Standaarden Milieukwaliteit gereed, hoe nu verder?

Gepubliceerd 27 juni 2024

Het BRO-standaardisatieteam voor het domein milieukwaliteit heeft onlangs de laatste sprintreview met belanghebbenden uitgevoerd. Daarmee is een einde gekomen aan bijna twee jaar intensief overleg over welke gegevens de BRO gaat bieden voor het milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD) en voor het overheidsbesluit bodemverontreiniging (SLD). Het eindresultaat van al het harde werk zijn de gegevenscatalogi voor beide registratieobjecten. De komende tijd vindt de formele vaststelling plaats en de juridische verwerking in de regeling Bro. En het is tijd voor de implementatie.

De catalogi van het Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD) en het Overheidsbesluit bodemverontreiniging (SLD) zijn gereed. Inmiddels heeft de domeinbegeleidingsgroep van Milieukwaliteit voor beide registratieobjecten unaniem een positief advies gegeven aan de Programma Stuurgroep van de BRO over vaststelling van de catalogi. De reacties uit de publieke consultatie zijn in de catalogi verwerkt en besproken met de stakeholders. Dit heeft geleid tot enkele verbeteringen ten opzichte van de concept catalogi. In de overzichten van de verwerking van de consultatie is aangegeven wat we met alle reacties gedaan hebben. Wij danken hierbij graag iedereen die gereageerd heeft.

De komende periode ligt de focus op de besluitvorming, het afronden van het juridische spoor, het afronden van het technisch ontwerp en de uitbouw van de landelijke voorziening met deze twee registratieobjecten en het uitvoeren van ketentesten. De verwachting is dat de eerste aanleveringen nog dit jaar zullen plaatsvinden. Vanaf 2025 zullen de twee registratieobjecten SAD en SLD worden beheerd binnen de gangbare beheerprocessen van de BRO.

Vervolg

De aandacht gaat nu steeds meer uit naar implementatie op basis van de catalogi SAD en SLD: TNO draagt zorg voor ontwikkeling van de landelijke voorziening, diverse softwareleveranciers ontwikkelen de functionaliteit en de koppelvlakken voor het aanleveren van de gegevens. Bestuursorganen gaan aan de slag met hun taken vanuit hun rol als bronhouder en afnemer.

De tweewekelijkse sprintreviews voor de standaardisatie zijn nu afgerond. Het is denkbaar dat er op een moment een actualisatie nodig is van de catalogi milieukwaliteit, bijvoorbeeld voor de verwerking van NEN6693. Als er dan inhoudelijke uitwerking met hulp van de deskundige belanghebbenden moet plaatvinden, zullen we weer een sprintreview organiseren.

Betrokken blijven?

Vanuit het programma BRO blijft er nog steeds doorlopend aandacht voor het domein Milieukwaliteit. In oktober organiseren we op 5 plaatsen de BRO Regioronde Milieukwaliteit. Verder inventariseren we graag wat jullie behoefte is aan periodieke bijeenkomsten over Milieukwaliteit.

In ieder geval nemen we jullie via BRO’tjes en de Ketendemo mee in de laatste ontwikkelingen en kan iedereen meedenken over actuele vraagstukken. Wil je meedenken over techiek en functionaliteit, dan ben je welkom bij de tweewekelijkse sprintreviews van het TNO-ontwikkelteam waarin ontwikkelingen op alle BRO-domeinen van onder meer het Bronhouderportaal en het BROloket worden besproken. Zie voor meer informatie over deze activiteiten de doe-mee-pagina’s op onze website. Daar kun je je ook aanmelden.

Via de domeinbegeleidingsgroep Milieukwaliteit blijven we in gesprek met ervaren deskundigen uit alle verschillende belanghebbenden.


Meer informatie