22 oktober: BRO Ketendag

Datum
Plaats in agenda
Tijd
00.00 tot uur
Locatie
Online
Omschrijving

Op donderdag 22 oktober staan vier sessies gepland:

 • Reviewsessie standaarden domein Bodem- en grondonderzoek
 • Ketendemo door de productowners van de ketenteams
 • Reviewsessie BROloket
 • Reviewsessie standaarden domein Mijnbouwwet

Om u niet belasten met te veel sessies op een dag, zijn de reviewsessies van het Grondwaterdomein gepland op donderdag 29 oktober:

 • Reviewsessie standaarden domein Grondwaterdomeinen deel 1
 • Reviewsessie standaarden domein Grondwaterdomeinen deel 2

De grondwateronderwerpen waaraan we nu werken in de standaardisatiefase zijn zeer divers. We willen recht doen aan de inhoud en het belang om over die onderwerpen van gedachten te wisselen met stakeholders. We onderkennen daarnaast dat niet alle deelnemers evenveel affiniteit hebben met de verschillende onderwerpen. Daarom is de grondwater reviewsessie opgeknipt in twee delen.

Meer informatie

Programma

Donderdag 22 oktober | 9.30 - 10.30 uur | Reviewsessie domein Bodem- & grondonderzoek

Deze sessie staat met name in het teken van de boormonsterbeschrijving voor het Toegepast geologisch booronderzoek. Dit registratieobject staat van 12 oktober tot eind november in publieke consultatie waarbij we u vragen om reactie. Tijdens deze sessie helpen we u om de catalogus goed te kunnen reviewen en geven we een toelichting op wat voor deze catalogus binnen scope is en de informatie die hiervoor in de catalogus is verwerkt.

Voor wie?

Voor iedereen met inhoudelijke kennis als het gaat om productie en gebruik van Booronderzoek: opdrachtgevers, opdrachtnemers, producenten (boorfirma, beschrijver, lab-analist, etc.) afnemers en gebruikers, softwareleveranciers.

Donderdag 22 oktober | 11.00 - 12.00 uur | Ketendemonstratie BRO

Tijdens de ketendemo BRO ziet u, zoveel mogelijk live, de technische resultaten die we in de afgelopen 4 weken tot stand hebben gebracht. Doel van deze demo is dat wij feedback ontvangen voor de (door)ontwikkeling van onze producten. Aan het eind van de sessie presenteren wij de roadmap voor de komende periode.

In deze demo staat opnieuw het domein Grondwatermonitoring centraal. Per 1 januari 2021 gaat dit domein van kracht en de implementatie ervan komt steeds dichter bij.  Daarom willen we in deze demo aandacht geven aan het proces. We bespreken praktische zaken zoals aanlevertermijnen, conversie, migratie (incl. ondersteuning) en vooral: waar kan je wat vinden om aan te sluiten op de landelijke BRO-voorzieningen.

Voor wie?

Iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het beheren, verzamelen, leveren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit Ingenieurs- en adviesbureaus, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus, natuurbeheerorganisaties, scholen, universiteiten en burgers.

Donderdag 22 oktober | 12.00 - 13.00 uur | Lunchtijd

Donderdag 22 oktober | 13.00 - 13.45 uur | Reviewsessie BROloket

Tijdens afgelopen sprints is vooral gewerkt aan versie 2 van het Geotechnisch booronderzoek (BHR-GT) in het BROloket: het online raadplegen en downloaden van dit registratieobject.

Voor wie?

Voor iedereen die van plan is gegevens of modellen, die in de Landelijke Voorziening BRO geregistreerd zijn op te vragen. Het BROloket is er vooral op gericht om het gebruikers mogelijk te maken om van een specifiek gebied informatie op te vragen of direct op de kaart te kunnen raadplegen. Ook kunt u gericht zoeken of een volledige dataset met gegevens of modellen downloaden.

Donderdag 22 oktober | 14.30 - 15.30 uur | Reviewsessie domein Mijnbouwwet

In deze sprintreview laten we de resultaten van de afgelopen periode zien:

 • Een eerste iteratie van de catalogus voor boorgaten
 • Terugkoppeling van de eerste workshops over mijnbouwgangen en -schachten
  • keuzes om te bespreken
 • Plan van aanpak voor de mijnbouwwet vergunning

Voor wie?

Iedereen die generieke informatie over de mijnbouwwet en mijnbouwwerken nodig heeft voor zijn of haar beleid. Dan gaat het met name om liggingsgegevens. Daarnaast is vanzelfsprekend van belang voor beheerders van deze ondergrondgegevens aangezien deze in de BRO worden opgenomen.

Donderdag 29 oktober | 13.30 - 14.30 uur | Reviewsessie Grondwaterdomeinen deel 1

In het eerste deel behandelen we standaardisatievoortgang van het registratieobject Model Waterspiegeldiepte. Dit model laat het landelijk beeld van de diepte van de grondwaterstanden door het jaar heen zien. Naast grondwatertrappen-informatie worden ook andere grondwaterkarakteristieken in dit model opgenomen, zoals de fluctuatie van de grondwaterspiegel.  De gegevensinhoud en catalogus van dit registratieobject worden in deze sprint afgerond en gereed gemaakt voor de Publieke Consultatie in november. Het eerste deel is dan ook bedoeld voor een uitgebreide toelichting op de catalogus van dit registratieobject.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij inwinning en gebruik van gegevens  t.a.v. ondiep grondwaterbeheer : overheden, drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus, etc.

Donderdag 29 oktober | 15.00 - 16.00 uur | Reviewsessie Grondwaterdomeinen deel 2

In het tweede deel wordt allereerst nog eens een beknopte toelichting gegeven op de standaard van Formatieweerstandonderzoek. Dit registratieobject omvat de gegevens van formatieweerstandsmetingen in een grondwatermonitoringput met geo-ohmkabels (zoutwachters) en EM-sondes. De toelichting is bedoeld als inspiratie voor deelname aan de publieke consultatie die momenteel loopt. De consultatie Formatieweerstandonderzoek loopt tot en met 16 november. Tot slot wordt in het laatste half uur de voortgang van de lopende standaardisatie van de registratieobjecten Grondwatergebruiksysteem en Grondwaterproductiedossier besproken. Dit betreft de gegevens van vergunningsplichtige of meldingsplichtige grondwateronttrekkings- en infiltratiesystemen, waaronder ook de open en gesloten bodemenergiesystemen.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij inwinning en gebruik van gegevens  t.a.v. grondwaterbeheer: overheden drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus, etc.

Aanmelden

Zonder aanmelding geen deelname

Alle sessies worden digitaal aangeboden. Via onderstaande link kunt u zich tot 21 oktober aanmelden (en voor grondwater tot 28 oktober). U kunt via dit aanmeldformulier doorgeven aan welke sessie(s) u wil deelnemen. Per sessie ontvangt u uiterlijk een dag voorafgaand aan de sessie(s) een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen.

Aanmelden Ketendag 22 & 29 oktober.