Resultaten publieke consultatie Milieukwaliteit

Gepubliceerd 20 mei 2024

Er zijn veel reacties binnengekomen op de publieke consultatie over de concept catalogi voor Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD) en Overheidsbesluit bodemverontreiniging (SLD). Veel mensen uit zowel de overheden als de advieswereld hebben met een scherpe blik gekeken en hun commentaren ingebracht. Waarvoor dank! Hierbij een overzicht van de reacties.

In de catalogi zijn zowel de gegevens onder het IMBRO/A-regime als onder het IMBRO-regime voor SAD en SLD gedefinieerd. We hebben de belangrijkste reacties op een rij gezet:

Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD)

De reacties hadden met name betrekking op:

  • de relatie met andere registratieobjecten binnen de BRO die soms net iets anders gemodelleerd zijn omdat het milieudomein haar gegevens op een iets andere wijze vastlegt;
  • de reikwijdte van de catalogus: wat is zinvol op te nemen vanuit het perspectief van hergebruik en hoe verhoudt dat zich tot de registraties in het werkveld in de huidige praktijk;
  • tot welke diepte kunnen gegevens over verontreinigingen worden aangeleverd en wat is hierin de praktijk;
  • tekstuele verduidelijkingen.

Overheidsbesluit bodemverontreiniging (SLD)

De reacties hadden met name betrekking op:

  • nieuwe elementen zoals die van toepassing zijn binnen de Omgevingswet die per 1-1-2024 in werking is getreden;
  • hoe SLD zich verhoudt tot de registratie van nazorgmaatregelen in de BRK-PB (Basisregistratie Kadaster – Publiekrechtelijke Beperkingen);
  • koppeling met de locatiecode zoals die in het BIS-systeem zijn opgenomen;
  • expliciete vermelding van een ‘einddatum’ bij een bepaalde (verontreinigings-)situatie;
  • tot welke diepte kunnen gegevens over verontreinigingen worden aangeleverd en wat is hierin de praktijk;
  • tekstuele verduidelijkingen.

Met de binnengekomen reacties kunnen we beide catalogi op enkele onderdelen nog beter passend maken op de vragen uit het werkveld. Daarnaast geven de binnengekomen vragen over de implementatiefase waar we met gerichte communicatie aandacht aan zullen geven.

Vervolg

We verwerken de ingebrachte commentaren in beide catalogi. De definitieve versies worden deze zomer ter vaststelling voorgelegd aan achtereenvolgens de domeinbegeleidingsgroep, de programmabegeleidingsgroep en de stuurgroep.