Geo-Kennis-op-Maat

Nederland werkt aan 4 grote opgaven:

  • Sterke en klimaatbestendige steden en regio's
  • Energietransitie en klimaatadaptatie
  • Duurzame economische groei
  • Toekomstbestendig landelijk gebied

Ook jij draagt hier naar alle waarschijnlijkheid een steentje aan bij. Met onderwerpen als mobiliteit, droogte en overstroming, ruimtelijke adaptatie, de energietransitie en het versnellen van de woningbouw in binnenstedelijk gebied. Dit zijn complexe integrale ordeningsvraagstukken met een lange doorlooptijd. De benodigde bouwactiviteiten hebben nu eenmaal impact op de directe leefomgeving zowel boven- als ondergronds.

Als je met de bovengrond aan het werk bent, dan kun je niet om de ondergrond heen. Of je nu met de techniek, een tracékeuze of beleidsopgave bezig bent: het is verstandig om de ondergrond te bekijken.

Infographic drukte in de ondergrond, met tekst medium

Als handelingsperspectief heeft de bouwsector met alle ketenpartners en het Rijk een verbetering van ‘management van onzekerheden’ afgesproken. Dit vraagt om een integrale ketenbenadering en proactieve sturing op het benutten van de kansen en beheersen van de risico’s tijdens het gehele bouwproces.

Vooral in de verkenning en planfase is de koppeling van informatie over de boven- en ondergrond van belang om inzicht te krijgen in de onzekerheden.

Zichtbaar maken van de ondergrond

Het dilemma hierbij is dat bovengrondse leefomgeving zichtbaar is, maar de ondergrond vaak niet. Geo-Kennis-op-maat biedt hiervoor een oplossing doordat het alle digitale overheidsinformatie uit het stelsel van basisregistraties koppelt met de ondergrond en de bouwinformatie op een locatie of binnen een project. Hierdoor ontstaat er een 3D virtuele leefomgeving, ook wel een ‘Digital Twin’. Deze virtuele omgeving maakt voor civieltechnische experts, beleidsmakers en omwonenden de boven- en ondergrond transparant, inzichtelijk en toegankelijk.

digital twin 7

Het inzetten van deze geokennis-op-maat, op locatie, lokaal of regionaal, zorgt voor versnelling van het bouwproces, effectiever georisico-management en een breder draagvlak bij direct betrokken omwonenden. In de diverse proefprojecten (Proofs of Concept) van het programma BRO is deze procesinnovatie aangetoond.

Bekijk bijvoorbeeld de PoC's over infrastructurele projecten (MIRT) de N33, Duurzame Bodemligging Rijntakken (DBR) en de Lekdijk (HWBP), maar ook over nieuwe duurzame stadswijken zoals de Merwedekanaalzone in Utrecht en de gemeente Woerden.

Aanpak voor gefundeerde adviezen

De procesaanpak die hierop steunt, leidt tot optimale contractvorming en investeringen, betere ruimtelijke plannen en dienstverlening, en minder juridische nasleep.

Fundament onder deze aanpak is de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Hierin staat een groeiend aantal gegevens die publieke instellingen over de ondergrond genereren. Op basis van de BRO kunnen 3D-modellen van de ondergrond worden gecombineerd met bouwinformatie (BIM) en die van alle ketenpartners. Zo kan letterlijk in de ondergrond worden gekeken en kunnen de verwachte effecten van een initiatief worden gevisualiseerd. Als daaraan ook nog andere data en informatie wordt toegevoegd, kan een gefundeerd advies worden opgesteld over de locatiekeuze van infrastructuur en ruimtelijke ordening.