Omgevingsvisie gemeente Zwolle

Gemeente Zwolle ziet de ondergrond als fundament voor een gezonde leefomgeving, energietransitie, klimaatadaptatie en grondwaterbeheer. De gemeente legde de belangrijkste uitgangspunten hiervoor vast in de omgevingsvisie.

Ondergrond als fundament

Zwolle neemt de ondergrond mee in haar omgevingsvisie.

Bij trends en ontwikkelingen op pagina 29 schrijft de gemeente:

Het wordt steeds drukker in de ondergrond: geothermie, drinkwaterwinning, waterberging (grondwater als 3e rivier), de doorwerking van het Zwolse gebiedsgericht grondwaterbeheer (beheergebied Zwolle Centraal en het gebied rondom de winning van Vitens nabij het Engelse Werk), ondergronds bouwen, warmte-koudeopslag, de aanleg van nieuwe kabels & leidingen en het uitbreiden van het aantal warmtenetten vanwege de uitfasering van het gasnetwerk van Enexis.

Van pagina 86 tot en met 93 lees je hoe Zwolle de ondergrond benut als fundament voor  een gezonde leefomgeving, de energietransitie, klimaatadaptatie en de netwerklaag (kabels en leidingen).