Mijnbouwconstructie (EPC)

Een mijnbouwconstructie is een registratieobject dat gegevens bevat over werken in de ondergrond die onder de Mijnbouwwet vallen. Het gaat om werken voor het opsporen, winnen en opslaan van delfstoffen en aardwarmte: boorgaten, mijnstelsels en zoutcavernes.

Gegevens over mijnbouwconstructies worden aangeleverd in het kader van de mijnbouwwetgeving. De term mijnbouwwerk, die in deze mijnbouwwetgeving wordt gebruikt, wordt in de Basisregistratie Ondergrond niet gehanteerd. Reden hiervoor is dat in die wetgeving met die term zowel het ondergrondse als het bovengrondse deel van een werk bedoeld wordt. Voor de Basisregistratie Ondergrond is alleen het ondergrondse gedeelte relevant, dat wil zeggen wat zich beneden maaiveld of zeebodem bevindt.

Voor de naamgeving van het registratieobject is aansluiting gezocht bij de term uit de wetgeving van de Basisregistratie Ondergrond om ondergrondse werken aan te duiden: namelijk constructie. Een constructie is ‘een werk in de ondergrond voor het winnen of benutten van in de ondergrond aanwezige natuurlijke hulpbronnen, voor het opslaan van stoffen in de ondergrond of het meten van aan de ondergrond gerelateerde parameters’. Door ‘mijnbouw’ ervoor te zetten, blijft het onderscheid bestaan met de andere registratieobjecten die een constructie zijn. Mijnbouwconstructie is dus een 'werk in de ondergrond dat onder de Mijnbouwwet valt voor het opsporen, winnen en opslaan van delfstoffen en aardwarmte'.

Drie soorten mijnbouwconstructies

De mijnbouwconstructie kent drie subtypen: boorgat, mijnstelsel en zoutcaverne. Ze hebben gemeenschappelijk dat ze constructies beschrijven die onder de mijnbouwwet vallen maar zijn tegelijkertijd drie zeer uiteenlopende onderwerpen, elk met hun eigen expertise en specifieke gegevens.

Constructie
Drie soorten mijnbouwconstructies

Documenten

Alle belangrijke documenten over dit registratieobject staan op de BRO Productomgeving. U vindt hier onder meer:

  • Scopedocument
  • Catalogus
  • Storymap
  • Werkafspraken
  • Berichtencatalogi
  • Berichtenschema's

Aanleverplicht geldt voor

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, provincie Limburg.