Formatieweerstandonderzoek (FRD)

Het formatieweerstandonderzoek wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het veranderende zoutgehalte van grondwater, om de verzilting van de grond te monitoren en om de grens tussen zout en zoet water te volgen door de tijd heen. Teveel zout in het grondwater is niet gunstig voor bijvoorbeeld de drinkwaterwinning, maar ook bij landbouw en natuur is dit een aandachtspunt.

Zoet-brak-zout monitoring

Veranderingen in de ligging van het ‘zoet-zout’ grensvlak in het grondwater is een probleem dat steeds meer aandacht krijgt. De Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat veranderingen in de stromingsrichting van grondwater als gevolg van menselijk ingrijpen niet mogen leiden tot zoutwaterintrusie (binnendringen). Dit leidt tot een groeiende behoefte aan kennis over de dynamiek van zoetwaterlichamen. Deze kennis kan verworven worden door kartering en monitoring van overgangen van zoet naar brak of zout grondwater.

Monitoring wordt gedaan via het formatieweerstandonderzoek.

Hierbij wordt met een zekere frequentie herhaaldelijk de schijnbare formatieweerstand gemeten met een meetinstrument in of aan de grondwatermonitoringput. Het doel is het vaststellen van de verandering van het (relatieve) zoutgehalte van het grondwater in de ondergrond direct rondom de locatie van het meetinstrument.

Naast het eenvoudig vaststellen van eventuele veranderingen in het profiel is ook een nadere interpretatie van deze basisdata in samenhang met de lithologie mogelijk waardoor meer exacte waarden van het elektrisch geleidingsvermogen (EGV) van het grondwater en de ligging van het zoet-zout-grensvlak mogelijk is. Deze nadere interpretaties vallen buiten de scope van dit registratieobject.

Uitvoering van metingen

Bij een grondwatermonitoringput wordt door een bronhouder een FRD-meting uitgevoerd. Deze meting kan op twee manieren worden uitgevoerd:

  • Aan de buitenkant van een buis van een monitoringsput via een elektrische meting met behulp van de geo-ohmkabel met elektroden op een vaste diepte.
  • In een buis in de monitoringsput via een elektromagnetische meting, waarbij een sonde langzaam daalt en de elektromagnetische metingen met een bepaald interval worden geregistreerd.

Wettelijke plicht per 1-1-2022

Gegevens aanleveren + gegevens/modellen gebruiken bij de uitvoering van publieke taken van of in opdracht van bestuursorganen

Documenten

Alle documenten en technisch inhoudelijke instructies staan in de BRO Productomgeving

Aanleverplicht geldt voor:

Gemeenten, provincies, waterschappen, Ministerie van IenW, Rijkswaterstaat.