Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD)

Met een milieuhygiënisch bodemonderzoek wordt op een locatie de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de bodem onderzocht. In dit registratieobject gaat het om onderzoek naar de kwaliteit van landbodem en drogere oevergebieden en om grondwater.  Daarbij wordt een eventuele aard van de verontreiniging bepaald: welke stoffen komen voor in hogere concentraties dan de natuurlijke achtergrondwaarde? Ook wordt de mate van de verontreiniging bepaald: hoe verhouden de gemeten concentraties zich tot het toegestane gehalte op basis van een landelijk of lokaal normenkader?

Het bodemonderzoek wordt doorgaans verricht door een gespecialiseerd bureau. Dat werkt in opdracht van een bronhouder, of voor een private initiatiefnemer en voert het onderzoek uit als onderdeel van een vergunningstraject of melding waarover een bevoegd gezag een beoordeling moet uitvoeren.

Onderzoek is nodig als vermoed wordt dat de bodem vervuild is geraakt, maar ook als de locatie een nieuwe bestemming krijgt. Vervuilde bodem moet vaak gesaneerd worden. Het onderzoek kan ook als uitkomst hebben dat een locatie niet is verontreinigd. Dat is ook relevant.

Het resultaat van een milieuhygiënisch bodemonderzoek bestaat uit:

  • Informatie over de meetpunten (o.a. boringen en peilbuizen)
  • Informatie over de monstername
  • Veldwaarnemingen
  • Laboratoriumanalyses van veldmonsters (grond en grondwater)
  • Kerngegevens uit het bodemonderzoeksrapport (onderzoeksbureau, rapportnummer en -datum, e.d.)

Standaarden

Voor de uitvoering van een milieuhygiënisch bodemonderzoek zijn wettelijke standaarden en protocollen van toepassing (NEN en SIKB). In veel gevallen werken de uitvoerende bedrijven onder certificaat. De verschillende uitvoerende partijen (veldwerkbureau, laboratorium, adviesbureau) kunnen informatie uitwisselen via een open uitwisselstandaard (SIKB0101). Hier sluit de BRO zich bij aan.


Documenten

Scopedocument, gegevenscatalogus SAD IMBRO/A, Verslag publieke consultatie SAD zijn te vinden op de pagina Milieuhygiënisch Bodemonderzoek op de BRO Productomgeving.

Handige links