Contractafspraken Voorbeeldteksten

De meeste bronhouders beschikken niet zelf over de gegevens die ze moeten aanleveren bij de BRO. Die gegevens komen vaak uit een opdracht waarbij ook ondergrondgegevens worden ingewonnen. Bronhouders kunnen de opdrachtnemer vragen om de gegevens in het juiste formaat klaar te zetten in het Bronhouderportaal. U legt dit vast in bestekken of contractafspraken. Hierbij de voorbeeldteksten die we van een aantal gemeenten en provincies kregen om te delen.

Waarom belangrijk

De bronhouder heeft de wettelijke plicht om gegevens aan te leveren aan de BRO. De organisatie aan wie een bronhouder een opdracht verstrekt, heeft die wettelijke plicht niet. U kunt dit oplossen door bijvoorbeeld contractafspraken te maken met deze partij.

Aanpassing contracten met opdrachtnemers

In uw contracten met uw opdrachtnemers kunt u de verplichting opnemen om gegevens voor u klaar te zetten in het Bronhouderportaal. Een andere mogelijkheid is dat u deze verplichting vastlegt in een standaard bestek dat u bij opdrachtverlening gebruikt. U kunt deze verplichting tot gegevenslevering geheel naar eigen inzicht inrichten. Het ministerie schrijft niet voor hoe u dat moet doen, want het ministerie kan immers niet treden in uw (privaatrechtelijke) contractrelaties.

Voorbeelden contractafspraken

We willen benadrukken dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om de goede contracten met uw opdrachtnemers af te sluiten. Aan de voorbeeldteksten kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

RAW-bepalingen

In de GWW-sector wordt veel gebruik gemaakt van de RAW-systematiek (Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw) bij het opstellen van bestekken. In overleg met CROW, beheerder van de RAW, is artikel 01.01.10/04 in de RAW aangepast op verplichte levering van relevante gegevens aan de BRO. De tekst luidt nu als volgt:

De aannemer is gehouden om de, in het kader van een besteksverplichting of een uitdrukkelijke opdracht van de zijde van de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het werk ingezamelde of verkregen gegevens over de bodem en ondergrond, binnen 20 werkdagen te verstrekken aan de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) via het daartoe ingerichte Bronhouderportaal BRO. De opdrachtgever maakt daartoe tijdig een project in het Bronhouderportaal aan.

Wanneer u de RAW gebruikt als grondslag voor uw opdrachtverlening, dan geldt uiteraard deze bepaling. U kunt er vanzelfsprekend ook voor kiezen om de tekst in deze of aangepaste vorm in uw eigen bestekken op te nemen.