Jaarplan Beheer en Doorontwikkeling BRO vastgesteld

Gepubliceerd 25 januari 2023

Het jaarplan 2023 is vastgesteld door de Regieraad BRO. In het plan is ook het Jaarverslag 2022 opgenomen en het Meerjarenperspectief 2023 t/m 2026. Nieuw is dat het Kwaliteitsbeleid voor de BRO wordt ingericht. Dat betekent dat we beginnen bij het begin: we onderzoeken of alle bronhouders inmiddels verplichte data aanleveren en gebruiken.

Het programma BRO bij het ministerie van BZK maakt samen met de beheerder GDN (TNO), WENR en in samenspraak met betrokken doelgroepen ieder jaar een jaarplan voor beheer en doorontwikkeling. Daarin worden ook prioriteiten vastgesteld.

Kwaliteit

Belangrijk nieuw onderwerp bij beheer is kwaliteit. Het kwaliteitsregime van de diverse geobasisregistraties bestaat uit drie componenten: kwaliteitszorg, toezicht en handhaving. Dit systeem is erop gericht om afnemers te kunnen (blijven) voorzien van bruikbare geodata. Dat houdt in dat knelpunten in de gerealiseerde gegevenskwaliteit vroeg in het proces worden geïdentificeerd en opgelost door met bronhouders jaarlijks kwaliteitsprioriteiten af te spreken. Vervolgens gaan bronhouders hier zelfstandig mee aan de slag. Tot slot wordt via de ENSIA-zelfevaluatie hierover verantwoording afgelegd aan de toezichthouder. Formeel toezicht vormt daarbij het sluitstuk. Zo kan BZK bijsturen op de kwaliteit van de BRO-data en de participatie van de bronhouders.

Voor dit onderwerp ligt in 2023 de focus op nagaan hoe het bij onze bronhouders staat met aanleveren en gebruik van BRO-data en -modellen. Want: hoe meer data in de BRO, hoe waardevoller de basisregistratie is. Als we weinig voortgang zien, nemen we contact op met de BRO-coördinator om te bespreken wat de drempels zijn en of we kunnen helpen.

Overige prioriteiten

Andere prioriteiten voor dit jaar zijn:

Voldoen aan (wettelijke) afspraken

 • De Wet Bro: de laatste functionaliteit van Tranche 4B opleveren ter afronding van fase 1.
 • Migratie van historische gegevens voor Grondwatermonitoring en Geologisch Booronderzoek.
 • Voldoen aan EU-databeleid: afronden van de INSPIRE-verplichtingen

Infrastructuur & Data

 • Aanpassen van de beveiliging van de BRO keten zodat deze beter voldoet aan de geldende architectuurprincipes en het rijksbeleid (CIO office BZK).
 • Het optimaliseren van de BRO-keten.
 • Aanpassen van de bestaande standaarden binnen het domein Grond-, Weg- en Waterbouw aan nieuwe normen in het werkveld.
 • Updaten van de standaarden in het domein Grondwatermonitoring op basis van geïmplementeerde werkafspraken.

De gebruiker voorop

 • Zorgen voor goede participatie van de doelgroepen in alle onderdelen van het programma BRO, zodat wensen, ervaringen en feedback opgehaald en gebruikt kunnen worden.
 • Optimaliseren van de functionaliteit van het Bronhouderportaal voor het aanleveren, bekijken en controleren van gegevens.
 • Verbeteren van de ondersteuning van het beheren van de gegevens in de BRO door de bronhouder/dataleverancier.
 • Optimaliseren van het BRO-aanbod bij de vraag: ontsluiten van BRO-gegevens in samenhang (relatie tussen verschillende registratie objecten).