Akkoord op Programmaplan Milieukwaliteit

Gepubliceerd 26 januari 2023

Het programmaplan Milieukwaliteit is vastgesteld. “Dit is een belangrijke stap in de programmatische aanpak van BRO fase 2”, zegt Ruud Boot, programmamanager Milieukwaliteit. “We werken ook nu weer met een stapsgewijze (agile) aanpak. Kaders en mijlpalen zijn daarbij belangrijk en die staan voor de komende vier jaar in het programmaplan.”

Belangrijke kaders die in het plan zijn vastgelegd zijn planning, budget, domeinbeschrijving, inspraak en besluitvorming. Ruud Boot: “Daarover hebben betrokkenen meegedacht. Voorafgaand aan behandeling van het programmaplan in de stuurgroep heeft ook de programmabegeleidingsgroep en de domeinbegeleidingsgroep voor milieukwaliteit zich erover gebogen. Alle gaven een positief advies voor vaststelling. De directeur Ruimtelijk Beleid van het Ministerie van BZK heeft het plan uiteindelijk formeel vastgesteld.”

Domein Milieukwaliteit

Het domein milieukwaliteit is nieuw in de BRO en gaat over milieuhygiënische bodemgegevens. Bij dit domein horen twee registratieobjecten:

  • Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD – Site Assessment Data)
    Het kwantitatieve onderzoek naar de aard en gehalten van stoffen in de bodem met als doel vast te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging.
  • Overheidsbesluit bodemverontreiniging (SLD – Site Legal Decisions)
    De wettelijke status van de onderzoekslocatie binnen het kader van de aanpak van bodemverontreiniging volgens de Wet bodembescherming (Wbb) of uitvoeren van milieubelastende activiteiten onder de Omgevingswet.

Rollen

De gegevens worden voor een belangrijk deel aangeleverd aan gemeenten en provincies die deze gegevens vastleggen, meestal in de rol van bevoegd gezag. Ook kan de overheid zelf opdrachtgever zijn voor het uitvoeren van onderzoek. Hierbij zijn vele rollen denkbaar zoals die van initiatiefnemer van ruimtelijke ontwikkelingen of eigenaar en beheerder van ondergrondse infrastructuren en netwerken. Niet alle data worden automatisch aangeleverd aan de overheid. Bijvoorbeeld netbeheerders (voor telecom, energie en water) verzamelen data primair voor hun eigen risico-afwegingen om te voldoen aan de plichten van de arbeidsomstandighedenwet (veilig werken in de grond). Zij zijn vaak niet, of maar beperkt bekend met elkaars data. Daarom wordt de komende periode bekeken of en hoe netbeheerders bronhouder voor de BRO kunnen worden.

Aan de slag!

Ruud Boot: “We zijn inmiddels al hard aan het werk om uitvoering te geven aan het plan. De werkzaamheden voor standaardisatie zijn in volle gang. Het is de bedoeling om vanaf 1 januari 2024 historische gegevens (IMBRO/A) in de BRO te kunnen opnemen. En dat is best een ambitieuze doelstelling!”