Overheidsbesluit bodemverontreiniging (SLD)

Een overheidsbesluit bodemverontreiniging is een besluit of beschikking in het kader van een procedure onder de Wet Bodembescherming (en Wbb overgangsrecht onder Omgevingswet) of, wanneer deze in werking is getreden, onder de Omgevingswet. Besluit of beschikking is opgesteld door een bevoegd gezag. Dit kunnen gemeenten, provincies, waterschappen of bijvoorbeeld Rijkswaterstaat zijn.

Een beschikking onder de Wbb bevat doorgaans een uitspraak over de ernst en spoedeisendheid van een bodemverontreiniging of over de mate waarin een sanering is uitgevoerd. Ook als de bodem voldoende is gesaneerd, wordt dit in een beschikking vastgelegd. Onder de Omgevingswet vervallen beschikkingen grotendeels. Er is geen formele uitspraak meer over omvang van een verontreiniging of over de evaluatie van een sanering. Er is nog wel een beschikking mogelijk die maatwerkvoorschriften stelt bij een saneringsaanpak. Ook blijft de registratieplicht op nazorg gelden.

Beoordeling van een melding wordt niet gezien als een beschikking en de registratie van beperkingen is geborgd in de Basisregistratie Kadaster Publiekrechtelijke beperkingen (BRK-PB). Deze vallen buiten scope van SLD.

Het registratieobject SLD bevat de data zoals die nu ook op Bodemloket.nl worden getoond.

Informatie in het overheidsbesluit

Het besluit wordt genomen op basis van informatie die door de melder/vergunningsaanvrager is ingediend. Welke informatie moet worden aangeleverd, is vastgelegd in landelijke en lokale wet- en regelgeving.

Het resultaat van het Overheidsbesluit bodemverontreiniging (SLD) bestaat uit:

  • De status van de verontreiniging (Wbb)
  • Vastgestelde verontreinigingscontouren
  • Saneringscontouren
  • Nazorgcontouren met eventueel opgelegde gebruiksbeperkingen