Voorbeelden van terugmelding

Hieronder vind je 3 voorbeelden van terugmeldingen.

Grondwatermonitoringput

Bij het uitvoeren van een meetronde op grondwatermonitoringputten merk je dat de op jouw GPS-locator aangegeven XY-coördinaten anders zijn dan die in de BRO zijn opgenomen. Hier is een terugmelding op zijn plaats. Er is namelijk sprake van gerede twijfel. Je meldt de nieuwe coördinaten aan de BRO via een terugmelding op de kaart van BROloket of via het terugmeldformulier.

Sondering

Bij de aangeleverde reeks sonderingen door jouw sondeerbedrijf constateer je dat 1 van deze objecten in de grafiek een grote afwijking vertoont ten opzichte van de rest. Hiervoor doe je een terugmelding, omdat er sprake is van gerede twijfel.

Model

De Bodemkaart geeft aan dat er in een bepaald gebied zand voorkomt. Maar uit jouw bodemkundige boring blijkt het te gaan om veen. Als er geen aansluitende boringen zijn waarop ook een veenbodem is gevonden, dan is dit een reden voor een terugmelding omdat er een afwijking is geconstateerd. De eigenaar van de Bodemkaart reageert op jouw melding, zodat je weet of de boring goed of fout was.