkaart Nederland is te raadplegen op bodemdata.nl. De bijbehorende GIS-bestanden zijn opvraagbaar via broservicedesk.wenr@wur.nl.

Landschappelijke bodemkaart

Bodemgeschiktheidskaart voor landbouw

De provincie Noord-Brabant werkt aan het tegengaan van verdroging, zodat natuur bewaard blijft en landbouw ook in de toekomst mogelijk blijft. Daarvoor moet het grondgebruik worden afgestemd op het bodem-watersysteem. Hoe geschikt een gebied is voor verschillende vormen van landgebruik hangt af van kenmerken van de bodem en de bewegingen van het grondwater: de bodemgeschiktheid. Daarom maakte WENR voor de provincie bodemgeschiktheidskaarten voor landbouw met Waterwijzer Landbouw. Dit is een instrument voor het bepalen van het effect van hydrologische omstandigheden op gewasopbrengsten. Het BRO-model Grondwaterspiegeldiepte wordt hier onder andere in gebruikt.

Bodemgeschiktheidskaarten zijn ook behulpzaam bij de gebiedsgerichte aanpak van de provincie en voor het aanvullen van het ondiepe grondwater. Met deze kaarten wil de provincie nagaan waar de omstandigheden van bodem en schommelingen van de grondwaterspiegel het meest geschikt zijn om de inrichting van het gebied aan te passen aan situaties van droogte en wateroverlast.

Bodemgeschiktheidskaart

BRO-modellen vormen waardevolle basis

Deze afgeleide kaarten die WENR heeft ontwikkeld, zijn een mooi voorbeeld van hoe de modellen (en kaarten) van de BRO gebruikt kunnen worden om weer nieuwe kaarten van te maken door informatie toe te voegen en te combineren voor specifieke toepassingen. De Basisregistratie Ondergrond is daarbij het vertrekpunt.